دوشنبه، ۷  دسامبر  ۲۰۱۵

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

         مركل و غني خواب ديده اند كه در افغانستان مناطق امن  وجود دارد:

تصویر برگرفته شده از Google

ميگويند كه گاو پير كنجاره خواب ميبيند، خانم مركل مطرح مينمايد كه گويا بعضي نقاط در افغانستان نقاط امن حساب شده و مهاجران را ميتوان در آنجا برگشت داد، و ريیس جمهور بي  احساس ما بدون اينكه به مشكل اساسي جوانان و بيكاران ما توجه كند و راه هاي درست و اساسي به خاطر كمك به مهاجرين را جستجو نمايد به خاطر خوش خدمتي به بادرانش و مثل غلامان حلقه بگوش بحرف هاي مركل سر تعظيم فرود ميآورد و خواهان ميشود تا مهاجرين افغان را دوباره به افغانستان بفرستد. اين را گويند خوش خدمتي ناب و كاملاً آشكار يك غلامِ حلقه به گوش به بادارش.

با قاطعيت خدمت شما غني خان ريیس  جمهور عرض شود كه در طول موجوديت "مجاهدين" (مجددي + رباني + كرزي+غني) در افغانستان هميشه حيات فردي و اجتماعي در هر گوشه و كنار كشور در خطرات جدي مواجه بوده و هيچ وقت مردم  داغديده و رنجديده ما دم خوشي نداشته اند و درست با دادن وعده ها وعيد هاي كه شما به مردم افغانستان داديد، گرچه مردم بالاي شما اعتماد نداشت ولي در اثر تلاش امريكا شما به حيث ريیس جمهور از جانب امريكا بر گرده  و شانه هاي مردم منصوب شديد، شما نه تنها به امنيت مردم توجه نكرديد، بلكه از لحاظ اقتصادي وضع زنده گي مردم رو به وخامت گراييد و زمينه هاي كار رابه مردم  جستجو ننموديد. وخامت وضع امنيتي و وضع دشوار اقتصادي، و بيكاري روبه تزايد، مردم را مجبور به ترك از وطن ساخت و اگر همين وضع ادامه يابد، هيچ نيرويي نخواهد توانست در مقابل مردم مقابله نمايد، شما به عوض سياست  هاي تسليم طلبانه در مقابل طالب و داعش  و برادر خواندن آنها قاطعانه و بي باك با باداران خویش يكجا عليه آنها عمل نماييد.

تصویر برگرفته شده از Google

بلي از بركت موجوديت قواي ناتو و سياست دوگانه و ناروشن آنها امروز نميتوان هيچ گوشه افغانستان رامنطقه امن ناميد، ولايت های سمت شمال خصوصاً قندوز كه قواي آلمان در آنجا جابجا بود امروز به نا امن ترين ولايت مبدل شده است و امروز نسبت به هر وقت ديگر ولسوالي ها دست بدست شده و امنيت اكثر ولايت ها تحت خطر حملات گروه هاي تروريستي قرار دارد. و در هر زمان خطر نا امني در هريك از ولايت ها متصور است. هيچ كس نمي خواهد خانه و كاشانه اش را از دست دهد و به باد فنا بسپارد تا كه مجبور نه شده است. امروز از بركت مداخلات گسترده هم پيمانان ناتوي شما وطن ما دچار اين همه بدبختي ها گرديده و مردم ما دارد هر روز رنج اين مداخلات را ميكشند. اگر ميخواهيد غم مردم افغانستان و بخصوص آينده سازان ما را بخوريد شما و كشور هاي ناتوي شما مشتركاً بر عليه تروريستان و حاميان منطقوي آن كه پاكستان، سعودي عربي، و يك تعداد كشور هاي مرتجع ديگر درست و قاطعانه عمل نماييد و مراكز تربيه و تجهيز اين جانيان را در نزديكي خط تحمیلی دیورند با پاکستان نابود سازيد، تا امن و آرامش در كشور برقرار و شرايط كار و زنده گي به مردم ما مهيا گردد و ديگر شما ضرورت نخواهيد داشت تا جوانان ما را به بهانه هاي مختلف كه رنج و مشقات زياد را متقبل شده اند به خروج از آلمان تهديد نمائيد

ما از اشرف غني و همكاران ناتويی اش ميپرسيم  كه شما در مدت بيش از دو دهه در افغانستان فعاليت داريد كدام امكانات كاري را به جوانان ما در افغانستان فكر كرديد و عملي نموده ايد؟ كه نكرده ايد.

اين فرار جوانان ما از افغانستان نه به شوق، بلكه خود نتيجه مستقيم سياست نادرست دولت و حاكميت شما و سياست هاي نادرست و ناكام ناتو و هم پيمانانش ميباشد. مردم افغانستان از شما و هم پيمانان ناتوي شما میطلبد تا جلو پرابلم ها را از سرچشمه بگيريد و مشكلات اساسي مردم را در درون كشور حل و فصل نموده نه اينكه بالاي يك مشت مهاجر مجبور، فشار و آنها را تهديد به برگشت نمائيد.

بگذار هموطنان ما در اتحاد با نيروهاي سالم و دگر انديش كشور وطن عزيز ما را ازين وضعيت نا هنجار كنوني نجات داده و حاكميت قانوني و مردمي را بر قرار سازند و چنان شرايطي را آماده سازند تا جوانان ما، روشنفكران و خردمندان ما نيرو و انرژي شان را براي آباداني كشور و يك افغانستان با امن به مصرف رسانند.

اين مردم است كه وطن را ميسازند و تمدن ميآفرينند نه قدرتمندان و زورگويان.

   م. کارگـــــــر

 

 

 

   

  مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها بوده

و الزاماً بیانگر نظرات و دیدگاه ادارۀ سایت اصالت نمیباشد.