عبدالوکیل کوچی

Sun, 11 May 2014 21:24:33

مقام مادر

مـــــادرم، موجود بی همتای من

گـــــــــوهر پاکیزه ی یکتای من

ای گــرامی تر ز خورشید جهان

ای فــــروغت برتر از دنیای من

 قلب تـو آیینه دار آسمـــــــــــــان

مهــــــر تو پوینده در رگهای من

جایگاهت بر فراز کهکشـــــــــان

ای فرشته ی رو شنایی هـای من

گر خـــــــدا از نیستی هستم نمود

از تو هستی یافت هستی های من

منظرت سرچشمــــــــه آب حیات

در بســاط زنـــــدگــــی آوای من

حرف اول را ز تو آموختـــــــــم

تا زبــــآن شد مظهر گویــای من

اولین آمـــوزگـــار من تــــویـــی

ای مظاهیری تفـــــــکر های من

رسم قــــــــــربـانی بمن آموختی

راه تــو اندیشهء پـــویـــــای من

جنبش عـــالم همه بر دست تست

هم تویی آرامش غم هــــــای من

جنت اندر زیر پــای مــادر است

خــــاک پـایش جـنت مـــاوای من

نـــام مادر زنــده و جـــاوید بـــاد

مادرم بـا میهن زیبـــــــــــای من

عبدالوکیل کوچی

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org