امین الله مفـــــــکر امینی

 

 

افتخار به رفیقان همرزم و هم پیمان!

 

بنازم به شــما فرزنـــــدان حــــزب قهـــــرمان

که جـــــز ســــرفــرازی نبود شما را نشـــــان

جانها به قربان کردید بهر حفظ  ناموس وطــن

سر ها دادید و نــــدادید سنـــــگر بــه دشـــــمن

این جانبازی ها بودســــت بهر اهـداف مردمی

که صلح و صفا بودســت شـــعارش هر دمــی

چون حـــــزب مردم رهبران صـدیق کردند بنا

ز جمله کارمل بود در این حـزب جـلوه نمـــــا

پرچــــم ســرخ به اهتزاز شد در بسـاط وطـــن

دشــمنان را لرزه بود ز ترس بر جـــان و تــن

اهـل ریا شدند پی نابودی حــزب قـــــــهرمـان

به آی اس آی و سیـــــا ســــــپردنـــد عنـــــــان

به چتر دیـــن و مذهب برخاستند جـمـله به پـــا

مبارزان را ملــحدیــــن  گـــــــفتند بـه ریــــــــا

ز بی دانشی مــردم بـــــردند ســـــود بیشمـــار

بنا کردنــد ظلم و ســـتم و هــــــــم انـــــــــتحار

کـردند سالاری تحت دین و مذهب اوبــاشــــان

طایفه ای عاری ز علم و هم فضل  فروشــــان

چون حقیقت را نتوان پوشـید کــس به ابـطـــال

عاقبت پرده درگشت آنــها را چــون اعمــــــال

کنون اهل وطن همــه دانند دوست و دشــــــمن

که زاغ و زغن نیست بلبل غزل خوان چمــــن

زین ظلــــــم و ستم مــــــردم دانـــا آمــوخـــتند

که غلط بود شعـــــــاری که سوختند و ســاختند

بجاست بگویم کنون همــه همدست شــــــــویــم

بنای همه ظلــم و ســـتم و فســـــــــــاد بر کنیـم

ســرود آزاد ه گـــی همـــه از ســر بگیریـــــــم

بــر نوای پرچــم داران حـــق لبیک بگوییــــــم

کـــه جــــــــز فرزندان حزب نبود دیگر خــادم

ز گفتار حق خجل شویم گــر شـــــــــویم نــادم

کــه حزب ما خدمت گار مردم و میهن بودست

با دشمن مردم و میهـن مـــا دشـــــــمن بودست

مفــکر این گفــــته ها از تجـــارب آمـوخـــــت

کـه بهر صلح و صفا به مبارزان چــشم دوخت

 

امین الله مفکر امینی،

۲۰ جنوری ۲۰۲۰

 

 

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

 

 

www.esalat.org