انتخابِ شعر، آهنگ و تایپ کامپیوتری شعر از ع . ق . فضلی

تقدیم به مبارزان راه آزادی، استقلال و رهائی انسان زحمتکش از یوغ استبداد و استعمار

 

نازم آن مشتی که فرق زورمندان بشکند

بشکند دستی که بازوی ضعیفان بشکند

پنبه را هر دختری شاید کند در زیر پا

دارد آن پا قدر که او خار مغیلان بشکند

شیشه بشکستن نباشد افتخار سنگ سخت

سنگ اگر سخت است جای شیشه سندان بشکند

سنگ اگر مرد است جای شیشه سندان بشکند

نازم آن مشتی که فرق زورمندان بشکند

خانه درویش را هرکس توان کردن خراب

خادم آنم که درب قصر سلطان بشکند

زور آن نازم که درب قصر سلطان بشکند

نازم آن مشتی که فرق زورمندان بشکند

بشکند دستی که بازوی ضعیفان بشکند

 

آهنگ زیبایی به صدای گیرا و رسای هنرمندِ محبوبِ کشور ظاهر هویدا