مسوولیت مطالب نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

 

مطالب نشر شده در دیدگاه ها بیانگر دیدگاه اصالت نمیباشد.

 

چهارشنبه، ۱۷ دسامبر  ۲۰۰۸

۱۴ ۱۲- ۲۰۰۸

 نباید واقعیتها را کتمان کرد

علی احمد صارم

اصول انتقاد و انتقاد از خود اجازه میدهد تا پیرامون جلسه تاریخی ۱۴/۱۲/۲۰۰۸ نهضت فراگیر برداشت خودرا بشکل زیر عرض نمایم.

در جلسه دیروز ۱۴/ ۱۲ / ۲۰۰۸ نهضت فراگیر قبل برهمه رفتن جانب حاکمیت دموکراسی برجسته و برجسته تر جلوه میکرد و همین فضا واضح ساخت که دیگر در نهضت فراگیر صداقت و پایمردی جسارت و پاکی شجاعت و مردانگی رفقای داخل کشور و رهبری ان دارد هرروز لیاقت و برجسته گی خویش را در اتحاد و تشکل مجدد خانوادهء تار و مار شدهء ما نمایان میسازند اجازهء انرا نمیدهند دامن پاک نهضت فراگیر را که بوسیله پاکان وطن تهداب گذاری شده با جر و بحث های پس پرده و جملات دکته شده توسط فرد و یا افراد مغرض الوده گردد.

از نظر من سازمانیکه در یک تبانی خودپسندانه تعداد انگشتشمار حزبی کهنه کار، بروکرات، محفل باز و ترسو که مقصد شان به اصطلاح روز تیر کردن و دم را غنیمت شمردن باشد به صراحت باید گفت چنین سازمان درد دردمندان را مداوا کرده نمیتواند، کادرهای بیرون از وطن هم دیگر توان انرا ندارند که به گوشکانی، چشمکزدن و یا یک اشارهء انگشت برقصند...

خلاصهء کلام در شعار گفته میشود که این میراث گرانبها را به نسلهای جوان باید سپرد و اما در عمل برعکس ان، دستور میدهند، سبوتاژ میکنند، تهمت میدارند که این چهار جوان حزب میسازد گرچه ادعای چنین مریضان دیروزی برای جوانان امروزی خالی از دلچسپی و انتباه نمیباشد اما انهایکه هدف شان از ایرادگیری های نامعقول و بیجا و قرینه سازی های بیمورد، اتهام و افترا بخاطر ازهمپاشی همفکران باشد یقین کامل دارم تاریخ انها را نمی بخشد.

حال سوخته را سوخته دل داند و بس، از تاریخ زده گان باید درس گرفت، مارهای استین که بنام رفیق فعالیت میکردند دیدیم که بعد گذشت زمان خود خود را افشاء و رسوا ساختند این امر میرساند که واقعاً تاریخ بیرحم است.

هرگاه عزیزان ما تیوری را راهنمای عمل میدانند و عمل را مقدم بر تیوری، نباید کجروی نموده عمل تخریبکارانه را مقدم شمارند، برعلاوه رویداد جلسه دیروز، با وصف دست اوردها عدم پیشروی در عرصه های مختلف که بشکل از اشکال موانع را برای فراگیر ساختن نهضت فراگیر با خود دارد به خصوص در موارد اتحاد و تشکل مجدد، برامد برجسته و سازنده در عرصه های تبلیغاتی، فرهنگی و سیاسی بیانگر ان است که ممکن ویروسی بداخل نهضت علیه نهضت در فعالیت باشد که از طریق دستگاه های بدکار و بدنام پرتاب شده باشد.

اما جای خوشبختی در نهضت فراگیر موجودیت اکثریت کادرهای اگاه، تیزبین و تیزهوش، که با قلب گرم، مغز سرد و دستان پاک خویش بشکل اوپراتیفی هر حادثه را قبل از وقوع ان درک و کشف نموده همزمان از هر طرف جلو تخریب انرا میگیرند، میباشد. چرا غفلت، غافل بودن، بی تفاوتی و خودرا از نابرابریها تیر کردن، راه اصول مبارزهء صادقانه نمیباشد ما باید جلو تکثیر این ویروس خطرناک را بگیریم ورنه تولیدش نالایقان خواهد بود که تعفن ان خود و هم اطرافیانش را سرطانی خواهد ساخت...

از جانب دیگر جلسهء دیروز واضح ساخت که کادرهای وفادار و وطنپرست نهضت فراگیر هرگز و هرگز حاضر نیستند با امضاء کردن تابعیت نامه و یا تبیعت نامه موقف و جا را در نهضت فراگیر به خرند، بلکه با سمتگیری اصولی خویش مبارزهء برحق را علیه هرفرد و افراد و هر گروه معلوم الحال ادامه خواهد داد چنانچه عملا تا کنون نشان داده که حرفهای دکته شده تاثیر روی سازمان نهضت فراگیر به هر شکلی که بود وارد نکرده، هدف مغریضین به خاک خورده برعکس وحدت و یکپارچه گی نهضت فراگیر را فراگیرتر ساخته و نشان داد که هر خواستن توانستن نیست، رفقای نهضت با قول و قرار مستحکم و ثابت، متحدانه و در یک صف واحد علیه سرفرماندهان کاذب میتازند و با رهروان صادق میسازند.

از جانب دیگر ارزومندم رفقای عزیزما یکبار دیگر اگاهانه و صادقانه باید با تمام عناصر پاک و متعهد نهضت بصورت خاص، و با همه نیروهای ازهمپاشیده این خانواده،علل خصوص نسل جوان و همه نیروهای دموکرات و ازادیخواه بصورت عام برخورد اصولی نمایند تا بار دیگر تکرار خطاها صورت نگیرد.

هرگاه تاثیر گذاری افراد مشخص با اهداف ناسالم و غیراصولی شان تاثیر گذار نباشد، اعلامیه ۱۵/۱۲/۲۰۰۸ کمیسیون تجلیل و بزرگداشت از شخصیت تاریخ معاصر افغانستان زنده یاد (کارمل) که با صراحت رسماً اعلام و گفته اند :کمیسیون تجلیل و بزرگداشت از این شخصیت نامی سرزمین مرد افرین ما بدون در نظرداشت استفاده های نامشروع، جاطلبی های مقطعی، تخریب و توهین همرزمان بلنداندیش دیروزی که به هر گروپ و جناح های سیاسی که ارتباط دارند، میخواهد گرامی داشتی صورت گیرد.

کمیسیون موظف که فقط و فقط تصمیم تجلیل از این مرد غرورمند تاریخ سیاسی کشور را دارد به هیچ نام و عنوانی به هیچکس اجازه نخواهد داد تا از نام زنده یاد (کارمل) بزرگ استفاده ناجایز و نامشروع صورت گرفته و تحت این نام به رفقای ارجمند حزب ما، ح،د،خ،ا تاخت و تاز های منفعت طلبانه و مطرح شدن در اینده سیاسی و نیک اندیشی رفیقانه خلل وارد شود.

کمیسیون موظف با صراحت اعلام میدارد که وظایف اش با ختم این محفل با شکوه به پایان میرسد.

ایا کدام سوالی دیگری میماند که مورد شک و سوی استفاده سیاست بازانی که جز هدف شخصی مطلبی دیگر ندارند قرار گیرد.؟

همچنان از همین طریق پیشنهاد میدارم تا همه عزیزانم که از خانواده مشترک شان روی ملحوظات مختلف از هم پاشیده اند اما درد و رنج، خوشی و شادی مشترک دارند از این تربیون استفاده مثبت نموده صدای مجدد زنده بودن و متعهد و یکجا بودن خودرا دوباره بلند نمائیم و چه بهتر که فرزندان خوشنام و خوشخوان وطن با بیانیه ها صدای اتحاد و اتفاق را بلند نمایند.

در خاتمه به ارزوی پیروزی همه فرزندان صدیق و وطنپرستان واقعی وطن و گروه های ملی و دموکرات و تمام چپی های واقعی که بعوض فتنه گری و درز اندازی و انشعابگری ،تفرقه افگنی به اتحاد و همبستگی اصولی، و بعوض سکون و انجماد به حرکت و مبارزهء اصولی پرجوش و خروش، بعوض خودخواهی، حیله گری و هیاهوی سیاسی توطیه گرانه، به خودگذری و فداکاری، و بعوض بدگویی و پشت سرگویی به انتقاد و انتقاد از خود، به اوردن تشکل واقعی برای خدمتگذاری به مردم و اوردن عدالت اجتماعی، ترقی و دموکراسی واقعی که قلب شان در تپش است. چرا در شرایط حاضر مقدم برهمه اتحاد اصولی همه وطنپرستان و روشنفکران داخل و خارج از وطن در هرکجای که هستید نیازمندی جدی و ضرورت عاجل احساس میشود، این ندای زمان ماست.

از جانب دیگر هرگاه کدام ملحوظ خاصی وجود نداشته باشد چه بهتر تا کمیسیون موظف نوشته شخصیت شناخته شده سیاسی و یکی از موسپیدان و موسسین کنگره موسس محترم اکادمسین دستگیر پنجشیری را که تحت عنوان نقش فعال ببرک کارمل در تشکیل (جمعیت دموکراتیک خلق) در چند بخش به صفحهء سایت اریایی بشکل ریالستیک و بدون جانبداری تحریر یافته، از ایشان دعوت بعمل اید تا در این گرامیداشت شرکت نموده و خود نبشته اش را بخواند و یا با پیام خویش صلاحیت و اجازهء شامل ساختن و خوانش انرا بدهد، و یکبار دیگر پیشنهادات قبلی خویش را تکراراً ضم متن هذا به نشر میرسانم تا روانم را به ارتباط زنده گی مشترک خانوادهء حزبی مان تسکین نمایم.

علی احمد صارم