جمعه، ۱۷ اکتوبر ۲۰۰۸

محترم امین الله مفکر امینی

 

 

نوای شهیدان

                             بشنو ای هموطن! ای همرزم! نوای ما شهیدانی

                                                                 که برداد از بیداد سردادیم، اینست نشانی

                             زجان شیرین تر نبودست در جهان، ماگذشتیم

                                                               برای حریت ملک آبای آریایی و خراسانی

                             که گردد مردم ما کامروا و نباشد ظلم و ستم

                                                               باین ملک مردخیز که باشد میراث نیاکانی

                             نبینند داغ جفا مادران مظلوم میهن زیبا

                                                             نباشد شیون برمزارلخت جگرونوردیده گانی

                             به این آرزو گرفتیم سرها بکف بهر آزادی

                                                                بمیدان نبرد رفتیم با شور وفریاد طو فانی

                             که دشمن بلرزه میداشت آن نوا های حقیقت

                                                              لنگی و چپن و جامه پاکستانی میماند نشانی

                            زیک آواز و یک آرمان و هم ضرب مشت پولادین

                                                           بر دشمنان سخت بودست باین ملک زنده گانی

                            ولی شکست، دشمنان میهن وحدت ما به تفتین

                                                            بدستور امریکا و انگلیس و عرب و پاکستانی

                            غرور ملت آریا زمین گردید داغدار با جفا

                                                              اهل وطن کشتند و چور کردند آثار باستانی

                            خوش بهشت میهن زیبای ما نمودند چون جهنم

                                                                 دشمنانی که بردند بظاهر نام از مسلمانی

                             ولی ای هموطن! خوب میدانی که تقصیر زکیست

                                                           ز پاشیده گی فکر و عمل است چون نابسامانی

                             ترا گوییم ای رفیقان روز های سخت و دشوار

                                                           که گر خواهی حق مظلومان از دشمنان ستانی

                             به هر مذهب و هرآیین و هر طریقی که استی

                                                            به چتر وحدت ای که ملک گرفته ره بویرانی

                             بس است این خود پرستی ها ز هر قماشی که است

                                                                 دشمنان باید عبرت  داد  با پیکار نیاکانی

                             نباشیم خوش بر بهشت و این بستر گلگون کفن

                                                           تا نگیرید ره وحدت هم درعمل و هم سخنرانی

                             که هر فرد وطن را بوده است چشم امید بسته

                                                            بر شما رزمنده گان، که حاضرید بهر قربانی

                             پس بیایید بخاطر ما شهیدانی خفته در خاک

                                                            بوحدت صلح و حریت آرید بملک آریا نشانی

                             نگویید که من چونم و تو چون، ره اینست یا آن

                                                                  که ایندم نیاز بجانفشانی هاست و قربانی

                             چو ملت آزاد و صلح آمد باین مرز و بوم

                                                                    آنوقت زیبد گرداد از بیداد گرها ستانی

                             مفکر باین ره باشد سعادت ملت افغان بسته

                                                             بغیر، همان طالب است و القاعده و پاکستانی

 

امین الله مفکر امینی، از ایالت منی سوتای آمریکا

 

www.esalat.org