چهارشنبه، ۴  مارچ  ۲۰۲۰

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 

نور محمد غـفــــوری

 
 

 

01.03.2020

چانسهای صلح را باید تقویت کرد!

 

صلح ضرورت اولیۀ مردم افغانستان در شرایط کنونی است. صلح نیاز مبرم برای تأمین دموکراسی، آزادی، همبستگی و عدالت اجتماعی است و زمینۀ رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را بهتر مهیا می کند. صلح خطرات تقسیم جغرافیای کشور، چندگانگی سیاسی، شکست های اقتصادی و چپاول دارایی های عامه و خصوصی را تا حد زیاد مرفوع می کند. در شرایط صلح آمیز مبارزه بر ضد آنارشی و انواع شر و فساد ثمربخشی بیشترِ دارد. صلح زنده گی جوانان و فامیل های افغان را از نابودی، اندوه و ضرر نگه می کند. فلهذا باید از صلح دفاع کرد و چانسها و امکانات صلح را تقویت و پروسه صلح را حمایت کرد.

در پروسه مقدماتی تفاهمات و جریان تعمیل صلح باید سعی و تلاش خستگی ناپذیر و دوامدار برای تامین هرچه بیشتر و ممکنه عدالت اجتماعی، آزادی های افراد، به خصوص تساوی حقوق زنان با مردان و سایر پدیده های مدنی کلتوري و نارم های حقوق بشری کوشید، اما باید در نظر داشت که برای مسائل روبنایی که بدست آوردن آنها در شرایط صلح آمیز بهتر مساعد است، چانسهای صلح، ولو کوچکتر را برباد ندهیم.

نیروهای دموکرات، مترقی، عدالت پسند و خلقی را لازم است که در پروسه های صلح خود را از جریانات بدور نگیرند، بلکه به طور مستقیم و فعال در مباحث خورد و بزرگ صلح سیاسی و اجتماعی سهم فعال گرفته و تصاويب و تطبیق پروسه های صلح را از انحصار افراد و گروه های تمامیت خواه، قوم گرا و جنگ آوران معلوم الحال برهانند.

صلح بهتر از جنگ است، و باید بر جنگ غلبه کرد!