شنبه، ۲۹ اکتوبر ۲۰۱۱

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 
انجنير ظهورالدين انديش

 

به افتخار سالگرد انقلاب پېروزمند و زنجير شکن سوسياليستی اکتبر

 

ډېر مې ډبولۍ، ډبومه دی
څو مې تر وس رسي، غرقومه دی
تېز چی پر لېار درومم، خوځومه دی
هر کنج او کنار کی، ختمومه دی
کندی مې کيندلي، درته کينه مې
هغه د ستا ځای دی، ښخومه دی
ېو سر کی امان، بل سر لينين ښکاري
توری سترگی سری، په هر گدر ښکاري

 

ولاديمير ايليچ لينين ۲۴ اکتبر به کميته مرکزی نوشت:

به هيچ وجه نبايد تا ۲۵ اکتبر حاکميت را در دست کرنسکی و شرکا باقی گذاشت، بايد مسئله را حتمی امروز شامگاهان و يا شب حل کرد.

تاريخ، تأخير انقلابيونی را که ميتوانستند امروز پيروز شوند - با احتمال قوی امروز پيروز خواهند شد- و فردا با خطر از دست دادن چيزهای زياد با خطر از دست دادن همه چيز روبرو هستند نه خواهد بخشيد٠ به پيشنهاد لينين ۲۴ اکتبر قبل از گشايش کنگره شورا ها قيام مسلحانه آغاز گرديد، ستاد قيام در اسمولنی قرار داشت، لينين برای اينکه مستقيماً رهبری قيام را در دست گيرد، دير شب به آنجا رسيد، لينين که در وضع بحران انقلاب در اپارتمان يک کارگر، قصبه کارگری که در يکی از گوشۀ شهر پطروگراد قرار دارد، از تعقيب شديد پوليس استولپونی در خفا بسر ميبرد؛ حالات طوری بود که چهارطرفِ قصبه و چهار اطرافِ اپارتمان توسط پوليس تزاری در محاصرۀ جدی قرار داشت، فيلکس ادمون دوويچ ديرژنسکی بعد بنياد گذار ارگان رزمنده- وی- چی- کا- به لينين تاکيدات جدی مينمود که به هيچ وجه از اپارتمان بيرون نه رود، زيرا که بيرون رفتن از اپارتمان بدرقۀ مرگ است، مگر اينکه او نميتوانست بطور اطمينان بخش رهبری مستقيم انقلاب رابه ستالين و يا به کسی ديگر بسپارد. به تاريخ ۲۴ اکتبر در چهره يک زخمی که قسمت روی آن به بنداژها بسته شده و به تغيیر قيافه در حاليکه چند مراتب از طرف گارد و پوليس تزاری مورد بازپرس قرار گرفت به مهارت خاص خودرا به مقر شورای نظامی - انقلابی که در قصر اسمولنی قرار داشت رسانده و قومانده انقلاب را به دست گرفت. واحد های گارد سرخ به دستور ستاد قيام هدف های را که قبلاً تعين شده بود اشغال نمودند، افراد گارد سرخ کارخانه ها را زير حفاظت خود گرفتند، واحد های انقلابی برای جلوگيری از اعزام نيرو از جبهه به کمک حکومت موقت تمام راه های ورود به پايتخت را حفاظت ميکردند.

ناويان ناوگان بالتيک احضار شده بودند، تمام ادارات دولتی طبق برنامه اشغال شده و قصر زمستانی که حکومت موقت به آنجا پناه برده بود در محاصره قرار داشت؛ واحد های گارد سرخ نيروی اصلی رزمی قيام بودند؛ ناويان ناوگان بالتيک در افتخار پيروزی به آنان شريک شدند؛ لينين دستور داد آخرين سنگر حکومت بورژوائی را با هجوم تصرف کند؛ صدای گلوله توپ، ازمناو، - اورورا- به علامت حمله از روی رودخانه نوا، بلند شد و آغاز دنيای نوين را بشارت داد؛ قصر زمستانی ارميتاژ سقوط کرد، و تمام اعضای کابينه بازداشت گرديد.

روز ۲۵ اکتبر سال ۱۹۱۷ به منزله روز پيروزی انقلاب اکتبر سوسياليستی در روسيه در تاريخ ثبت شد.

فردا صبح لينين در کنگره دوم شورا ها اعلام نمود:

حکومت موقت سرنگون گشت، ارگان شورای نماينده گان، کارگران سربازان يعنی کميتۀ نظامی- انقلابی که در رأس پرولتاريا و پادگان شهر قرار دارد حاکميت دولتی را در دست گرفت، آرمانی که خلق در راه آن مبارزه ميکرد، يعنی پيشنهاد فوری صلح دموکراتيک الغای مالکيت زمينداران بر اراضی، نظارت کارگری بر توليد، تأسيس حکومت شوروی تحقق يافت که اين سر آغاز انقلاب سوسياليستی است که به پيروزی کمونيزم در تمام جهان خاتمه خواهد يافت.

زنده باد انقلاب کارگران- سربازان- دهقانان!

انقلاب کبير سوسياليستی اکتبر ديکتاتوری پرولتاريا را مستقر ساخت، طبقه کارگر طبقۀ حاکم و حزب کمونيست حزب زمام دار شد، حزب در شرايط دشوار جنگ و ويرانی اقتصادی مسووليت سرنوشت ميهن را به عهده گرفت و آنرا از فاجعۀ اقتصادی و ملی نجات داد، حزب کشور را از اسارت مالی و خطر بردگی استعماری درندگان امپرياليستی رهائی بخشيد و مردم شوروی را در رهائی سازندگی سوسياليزم که تا آن زمان ناشناخته بود، دليرانه و با اطمينان پيش برد، حزب کمونيست در مدت کوتاه از نوامبر سال ۱۹۱۷ تا سال ۱۹۱۸ توده های وسيع طبقۀ کارگر و دهقانان زحمتکش را به خلاقيت انقلابی بر انگيخت و برخی از تحولات بنيادی دموکراتيک و سوسياليستی را در کشور تحقق بخشيد.

کشور از تمام بازماندۀ فيوداليزم پاک شد و آزادی کامل و برابری تمام اقوام و ملل روسيه اعلام گرديد، لينين از تجارب انقلابات ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷ بورژوازی شکل سياسی ديکتاتوری پرولتاريا را کشف نمود و انرا بنام شوراها نامگذاری نمود که بنام دولت شورا ها ياد ميگردد.

اهميت بين المللی انقلاب اکتبر بارز ترين نمايش حدت بحران عمومی سرمايه داری بود.

اين انقلاب زنجير امپرياليزم را گسست و برای پيدايش جامعۀ نوين سوسياليستی امکان فراهم ساخت، به سيادت مطلق امپرياليزم پايان گذارده شد. درفش سوسياليزم در يک ششم کرۀ زمين به اهتزاز درامد جهان به دو اردوگاه تقسيم شد، اردوگاه سرمايداری منکوب شده و اردوگاه سوسياليزم برومند با انقلاب اکتبر عصر تازه در تاريخ بشر، عصر الغای تمام اشکال استثمار، عصر پيروزی کمونيزم اغاز گشت.

يکی از با عظمت ترين اهميت بين لمللی انقلاب سوسياليستی اکتبر دوستی جاودانه افغانستان و اتحاد شوروی است که توسط غازی امير امان الله خان و ولاديمير ايليچ لينين عقد گرديده است٠

اين دوستی سيارۀ زمين را شستشو نموده و انسان نوين را که از اهداف اساسی و عمدۀ کمونيزم- ميباشد پياده نمود، اين دوستی به مثابۀ دژ ضربتی امپرياليزم را در افغانستان انقلابی و تمام جهان به زانو دراورد، به جرئت بلشويکی بايد اعلام کرد که افغانستان امانی به گورستان تاريخی امپرياليزم مبدل خواهد شد.

ولاديمير ايليچ لينين- اوليانوف در نخستين قدم مبارزه بعد از تحليل مارکسيزم اعلام نمود، که جهان مادی قابل شناخت است زيرا:

جهان جز مادۀ متحرک چيزی ديگری نيست و اين مادۀ متحرک نمی تواند جز در مکان و زمان حرکت کند.

لينين به ارگانهای زيربط وظيفه سپرد تا در زمينه اجرأت نمايد، بر اساس تحقيقات دقيق وعميق در پرتو تخنيک عالی و مدرن بلشويکها در کمترين فرصت زمانی تمام اسرار و حقايقی که بشر از کشف و حصول آن عاجز بود بدست آورد، طی تحقيقات پی در پي و سر انجام به اساس پيروزيهای متواتر در همه عرصه ها و بويژه درعرصه طب و تخنيک بر تمام ناممکنات غلبه حاصل نمود.

لينينيزم بمثابه علم تسخير پذير در عرصه طبيعت لايتناهی، جامعه و قوانين آن، اشيا و پديده ها پيروزيهای چشمگيری را نصيب خويش گرداند، لينينيزم ثابت ساخت که عاليترين جامعۀ خوشبختی و سعادت انسان کمونیزم است، در اين جامعه پيشرفتهای عظيم که حتی خارج از تصور و مغز انسان ميباشد، در اختيار بشريت قرار ميگيرد.

در کمونیزم تمام بشريت منحيث يک فاميل نهايت صميمی داخل زندگی نوين، که تاريخ افسانه های آنرا در کتابها، حکايات، قصه ها، فلم ها  نه ديده و نه شنيده باشد، ميگردد.

به پيش در راه تحقق آرمانهای شریفانۀ اکتبر عزيز!

انجنېر ظهورالدين اندېش

ويانا

۲۹.۱۰.۲۰۱۱

 

  

  (اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)