Saturday, 01 Oct 2016

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 


غلام محى الدين (دستگير)

 

              هشدار، خبردار !

 

پاكستان منافع امريكا رابه خطر انداخته است؟

 

هر باري كه كشور مطمع نظر ايالات متحده امريكا به اصطلاح منافع امريكا را به خطر مى اندازد كشور بى دفاع و ضعيف نامبرده بدون كدام دلايل موجه در كمترين وقت و زمان از هوا و زمين، از بر و بحر آماج حملات خونين امريكا و ناتو قرار گرفته به خاكستر سياه مبدل ميشود، نظام قبلى ساقط گرديده و مليونها انسان آن آواره و سر به نيست ميشوند پس در همان كشوري كه منافع امريكا را به خطر انداخته است دست پرورده هاى فاسد امريكائي بر مسند قدرت پوشالى و حقارت آور تكيه ميزنند، چنان انارشى را در تمام سيستم حاكم ميسازند كه ديگر خبرى از صلح و امنيت، حاكميت قانون و عدالت، حقوق بشر منجمله حقوق زنان و كودكان و بسا مسايل مهم و حياتى وجود نمي داشته باشد، انتهار،انفجار، دهشت و وحشت، آدم ربائي، فقر، بيكارى، ترور، قبيله گرائي و قوم پرستى، دامن زدن به اختلافات مذهبى چون تشيیع و تسنن، مهاجرت هاى اجبارى، فرار مغزها و امثالهم مشخصه نظام دست نشانده امريكا مي باشد،

ميتوان افغانستان را در قطار كشورهاى دست نشانده امريكا بگونه نمونه پيشكش كرد، ثمره ٢٤ سال حكومت دست نشانده امريكا در افغانستان جز قتل و كشتار، ويرانى و ناامنى و هرچه ادامه دهيم جز ظلمت و بدبختى به كدام جرقه نور و اميد نميتوان اميدوار بود، زبان سران و مديران ارشد حكومت پوشالى دست نشانده بوسيله زر و زور لال گريده جراءت آنرا ندارند كه در مورد عملكرد غير اخلاقى و غير انسانى فراعنه قصر سفيد حرفى به زبان آورند اگر قتل و كشتار بشريت را توسط فرعون زمان به علامت سر تائيد نمايند محشر ديگرى بر پا ميشود، تباهى با ابعاد گسترده و بى مانند با هزينه هاى انگفت و كلان صورت ميگيرد، بهانه هائيكه فراعنه قصر سفيد، پنتاگون، سى آى اى، ناتو زير نام حقوق بشر، دموكراسى، ديكتاتورى، آزادى بيان و ديگر كلمات دلخواه شان دولت هاى قانونى را برانداختند نقض اين واژه ها به مراتب در ايالات متحده امريكا بيشتر است تا كشورهاى ديگر، طى سال روان تظاهرات بى مانند مردم امريكا عليه جنايات سازمان يافته پوليس و سركوب بى رحمانه مظاهره كننده گان دال بر نظام سركوبگر مافيائي امريكا است، اذيت و آزار جنسى بيش از٣٥٠٠ كودك در امريكا توسط دكتوران از موارد نقض صريح حقوق كودكان حكايت مينمايد بنا بر تومار فتنه و دروغهاى كاذبانه مديران قصر سفيد روزى فرارسد كه امريكا فرياد سفيد بودن شير را بلند نمايد اما برعكس خلقهاى ستمديده و مظلوم جهان به سياه بودن آن تاكيد نمايند، بهانه جوئيهاى امريكا در تبانى با شركاى سبك سر آن در عراق، سوريه، ليبيا و افغانستان ظلمت سياه را بر روشنائي جاگزين نمودند كه مو در بدن انسان راست ميشود.

از بحر عظيم و بيكران جنايات عمدى و سازمان يافته امپرياليزم تبهكار و ويرانگر بين المللى به رهبرى امريكا در كشورهاى نامبرده اگر قطره اى از آن را بازنويسى كنيم وجدان آگاه بشريت را جريحه دار ميسازد. به قول معروف اكتفا ميكنيم، چيزي كه عيان است چه حاجت به بيان است.

ايالات متحده امريكا نتنهاعليه آنعده زمامداراني كه جلو پاى فراعنه قصر سفيد به سجده نمى روند به زور متوسل ميشود، بل بنا بر حس انتقام جويانه كه در خصوصيات جنگ طلبانه آنان جا گرفته مردمان همان كشور را آنقدر ذليل و ناتوان ميسازند كه حرفى براى گفتن نداشته باشند، مردم گرسنه، پا برهنه و ستم ديده افغانستان بيست و چهار سال پا مال هوسهاى شوم و ناپاك امريكا و دست نشانده گان فاسد آن قرار گرفته اند و ميخواهد ناكامى، تباهى و روسياهى ابدى خويش را در سوق دهى مردم ما بسوى لجنزار بدبختى جبران نمايد.

بتاريخ ٢٢ سپتامبر سال روان امضاى توافقنامه صلح ننگين حكومت دست نشانده كابل با رهبر داعشى هاى افغانستان و يكى از دست پرورده گان سابقه دار امريكا گلبدين راكتيار به امضاء رسيد اين توافقنامه ننگين و شرم آور به بحث جداگانه نياز دارد اما اينكه از اين توافقنامه به عنوان كليد صلح ياد ميكنند بخصوص كه مورد پشتيبانى پاكستان، امريكا و اتحاديه اروپا قرار گرفت در واقع سيماى جنگ افروز امريكا را در حمايت از تروريستان كشور و در سركوب اردوى بشار اسد در ديرالزور سوريه به دفاع از گروه هاى تكفيرى تروريستى داعش متبارز ساخت اراده امريكا و شركاى بين المللى آن را بار ديگر در دفاع و حمايت از "طالبان" و داعشى هاى دهشت افگن افغانستان در انظار هموطنانم و جهانيان آفتابى ساخت، رهبر داعشى هاى افغانستان گلبدين جلاد در سراسر كشور به مثابه جلاد تبهكار و خون آشام از شهرت بدى برخوردار است، همينكه امريكائيها بارها گفته اند بخاطر رسيدن به اهداف خويش با شيطان معامله ميكنيم و يا در كتاب جنگ اشباح نظر سياست مداران امريكا در مورد افغانستان چنين تصريح گرديده است: "كسانيكه ما از آنان حمايت مي كرديم، از كثيف ترين، كريه ترين، و زشت ترين نوع خشك انديشان مذهبى مجاهدين بودند." واقعاً كه راست گفته اند و اين "مجاهدين" خشك انديش اند كه تا هنوز در زير اسارت و حقارت امريكا براى خراب كردن كشور و قتل و كشتار هموطنان ما كمر بسته اند، صلح در وجود قهرمان قتل و كشتار ناممكن است، راكتيار قصاب براى ويرانى و تباهى ساخته شده نه براى صلح، گلبدين جلاد براى برآورده ساختن مقاصد شوم امريكا ساخته شده نه براى نجات ملت مظلوم افغانستان آنگونه كه ديگر گروه هاى جهادى براى پيشبرد مقاصد شيطانى امريكا ساخته شده اند.

ايالات متحده امريكا در تمام كشورهاى جهان بدنبال برقرارى ارتباط نيك با همچو افراد فاسد و قاتل، جنگ افروز و بى رحم ميباشد تا در پياده كردن پروژه هاى بزرگ از اين دست جنايتكاران سود بدست آورد چنانچه چهار دهه قبل از امروز بودجه بزرگى كه از جانب امريكا براى كشتار مردم افغانستان و تخريب تمام زيرساخت هاى كشور اختصاص يافته بود هفتاد فيصد آن به جيب جهادگر امريكائي گلبدين قصاب واريز ميشد.

ميخواهم به اصل موضوع برگردم، چرا پاكستان منافع امريكا را به خطر انداخته است ؟ 

آيا قابل باور است؟ آيا پاكستان از عراق، سوريه، ليبيا و افغانستان درس عبرت نگرفته منافع امريكا را بخطر انداخته و يا پروژه گك ديگرى از پلانهاى دورنمائى در راه است؟ 

از چهار ماه بدينسو بازيگران نيرنگ باز امريكائى همراه با گروپ كودتاچى قصر سفيد توپ حاوى خبر به خطر افتيدن منافع امريكا را گاهى در ميدانهاى ورزشى امريكا و اروپا و گاهى در زمين نرم افغانستان و پاكستان يكى بسوى ديگر پرتاب مينمايند اين بازى مملو از نيرنگ و فريب در اكثر رسانه هاى جهان و شبكه هاى انترنيتى در گردش است بتاريخ ٢٤. ٩. ٢٠١٦ نارندرا مودى نخست وزير هند نيز بر منزوى كردن پاكستان در عرصه بين المللى پا فشارى نمود اينكه چه وقت توسط بازيگران اصلى امريكا، منزوى شدن، تجزيه شدن و مغلوب شدن پاكستان به امر حتمى مبدل ميگردد تا هنوز روشن نيست. بتاريخ ٢٦٠٦٠٢٠١٦ ريیس كميته فرعى تروريسم كميته روابط خارجى كانگرس امريكا گفت:

"نميتوان به پاكستان اعتماد كرد آنها از سال ٢٠٠١ مجموعاً ٣٤ مليارد دالر از ما پول گرفته اند اما در مقابل در پانزده سال گذشته بجاى مبارزه با هراس افگنان در مرزهايش از آن دسته هراس افگنان كه زنان، مردان و سربازان ما را در افغانستان ميكشند حمايت كرده است. " بارك اوباما ريیس جمهور امريكا در يكى از بيانات خويش يادآور شد. "امريكا هراس افگنان را در خاك پاكستان دنبال خواهد كرد به هراس افگنان نبايد پناگاه داده شود."

آنانيكه قضاياى پاكستان و افغانستان را طى سالهاى متمادى دنبال مي نمايند واقعاً براى آنان سوال برانگيز است، تنظيم هاى هفتگانه "جهادى" دهشت افگن را در پاكستان و تنظيم هاى هشت گانه دهشت افگن را در ايران چه كسى بوجود آورد؟ القاعده، طالب و داعش راچه كسى بوجود آورد؟ گلبدين جلاد را از نيم قرن بدينسو چه كسى در زير پر و بالش پرورش داد؟ و آنرا گلبدين خان و امير ساخت؟ صدها گروهك تروريست و دهشت افگن همين اكنون در پاكستان فعال اند چه كسى مسووليت تغذيه آنرا بعهده دارد؟ چهار دهه قبل از امروز مبلغ سه بليون دالر را چه كسى به سازمانهاى تروريستى بخاطر قتل و كشتار افغانهاى بيگناه هديه داد؟

رهبران سرشناس تروريستان چون اميرالقاتلين افغانستان ملا محمد عمر آخند، برهان الدین ربانی، اسامه بن لادن، سیاف، مولوى جلال الدين حقانى، ملا گلبدين، احمد شاه مسعود، ملا اختر محمد منصور و صدها تن ديگر از يخن كى و بدستور چه كسى سر برآوردند؟ 

همين اكنون از گروهك هاى تكفيرى تروريستى در عراق، سوريه، افغانستان و پاكستان چه كسى حمايت ميكند؟

از اين دست سوالهاى لاجواب فراوان است. حالا چه اتفاق افتيده است كه منافع امريكا از جانب پاكستان به خطر افتيده است؟ اگر امريكا اراده قوى و نيرومند براى از بين بردن گروه هاى دهشت افگن ميداشت، مى بائيست بعد از سقوط حكومت شهيد دكتور نجيب الله در دستور كارش قرار ميداد و ديگر بر جنگهاى نيابتى يكسره خط بطلان مي كشيد.

شايد يك مقدار سوء ظن ها كاهش مى يافت. لحن شديدى كه امروز از جانب اعضاى کانگرس امريكا و نماينده گان امريكا در سازمان ملل متحد به آدرس پاكستان بكار برده ميشود واقعاً بى سابقه است، رخ ديگر سكه بصدا درآمدن زنگ خطر را وانمود ميسازد، چنانچه وحيد وحيدالله كارشناس ارشد سازمان ملل متحد در امور كشورهاى در حال منازعه چندى قبل در تلويزيون يك كابل اظهار داشت. "منافع دايمى غرب كه با تروريزم با مواد مخدر و با دهشت افگنى و افراطيت تهديد ميشوند، آنها در اين موقف قرار گرفته اند كه هرچه زودتر تصميم بگيرند تا پاكستان تجزيه شود و تمام شرايط براى اين كار آماده شده، اين كارشناس ملل متحد، پاكستان را دست سرطانى تشبيح ميكند كه بايد قطع شود.

اداره اوباما در همين حالت تصميم گيرى هستند كه اين دست را اگر قطع نكنند خودشان از بين ميروند به اين خاطر اين علائم آهسته آهسته در عقب پرده بوجود آمده. "اگر از موضع ايالات متحده امريكا به جريانات تروريستى در كشورهاى عراق، سوريه، ليبى، افغانستان و پاكستان و شكل دهى آنان نگاه كنيم بنظر ميرسد كه امريكا در وجود سربازان "جهادى" اش براى پيشبرد جنگ هاى نيابتى و رسيدن به هدف موعود براى شركايش نقش ايفا ميكند. بعضى اوقات به اثر فشارهاى نهادهاى حقوق بشر بين المللى و اغوا كردن اذهان جهانيان زبانش را بر ضد گروهك هاى تروريستى دراز ميكشد در واقع يك نوع تبرء از تغذيه گروهك هاى تروريستى در عقب پرده از خود نشان ميدهد كمتر ميدانهاى هوائي بين المللى وجود دارد كه از زير نظر سى آى اى بدور باشد اما سوال اينجاست كه چگونه اين آدمكشان از يك كشور به كشور ديگر براى پيشبرد جنگ اربابان انتقال داده ميشوند، اين ترافيك هوائي تروريستان توسط سازمان سياه در كتاب جنگ اشباح به نحو واضح تر بيان گرديده است. نبايد باور كرد كه امريكا براى از بين بردن تروريستان دست و آستين بر زده است هرگز هرگز، بعيد بنظر مى رسد كه امريكا عليه جهاد گران و دست پرورده هاى خويش بعد از چهار دهه چنين عمل سركوبگرانه را انجام دهد و يا اين هشدار تنها و تنها متوجه آنعده دست پرورده هايش است كه حالا نافرمانى را نسبت به غلامى ترجيح ميدهند.

اگر واقعاً دست سرطانى گروهك هاى تروريستى كه هم اكنون در پاكستان حضور فعال دارند قطع شود، اگر لانه هاى امن سرطانى تروريستان از بيخ و بن برداشته شود، اگر تمام مكاتب و مدارس طالبانى در افغانستان و پاكستان كه در آن درس كينه و نفرت، درس انتهار و انفجار، درس كفر و الحاد، درس اختطاف و ترور، درس آتش سوزى منازل و باغها و . . . پيش برده ميشود براى هميش مسدود گرديده منابع مالى آنان خشكانده شود، اگر جنرال پرويز مشرف و ساير كرنيل ها و جنرال هاى تاريك انديش، متعصب و بدنام پاكستان در ارتباط حمايت شان از تروريستان به دادگاه  بين المللى كشانيده شود و صدها پرسش ديگر از همين قبيل وجود دارد كه امريكا بر اجراى آن متعهد گردد آنوقت تغیير ذهنيت و اراده امريكا را در مبارزه عليه تروريزم بين المللى يك مقدار روشن خواهد ساخت انتظار مي كشيم تا زمان بر اين اراده و اولتيماتوم بى پيشينه صحه بگذارد، زيرا امريكا بعنوان يكى از بازيگران جعل كار معروف جهان تا كنون  هزاران بازى اغواگرانه را در مقياس بين المللى به ثمر رسانده است. بازى يازده سپتامبر ٢٠٠١ كه به كشته شدن و مجروح شدن هزاران امريكائي بيگناه و ويرانى كشور عراق انجاميد آهسته آهسته پرده از روى اين بازى برداشته ميشود آنگونه كه پرده از روى بخاك و خون كشانيدن مردم ليبيا برداشته شد بازى با پاكستان و افغانستان نيز سالها دوام خواهد كرد و هزار و يكم رقم خواهد خورد و وقتى پايان خواهد يافت كه به اميال شوم و نادرست خود بطور واقعى كلمه حاكم بلا منازع جهان شناخته شود اين خواب است و جنون.

غلام محى الدين (دستگير) از كشور اطريش ٢٧٠٩٠٢٠١٦

 

 

 

 

 

 

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)