دو شنبه، ۱۵  اگست  ۲۰۱۶

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 

میر عبدالواحد سادات

 

 
پاکستان بی آزرم و شرمساری جدید آنکشور

 

چهل سال است که افغانستان در معرض جنگ اعلام نا شده و تجاوز پاکستان قرار داشته و قربانی میدهد، اما زمامداران بی آزرم آنکشور که پلانهای شوم و شیطانی شان عامل بی ثباتی و تداوم تراژیدی خونبار ما میباشد، در تمام این چهار دهه، با نهایت پر رویی و با لطایف الحیل دروغ می بافند و با چهل شتر بار بچشم افغانستان و جهان می درآیند و با یک نی و صد آسان از اعمال شان انکار مینمایند، در حالیکه حقایق چنان آفتابی و از کفر ابلیس مشهور تر گردیده که حتی انگریز ها بمثابه خالق پاکستان، در زمینه سکوت معنی دارمینمایند.

از آنجائیکه به گفته وطنی ما، آفتاب به دو انگشت پنهان نمیشود، دیروز یکبار دیگر طشت رسوایی تجاوز پاکستان در لوگر به زمین خورد و پلان و دسایس شوم شان برملا گردید.

مقامات دو رو و پر روی پاکستان اعلام نمودند که یک بال طیاره هلیکوپتر مربوط ایالت پنجاب که بخاطر ترمیم در مسیر ازبکستان و به مقصد روسیه در پرواز بود در منطقه ای تحت تسلط کامل طالبان در ولایت لوگر مجبور به نشست اضطراری گردیده است!!!

آژانس های خبری افشا نموده اند که سرنشینان این طیاره مریض شش جنرال متقاعد و یک متخصص روسی میباشد!!!

من برای اینکه خود را متیقن بسازم با یکی از پیلوتان با تحصیل عالی و جنرال سابقه دار قوای هوایی افغانستان تماس گرفتم و نظر تخنیکی و تخصصی شانرا در زمینه مطالبه نمودم، ایشان با قاطعیت و با ذکر دلایل مقنع تخنیکی موضوع را رد و تقلا برای عدم افشای دسایس آنکشور وانمود ساختند.

اکنون باید عقل شیطانی پاکستانی برای این دروغ شاخدار، راه حل پیدا نماید که: چگونه طیاره معیوب فاصله پنجاب، تا ازبکستان را و آنهم با ارتفاع بلند و عبور از کوهپایه های شامخ، پرواز نماید!!! و درین طیاره مریض شش جنرال متقاعد پاکستانی با چند صد هزار دالر و یک متخصص روس، چه مرگ می خواستند؟ واضح است که نزد میزبانان معتمد و گروه وابسته بخود و نزد طالبان می رفتند و ما شاهد خواهیم بود که به اصطلاح وطنی ما موی شانرا خیانت نخواهند کرد.

اظهرمن الشمس است که در زیر کاسه پاکستان، نیم کاسه های شیطانی و استخباراتی منطقوی و روسی، آتش تشدید جنگ، تباهی و سیه روزی افغانستان را رقم میزنند.

متاسفانه افغانستان به کشور بی صاحبی میماند که آماج تجاوز و دسایس منطقوی و جهانی، علنی و نهانی قرار دارد و گوش فلک از شنیدن صدای زجر و عذاب مردم ما کر گردیده و اولیای امور، پنبه بگوش و مصروف دریدن یخن همدیگر می باشند و در نهایت کار مانند همیشه درین مورد نیز کدام کمیسیونی ایجاد خواهند نمود.

 

با احترام،

م. ع. و. سادات

اگست ۲۰۱۶

 

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)