دوشنبه، ۲۴ دسامبر ۲۰۱۲

 

محمد عارف عرفان

 

 

بخش دوم

 

 

رفیق گرامی عرفان سلام و درود بر شما،

با تشکر از ایمیل و تصحیح در متن یادداشت شما، ما منتظر بخش پایانی یادداشت دومی شما هستیم که همه ی آن را در یک بخش به دست نشر بسپاریم تا به این سلسله پایان داده شود زیرا ادامۀ آن برای شما رفیق گرامی نیز از هر لحاظ خوب نمیباشد و همه زحمات شما را در رابطه با ترجمۀ کتاب تحت شعاع قرار داده و ظاهراً آنرا در برابر مخاطبان کم ارزش میسازد به دلیل اینکه به هر اندازه ای که روی "پرده" و "دود پرده" و "پردۀ دود" و "پرده ای دودی" و ازین قبیل حرفها در نشرات انترنیتی تماس گرفته شود در آخرین تحلیل نتیجۀ آن مطلوب نبوده و از آن یک طنز جور میشود.

یادداشت شما رفیق گرامی با تکمیل شدن قسمت آخری آن یکجا در سایت خودتان به نشر خواهد رسید، ولی خواهش رفیقانه است که دنباله دارش نسازید. حداقل شما از جانب خود به این بحث بیهوده خاتمه دهید و شما حرف تانرا گفتید که  پرده ای دودی نی پردۀ دود والسلام.

دست های تانرا به گرمی می فشاریم،

س. ابراهیم همکار بخش نشرات «اصالت»

 

رفیق نهایت عزیز و گرامی سلطان ابراهیم سلام!

با پذیرش مشورت های دلسوزانه شما این همه مطالب در متن اخیر، جا یافت و خلاصه گردید، در صورت عدم تداوم نبرد قلمی از سوی بیدار صاحب، از طرف من ادامۀ این بحث ختم است. لطفآ همین مطلب را برای اقناع نظریات خوانندگان عزیز نشر نموده منت گذارید. من با شما جدأ موافقم.

رفیق شما عرفان

 

 *     *     *

 

محمد عارف عرفان

لندن- دسمبر ۲۰۱۲

 

 اخیرآ بخشی از صفحات کتابی بنام "افغانستان در عقب پردۀ دود" (afghanistan behind the smoke screen)، را اینجانب برگردانی نموده و برای خوانندگان عزیز، به نشر سپردم. هفته قبل یادداشت گلایه آمیزی از طرف جناب محترم یاسین بیدار دریافت داشته مبنی براینکه، چرا نام جناب یاسین بیدار که درین کتاب درج است، در نوشتار مترجم انعکاس نیافته است. جناب ایشان یک ادعای نهایت بلند بالای را نیز بکار برده است که در "ترجمه" و "تهیه " این کتاب نیز نقش داشته است.

جناب ایشان پا را ازین نیز فراتر گذاشته است تا معنای یک زبان بین المللی را برای اینکه "با کلوخ خشک دیوار" نموده و برگردان بیچاره را به اصل گناه عدم تذکار نام خویش درین نوشتار، سنگسار، نموده به محاکمه بکشاند، تغیر داده و تعبیر و تفسیرغلط نموده است. طوریکه خوانندگان عزیز پاسخ قبلی ام را به خوانش گرفته و آنرا در فضای رعایت قواعد گفتمان که طور دوستانه نگارش یافته که آن پاسخ نیز تنها از لحاظ بُعد و سرعت زمانی اش، با واکنش خشم انگیز جناب بیدار صاحب مواجه شده است که گویا چرا به چنین سرعت، این یادداشت تهیه شد و مشت های گره یافته بیدار صاحب، باز گردید. در واقع نوشته دوم شان تحت عنوان فوق،  تکرار همان درامۀ گذشته است نه چیزی بکر و تازه.

هرچند به اعتقاد من، پاسخ به چنین گلایه ها و نامه نگاری ها به اصطلاح (در خمیر موی پالیدن) است و به پندار من از اصل فضای بیکاری و فشارهای روانی مهاجرت برمیخیزد، زائید و اضافیست، اما برای اقناع "شخصی" محترم بیدار، پاسخ آنرا بار دیگر ضروری دانستم.

جناب بیدار صاحب بار دیگر سعی نموده است تا واضحآ و در روشنائی آفتاب که برای انگلیسی زبانها جزبه یک (پوزخند)، به چیزی نخواهد ارزید، بوسیله زور بازو، معنای اسم یعنی (smoke) را بجای صفت (smoky)، بالای فرهنگ زبان انگلیسی، تحمیل نموده و نویسنده کتاب را نیز ملزم نموده تا مثل جناب بیدار بیندیشد و بر حسب میل و کاربرد "ترم " جناب بیدار صاحب، (افغانستان در عقب پرده دودی) بنگارد. چنانچه وی بار دیگر ادعا نموده که اسم کتاب پرده دودیست، نه دود. که در چنین نگرش، این مفهوم پدید می آید که گویا کدام پرده دیگری غیر از دود وجود دارد، که دارای رنگ "دودی" است. اینکه این پرده خانه است، پرده دفتر است و یا پردۀ سینما، باید بوسیله جناب محترم بیدار، که تراوش ذهن خودش است روشن شود. چرا که واضحآ به بیان نویسنده کتاب، این پرده، همان پرده دود است که واقعیات جریان های "انقلابی" را در افغانستان پوشانیده است. تمامی انگلیسی زبانها از جمله شخص نویسنده کتاب، که استاد زبان انگلیسی است، در صورت کاربرد مفهوم "دودی"، باید صفت راکه همان (smoky) است بکار میبرد نه اسم (smoke) را.

جناب بیدارصاحب اظهارمیدار: باید به عرض برسانم که وظیفه مترجم انتقال هدف نویسنده است نه کنارهم قراردادن معنی لغوی کلمات ازیک زبان به دیگرزبان.

 ما نیزدرداخل کشورپیوسته از " پرده دودی تبلیغات" در رسانه های ما یاد میکردیم. هرگزنمی گفتیم " پرده دود" همیشه میگفتیم " پرده دودی". عنوان کتاب در واقع همین " پرده دودی ".

درین نگرش جناب بیدار صاحب سعی نموده است تا با یک فرار هنرمندانه از مفاهیم زبانی (smoke) و (smoky) فرار نموده و حال آنرا از محتوای اصلی اش خالی نموده و پس از جر و بحث زیاد پیرامون (smoke) و (smoky)، به نیات درونی نویسنده مرتبط سازد. چرا که برای انگلیسی زبانها این مفاهیم واضح است. پس از گیر افتیدن و بخاطر گریز از (چهارکنجی) استعمال کلمات صفت (smoky) بجای اسم (smoke) که در هفته قبل روا داشت، جناب ایشان، تعبیرهای (پیتوی ) خویش را عوض نام اصلی کتاب، به خورد برگردان تحمیل نموده و اظهار می نماید که : ما نیز در داخل کشور پیوسته از " پرده دودی تبلیغات" در رسانه های ما یاد میکردیم. هرگز نمی گفتیم " پرده دود" همیشه میگفتیم " پرده دودی".

 اما تا آنجا که من بخاطر دارم مطبوعات ما در خصوص اظهار بیان چنین مطالب، که حقایق جریانات کشور را "پرده دود" پوشانیده باشد، هرگز "پرده دودی" را بکار نبرده است و این خود یک اتهام دیگر بالای مطبوعات کشور است. برای روشن شدن ذهن جناب بیدار گفته شد که محترم "خالد صدیق چرخی" نیز این کتاب را "افغانستان در عقب پرده دود" ترجمه نموده است، اما با نهایت تأسف، در برابر شهود انکار ناپذیر که این کتاب خود فریاد میکشد و سخن میگوید، این عقل چهل عالم بازهم مقاومت نموده و اظهار میدارد که "مرغش، یک پا دارد" و آن پرده نه پرده "دود" بلکه پردۀ "دودی" است. کسانی که با مفهوم و معنای زبان انگلیسی بلد بوده و آنانیکه تا صنف ششم مکتب تحصیل نموده اند، درک مینمایند که این پرده همان پرده دود است نه کدام پرده دیگر که دارای رنگ دودی باشد. اما هرگاه بار دیگر مفاهیم زبانی را برخلاف اراده نویسنده، برای برائت جناب بیدار صاحب کنار بکشیم، کاربرد "پرده دود" معیاری تر است تا پرده دودی، و آنچه در متن این کتاب و اهداف اصلی نویسنده بیان شده است این همان پرده دود است که اهداف نویسنده را پیرامون تبلیغات جعلی حول جامعه افغانستان، بیان میدارد، نه پرده" دودی"،

 شما جناب بیدارکه خود اعتراف مینمایید که این کتاب را دراختیارندارید، پس چگونه اهداف وانگیزه های نویسنده رابرای انتخاب این نام، درک نمودید ؟ من حالا این قضاوت را برای دوستان که به زبان انگلیسی وادبیات فارسی، واصول برگردانی آشنای دارند، واگذارمی نمایم، وبس!

 بهرصورت هدف نویسنده درمورد کتاب دربخش اول این نبشته برگردان، دقیقآ بیان شده است، از جناب بیدار صاحب تقاضا مینمایم تا باردیگر، این متن راخوانده نتیجه بگیرد.

باردیگرجناب بیدار، گلایه های خویش را به نمایش کشیده است که چرانام مبارک شان درین برگردانی به حیث" تهیه کننده" و"مترجم " ج، ندارد؟ باخوانش این سطر، فکاهی رابیاد آوردم که شخصی ادعا نمود که درفلان فیلم مشهور، نقشی را انجام داده است،  دوستش بیان داشت که سراپ، این فیلم راتماشا نمودم اما شما راندیدم،  مدعی، پرسید: دراخیرفیلم، تابوتی را دیدی ؟ جناب مخاطب گفت بلی! پس مدعی گفت درمیان همان تابوت من بودم!

بلی جناب بیدار صاحب شما که به علم غیب هم دسترسی دارید واظهار میدارید که این کتاب را نیز دراختیارنداشته وبا "رمل" ازمحتویات آن آگاهی داریند، لطفآ برای من ثابت نمایید که جناب شما با یک ادعای میان خالی در"ترجمه "وتهیه این کتاب چه نقش دارید واین ادعا درکجای کتاب بیان شده است، که من نخواستم تا اسم مبارک شما رادرنوشتارخویش بیان نمایم؟

من آگاهم که بنا برتقاضای اینجانب برای اولین بارازطرف دوستی برای شما تلفونی گفته شد که چنین کتابی وجود دارد ودرجای آن، اسم شما نیزدرکنارصدها اسم درین کتاب،  درج است که البته درنبشته قبلی ام آنرایاد نموده ام. این سوال بخاطراین بود که من قبلآآگاهی یافتم که شما کتابی را نوشتید ودرآن پیرامون زندگی فقید ببرک کارمل، مطالبی را بیان نموده اید، من چنین پنداشتم تا نشود دوباره این کتاب (افغانستان درپردۀ دود) ترجمه شود، اما بعدآمحتویات همان کتاب شما را تحت عنوان (سایه روشن)بدست آورده ومتوجه شدم که اصلآ نامی ازین کتاب (افغانستان درعقب پرده دود)درخصوص زندگی سیاسی فقید ببرک کارمل درصفحات مربوط کتاب شم،  بیان نشده است. یقین دارم که شما برخلاف ادعای تان هیچ گاه این کتاب را دراختیارنداشتید، هرگاه این کتاب دراختیارشما میبود،  وهرگاه آنراخوانده بودید، چنین ادعای نادرست درخصوص "تهیه " و"ترجمه " کتاب ازسوی شما صورت نمی گرفت. اینکه چرا اسم شما درصفحات این برگردانی، تذکارنیافت، من دلایلش را بیان داشتم که پیش نویس این کتاب نهایت طولانی بوده واز حوصله نوشتارحاضرخارج بوده واین ترجمه بخشی ازکتاب است، نه کُل کتاب، که درصورت ترجمه کامل آن، بیان هیچ اسمی فراموش نخواهد شد. اینکه شما بازهم با بی صبری منتظردرج نام مبارک تان هستید، برای شما صبراستدعا مینمایم.

جناب نویسنده با اظهارنام های متعدد درین کتاب بیان میدارد که گویا شما(یاسین بیدار) برایش خوانش چند جلد کتاب فارسی را مشورت داده اید؛

جناب بیدار صاحب مینویسد: " نویسنده کتاب زبان فارسی بلد نمی باشد و کتاب هم به زبان انگلیسی نوشته شده است. پس من باید متن هارا به زبان انگلیسی ترجمه نموده باشم. "

چه دلیل زیبا ومنطق رسا! این راگویند قحطرجال دریک سرزمین بزرگ مثل هند وکشوری مثل افغانستان، که هرگاه جزبیدارصاحب وجود نمی داشت، هیچ ترجمه یی صورت نمی گرفت. چون این کتاب از زبان فارسی به زبان انگلیسی برگردانی شده است، لذا "حتمأ "باید ترجمه آن بوسیله بیدار صاحب صورت گرفته باشد. پس باید قبول نمود که شم، هنگام تهیه کتاب، دردوسفرنویسنده درافغانستان با ایشان دررکاب اش به حیث ترجمان حضورداشتید که چنین کتابها ومطالب را برایش ترجمه مینمودید؟ این بدان معناست که درتاریخ آنزمان افغانستان وجهان هیچکسی جزشما وجود نداشت تا این کتابهای فارسی را برای نویسنده ترجمه مینمود. اگرشما چنین کاری را انجام میدادید، فکرکنم برای نویسنده هیچ دشوارنبودتا ازشما به حیث "مترجم" و"تهیه" کننده یاد مینمود. پس درین صورت امید است تا نویسنده که متولد سال (1929)است، درقید حیات بوده وشمااین جدال را دردفترمحاکمات کشور"هند" پیش برده که چرانویسنده ازبیان چنین خدمات ارزنده شما اجتناب نموده وجناب شما را درین افتخارات (تهیه-ترجمه)شریک نساخته است؟ این یک ادعای کذب است، وبازهم تاکید میدارم که درهیچ جای این کتاب ازشما به حیث" ترجمان" ویا "تهیه" کننده این کتاب یاد نشده است.

جناب بیدارصاحب، من درنوشتارقبلی خویش اظهارداشتم که بیان کامل بیوگرافی نویسنده از حوصله نوشتارحاضرخارج بوده، درست است نویسنده برای معرفی نام خویش، به اختصار نوشته است (D. R Goyal وگفتم که حرف (D. R) مخفف اسم اوست(Desh Raj Goyal) نه بیان سویه تحصیلی اش. اما درمتن بیوگرافی درخصوص درجه" تحصیل"، که ضمیمه این کتاب است، سطح تحصیلی نویسنده، درجه دکترای وی رابیان میدارد، اینکه درعقب پوش کتاب، جناب نویسنده نخواسته است تاخود راداکترمعرفی نماید، ممکن به هدف اختصارنام اش ویا هرچیزی دیگری باشد، اما درمتن جداگانه بیوگرافی ومدارج تحصیلی وی، این نکته صراحت دارد. طوریکه که جناب محترم "خلیل صدیق چرخی "نیز، بخشهای این کتاب را ترجمه نموده ودرکتابی تحت عنوان (برگ چند ازنهفته های تاریخ درافغانستان)بیوگرافی نویسنده را مطالعه داشته واسم " داکترگویال " رابکاربرده است، که درین صورت من انتظارخواهم کشید تا یکنفر دیگر، نیز این کتاب را ترجمه نموده تا "سه " شاهد، پوره شده، تا جناب شما رحم نموده و با کشیدن دست انتقام که ازعدم کاربرد نام مبارک شما درین نوشتارسرچشمه می یابد، آنرابپذیرید. بهرصورت کاربرد نام داکترنه کدام جرم است ونه کدام گناه. اما برای من برای همیش این سوال باقی میماند که شما درحالیکه این کتاب را دراختیارندارید، ازکجا درک نمودید که نویسنده داکترنیست. آیا شما بیوگرافی کامل انراخواندید؟

 جناب بیدارصاحب درتداوم منازعات خویش مبنی براظهارنام نویسنده درجای دیگرهنر "رمل " را بکاربرده، وبا اعتراف اینکه کتاب را دراختیارنداشته، بیان میدارد: من اسم نویسنده را "درمداس" نوشته ام. خوب این کوتاهی حافظه من است که در حد خودش یک اشتباه پنداشته می شود اما آنقدر بزرگ نیست که انتقادات وارده بر ترجمه شما را منتفی کند و ادعای مرا صدمه بزند.

جناب بیدار! سپاس ازاعتراف درخشان شمامبنی بر"کوتاهی حافظه تان". حالام، برای بازکردن گره ها وپیدایش سرنخ ها نزدیک شده واظهارمیداریم که این غیبگوی ها ورمل اندازیه، با بیان منطقی واصول نقد، زمین تا آسمان تفاوت داشته، "اول بخوانید بعدأ امضا بگذارید". مولفه های "حدس"و"گمان"با نقدنوشتاریک موضوع، جانمی یابد. این خود خرده گیری آشکارشما رابیان میدارد.

جناب بیدارصاحب، من درنوشتارقبلی خویش اظهارنمودم که دلایلی مبنی برترجمۀ فصل دهم کتاب در" پیگفتار"، آن بیان شده است، ومتاسفانه، برحسب خواهش شما من نتوانستم تا مطالب را بصورت کل وطوریکباره به نشرمی سپردم، اما شما قبل از"بیردی گفتن" به سربریدن، آغازکردید. باید انتظار میکشیدید که این فصل دهم پایان می یابید وآنگاه این دعوا را براه می انداختید؛

بهرصورت ایراد وبهانه جویی های شما درخصوص کاربرد کلمات دود ویا دودی ویاهمچنان کاربرد اسم (گویال) ویا(داکترگویال )وغیره که درواکنشهای بزرگ نمایانه شما وادعاهای بلند پروازانه شما درادعای(شراکت )این کتاب، که ازعدم بیان اسم نابجای شما درآن نبشته بازتاب می یابد، برای خوانندگان عزیزمفهوم معین خویش را افاده داده وکرارآ باید گفت که این ترفند ها با اظهارات بزرگنمایانه ومیانتهی "فن ترجمه" و"صداقت" برگردان مرتبط بنطرنمی رسد.

پایان بخش دوم

 

 

 

 

دوشنبه، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲

 

قسمت اول

 

اخیرا یادداشتی با آمیزه های گلایه آمیز ازطرف محترم یاسین بیدار، درخصوص ترجمه کتاب "افغانستان درعقب پردۀ دود" درسایت وزین "آریائی" و «اصالت» توجه ام را معطوف داشت، لذا سعی نمودم تا اشتباهاتی که ذهن خوانندۀ محترم جناب یاسین بیداررا درخصوص برگردانی منی کمترین درخصوص این کتاب، احتوانموده است، با توجه براحترام برنگرشهای خواننده عزیزجناب بیدار صاحب مرتفع گردانم.

محترم یاسین بیدارازنقش خویش پیرامون تهیه این کتاب یادآوری نموده خاطرنشان میدارد:" از آنجائیکه من نه تنها در تهیه کتاب سهم داشتم بلکه صفحه صفحه آنرا قبل و بعد از چاب خوانده ام. .. . ایشان  بصورت مشخص  یاد آوری نموده اند که  یاسین بیدار  با ترجمه متن ها در تهیه کتاب همکاری نموده است. .. "

 برخلاف ادعای محترم یاسین بیدار، بصورت قطع ازنقش وی در"تهیه "این کتاب ویا "ترجمه" آن اصل، یادی بعمل نیامده است، صرفآ جناب نویسنده با یادآوری اسمای متعدد، خاطرنشان داشته است که آقای یاسین بیدار؛در"مشاورت" کتاب های فارسی، نویسنده را یاری رسانیده است. بنظراین قلم ارائیه مشاورت درخصوص چند جلد کتاب فارسی، با سهم او در"ترجمه" و"تهیه" کتاب که حاوی داغترین مسایل جامعۀ افغانیست، نهایت متفاوت بنظرمیرسد، چرا که این کتاب ازدرون حوادث داغ وبصورت عینی وحضورشخص نویسنده دردرون حوادث جامعه درداخل افغانستان، تهیه گردیده است، درحالیکه برقول نویسنده وشخص محترم یاسین بیدار، جناب بیدارصاحب درآنزمان به حیث "نماینده آژانس خبررسانی باختر"درهند ایفای وظیفه مینمود. اما اینکه چراچنین پیشگفتارطویل درمتن معرفی نامه این کتاب، نگارش نیافته است، ناشی ازطولانی ترشدن متن نبشته حاضر وبیرون شدن آن ازحوصله مندی خواننده گان محترم میباشد. به یقین درترجمه کامل این کتاب، تمامی محتویات این کتاب برگردانی خواهد شد. اینکه چراتنها فصل دهم این کتاب درحال حاضر، برگردانی شده است دلایل آن دربخش آخرو"پیگفتار" بیان شده است، اما برای آن باید صبرنمود.

بیدارصاحب ادامه داده مینویسد:"عنوان کتاب. AFHANISTAN BEHIND THE SMOKE SCREEN  محترم عرفان آنرا "افغانستان در عقب پرده دود " ترجمه کرده اند. در حالیکه ترجمه دقیق آن  " افغانستان در عقب پرده دودی" است. دودی در واقع صفت پرده است. دود اسم است و دودی صفت. "

جناب بیدارصاحب محترم !درزبان انگلیسی درین خصوص، اسم بنام (smoke)، وصفت  آن بنام (Smoky)،، واضحآ بیان شده است. لطفا به فرهنگ زبان انگلیسی مراجعه نموده وکلید حل آنرا به سهولت دریابید. منظورنویسنده ازکاربرد کلمۀ "پرده"عبارت ازهمان پردۀ دود است نه کدام پردۀ دیگر مانند پردۀ خانه وغیره. او مینویسد:(  AFHANISTAN BEHIND THE SMOKE SCREEN).

اما هرگاه منظورنویسنده که خود استاد زبان انگیسی است، "پردۀ دودی میبود، باید چنین مینوشت که (AFHANISTAN BEHIND THE SMOKY SCREEN)، برای رفع خاطر شما درکتاب محترم خالد صدیق چرخی تحت عنوان « برگ چند ازنهفته های تاریخ درافغانستان»  نیزعنوان:(افغا نستان درعقب پردۀ دود)، بکاررفته است.

محترم یاسین بیداردرجای دیگری میفرماید: اسم نویسنده کتاب. D. R. Goyal است که محترم عرفان آنرا داکتر گویال ترجمه کرده اند. در حالیکه  اصلا دی آر گویال است نه داکتر گویال    D. R. مخفف اسم اول  و اسم دوم موصوف است. تاجائیکه من بیاد دارم   حرف D  مخفف درمداس است. در زبان انگلسی حروف R و D  زمانی افاده دوکتور را می رساند که به شکل Dr. نوشته شود.

آقای بیدارصاحب گرامی ! ازینکه مبنی برطولانی بودن بیوگرافی نویسندۀ محترم، که ازحوصله این نبشته بیرون بود، نخواستم تا پیرامون مجموعۀ کرکترستیک نویسنده درتمامی مقاطع متعدد تحصیلی ووظیفوی، بحث نمایم. اما فشرده بیوگرافی آن بیان شده است. درعقب صفحه کتاب آمده است که: ((D. R Goyal ؛ با تشکرازالتفات شما، برای من کاربرد کلمات (DR ) وهمچنان (D. R)  که مخفف نام نویسنده (Desh Raj Goyal )میباشد  مفهوم است. نه اینکه شما فرموده اید که حرف (D)، مخفف درمداس(؟) است. من با ایراد حروف (D. R) نخواستم تا نام" داکتر" را به عاریت گرفته، واز او به حیث داکتر، درنوشتارخویش یاد آوری نمایم، بلکه شرح حال تحصیلی وی برچنین درجه وسویۀ تحصیلی او که نامبرده ازدرجۀ دکترا برخوردار است صحه میگذارد. موصوف پس ازترک وظایف روتین خویش درحوزه رسانۀ یی وژورنالیستی، مجدا شامل دانشگاه دهلی شد تا درجۀ دکترا تحصیل خویش را به پایۀ اکمال رسانید. ودوباره به کارژورنالیستیی خویش ادامه داد. روی همین ملحوظ است که محترم "خالد صدیق چرخی "درکتاب خویش بنام ". ( برگ چند ازنهفته های تاریخ درافغانستان ) تالیف سال 1390، نیزاز جناب نویسنده به حیث" داکترگویال" نام برده است.

جناب بیدار صاحب درجای دیگرنگاشته است : "هرمولف هدف خود ازنوشتن کتاب وفشرده ای از محتویات کتاب را درپیشگفتار خود معرفی مینماید. پیشگفتار درواقع دریچه ای است بسوی کتاب. وقتی مترجم بدون ارائه دلیل منطقی از معرفی پیشگفتار کتاب ابا می ورزد،  در واقع کیفیت و اهمیت کتاب را صدمه می زند. برای خواننده نیز دشوار می شود که مطالعه ترجمه کتاب را از فصل دهم آغاز نماید. بسیار زیبا می شد هرگاه ایشان کتاب را از آغاز تحت ترجمه میگرفتند ( شاید گرفته باشند) و فصل به فصل و صفحه به صفحه انتشار میدادند و یا اینکه چرا ترجمه فصل دهم را در قدم اول برای انتشار انتخاب نموده اند دلیل ارائه می نمودند".

محترم بیدارصاحب!  من درمقدمه نوشتار خویش درمورد کتاب(افغانستان درعقب پردۀ دود)، طورمختصردرچهارچوب نبشتۀ متذکره، نوشته ام، که:" کتاب موجود که دارای ده فصل و(306) صفحه بوده برپایۀ پژوهش ها ومشاهدات نزدیک نویسنده درسالهای (1983) درجریان دوباربازدید ازافغانستان، وتصویر برداری ازجریانات واقعی حوادث "انقلابی"درافغانستان صورت گرفته است. درجریان این "پژوهش نویسنده احساس نمودکه :"درافغانستان "منظرۀ دیگری نیزوجود داشته که مستلزم دقت بیشتراست. درجریان ملاقات با بخشی وسیعی ازطبقات اجتماعی، نویسنده دریافت که حمایت وسیع وگسترده یی مردمی ازحکومت تحت زعامت "ببرک کارمل" درافغانستان وجود داشته است. اماعمدتاًبوسیله دشمنان خارجی افغانستان، ازموجودیت قوای اتحاد شوروی به حیث یک" بهانه" چون "پردۀ دود "استفادۀ تبلیغاتی صورت می گرفت، تادسایس وتوطئه های خویش رابوسیلۀ این تبلیغات دروغ وجدال برانگیز، بپوشانند. "

لذا درهمین یادداشت مختصر، کتاب وانگیزه های تهیۀ آن، بصورت مختصرکه تصویرواقعی را پیرامون کتاب ونویسنده میتواند احتوا نماید، دربخش (اول)، این نبشته، به نگارش درآمده است. این خود دریچۀ بسوی کتاب وانگیزه های معین آن بوده که نویسنده راوا داشت تا بنا بردرک احساس ورسالت ژورنالیستی خویش، حقایق را از"عقب پردۀ دود" بیرون نموده وبرای جهانیان بازگونماید. چون این نوشتار ترجمه کامل نیست وطوریکه در" پیگفتار"آن تذکاریافته است، این کتاب تصادفا درآستانۀ شانزدهمین سالگرد وفات زنده یاد ببرک کارمل بدسترس ام قرارگرفت، لذا بدین مناسبت خواستم تاعلی العجاله بخش مربوط را که حاوی مطالب زندگی ومبارزات فقید ببرک کارمل است، برگردانی نموده ودرخدمت خوانندگان گرامی قراردهم. کتاب بصورت واقعی ونهایت ریالیستیک برگردانی شده است، ودرصورت ترجمۀ کامل آن همۀ محتویات کتاب به نگارش درخواهد آمد. به پندارمن، عدم تذکاراسم نابجای افراد، درمتن این نوشتارحاضر، به هیچ وجه برکیف وکان وفن صداقت وعدم آن دراین نبشته، جا نمی یابد. برعلاوۀ اسم مبارک شما هنوز صد ها اسم دیگری که درجریان حوادث افغانستان درین کتاب بازتاب یافته است، درجای خودش یاد آوری خواهد شد. اما برای آن صبرباید نمود.

 

****

 

  

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org