Sunday, 28 Aug 2016 17:09:00

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 


عاصــم شــــرار

 

صلح، عدالت، انسانيت و آزادى!

 

زندگى و حيات بشر همراه با آرامش، محبت، صميمت و احترام متقابل، صلح است كه صرف با تامين و تحقق عدالت ميسر شده مى تواند، از محيط و ماحول خودى گرفته تا سطح كشور و منطقه و جهان.

صلح كلمه يى كه در وطن ما زير پا افتاده و صرف نام از آن بجاست و بس. صلح اولاً يك ارزش انسانى است كه براى انسان امكان مى دهد از آزادى كه حق طبيعى اوست، برخوردار باشد در چوكات و قانون دولت حاكم كشور. صلح از نگاهى مذهبى نشانهء تعالى انسان است كه با فهم و درك واقعبيانه قادر مى شود به آن دست يافته به جنگ، خشونت، كشتار مردم عام و تشدد مبادرت نورزد و با استفاده از خرد، هوش، تدبير، گفتمان و تفاهم به اهداف و مقاصد انسانى خود برسد.

صلح و آزادى دو كلمه با هم همراه هستند. صلح و آزادى واقعى تنها زمانى براى انسان و بشريت ميسر شده مى تواند كه عدالت در جهان حكمفرما باشد، تا زمانى كه اختلافات سياسى، ايديالوژيك، اقتصادى، فرهنگى، مرزى، نژادى، زبانى، قومى و . . . در زندگى بشريت پر رنگ است، از صلح و آزادى واقعى انسان نمى توان دم زد.

باند هاى تبهكار، تروريزم در هر شكل آن گروه هاى مافيايى لشكر هاى تا دندان مسلح و انبار هاى تسليحاتى و رقابت هاى خود برتر بينانه، همه و همه اهداف و مقاصدى دارند كه صلح واقعى براى انسان ها را زير سوال مى برند. در امريكا، اروپا همان هاى كه گويا از امنيت برخوردار اند و از صلح لذت مى برند، به طور ناگهانى مورد تهاجم قرار گرفته زندگى خود را از دست مى دهند. از همان قاره هاى دموكراتيك، به خاطر اهداف و مقاصد پنهانى چندين بعدى در ساير كشور ها آتش جنگ افروخته مى شود و انسان آنها كه گويا از صلح و آزادى برخوردار است، به خاك و خون كشيده شده جان خود را از دست مى دهند كه اين خود صلح آن قاره ها را زير سوال مى برد. اگر سلاطين، زراندوزان، خود كامه ها، تيكه داران دينى و ديوانه هاى قدرت، تبعيض طلبان به خاطر جاه و جلال و سلطهء خود قلمرو سازى نمى كردند و براى تحقق اهداف و مقاصد خود خواهانه، گروه ها، اقوام و ملت هارا به جان هم نمى انداختند، امروزه جهان و بشريت با معضل و مشكلى كه صلح را به يك ارزش آرامانى مبدل كرده است، مواجه نمى بود.

به قول شاعر:

سنگ تهداب گر نهد معمار كج -- تا ثريا مى رود ديوار كج

متاسفانه كج روى ها در عصر كيهان و اتم و دموكراسى نيز با تفاوت در رنگ و رقم و خرام ادامه دارد. جوامع و كشور هاى توسعه نيافته را با هزار تفتين و مكر و حقه، عقب مانده نگه مى دارند به عنوان مثال افغانستان كه از هر گونه پيشرفت و ترقى مساوى به صفر هست. اين كشور هارا همين طور نگه مى دارند تا منابع و ثروت هاى دست نخورده آنها براى غارت دست نخورده بماند جنگ مى افروزند و از آب گِل آلود ماهى مى گيرند. اين رويه و رفتار قطعاً با صلح جهانى و آزادى واقعى سازگار نيست. آزادى واقعى آن است كه هر طورى بخواهى زندگى كنى و براى ديگران مضر واقع نشوى با درد و دريغ كه زندگى بازارى، آزادى را از انسان گرفته است، انسان بايد با بازار سازگار شود تا بتواند دم از آزادى بزند!

آن هاى كه از فرمان بازار سرباز مى زنند در واقع حكم مرگ خود را صادر مى كنند. انسان مى خواهد قبل از همه انسان باشد در حالى كه بازار انسان را در پروسه توليد به ابزار و كالا مبدل ساخته است انسان مجبور است و مجبوريت، را نه صلح است و نه هم آزادى تصادفى نيست كه صلح و آزادى به عنوان ارزش هاى انسانى پذيرفته شده اند صلح و آزادى درست در تقابل با مجبوريت قرار دارند كه امروزه حتا زندگى براى بيشتر انسان ها مجبوريت شده است صعود روز افزون خود كشى ها در سراسر جهان نشانهء آن است كه انسان از صلح و آزادى برخوردار نيست و تحت فشار هاى توانفرساى روانى، ناشى از بى عدالتى قربانى مى دهد. اگر در جهان و يا در جاى جاى جهان صلح بود پس قواى مسلح و استخبارات و تسليحات و توجه پيوسته به مدرن سازى تسليحات چه معنى دارد؟ بيشترینه صلح را براى جنگ مى خواهند تا رفع خسته گى كرده و به جنگ بپردازند؛ زيرا صلح به زيان آن هاست و تنها با ماشين جنگ مى توانند سود بيشتر به دست آورده اهداف و مقاصد خود را تحقق بخشند آن ها مى دانند كه بدون جنگ ابتذال و بيهوده گى شان برملا مى گردد و در عرصه زندگى كمرنگ و بى ارزش مى شوند.

همانطور كه گفتيم، صلح با عدالت تامين و ميسر مى گردد و متاسفانه نشانه هاى از كوشش براى تامين عدالت در جهان به نظر نمى رسد؛ زيرا عدالت باخود برتر پندارى، خود کامه گى، زور گويى و خود خواهى كه در دستور زندگى قدرت هاى مهم جهان و منم گويان كشور هاى توسعه نيافته و روبه توسعه قرار دارد. تامين و تحقق يافته نمى تواند، آن هاى كه براى صلح و آزادى وفادار نيستند و نيز مبارزه نمى كنند، هنوز حق انسانيت خود را ثابت نكرده اند نبايد مدعى انسانيت باشد. در اخير بايد گفت جنگ نتيجه حماقت و صلح محصول فضيلت و مهربانيت است.

به اميد صلح، عدالت، انسانيت و آزادى!

 

 

 

 

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)