۱۴ ی ۲۰۱۲


Ϙ ی Ș

ی :

Wed, May 9, 2012 14:32

                    ړ

 

             ی ې یځې

                                ی ې ګی

                                ې ی

  

ې ږ

ږ

یې یې ې

ی ې ګېې.

 

ې ښې                                                                               

ږ ېې

ړ

Ә ی

ۍ ې

ی یږ

ې

ړ

Ӂږۍ ی ځ

ږې ی

Ә ی

ԁیۍ

یې ځ

 

ږ ړ

ګ

څ

ګ ړې

ی

Әټ ې ړ

ی

ې ی .

ړ ی ی

ړ

ړ

ۍ ی

ږ ی

یې

څ.