چهارشنبه، ۱۶ اپریل  ۲۰۰۸    محترم پروفیسور دکتور محمد ظاهر حکمی

 

پسرلی

 

کنخابی بستر می د زړه په انتظار د پسرلی ده

د هر چا په خوله کی ښایسته شعار د پسرلی ده

 

پسرلیه ګلالیه شین خالیه ته په خیر راشی

په پراښه د وزرونه هره خوا قرار د پسرلی ده

 

د پسرلی په ګلونو دښت او دمن مو رنګینیږی

د سپیره ژمی په وتو په خوله اخطار د پسرلی ده

 

د هرچا په تل د زړه کی پسرلی اوسی لکه ناوی

د چوغکو بلبلانو په خوله اظهار د پسرلی ده

 

کروند ګرو په کروندو خندا لری په خوله

په دیرو په صحرا او کورونو بنډار د پسرلی ده

 

په هر ګوټ کی د هیواد د کرڼی جوړه میله وی

خلک د زړه نه کوی خوښی چه دیدار د پسرلی ده

 

سپیره ژمی پریښود ځای پسرلی له مخ په سفر شو

په مځکه او په هوا نن ګرم بازار د پسرلی ده

 

روغ او رمټ د غواړی کوی هر کلی د حکمی

نن په هر محفل کی نڅا و شرنګهار د پسرلی ده

 

             
    

                 نوروز
 

نوروز یا نوی کاله په هلهلو راشه

استقبال ته د خلک په تمه په قلقلو راشه

ای ته د دنیا د عزت او قدردانه میلمه

خپل ښیګڼی او برکت رسو په تلوسو راشه

خلک د ژمی له ظلمه څخه ښکاری ستړي

له برکت سره ځان مل کړه په ولولو راشه

ای نوروزه له ځان سره لری ښایسته پسرلی

انس او جنس د لری خوښه په نخرو راشه

ستا راتګ ته خلک د میلو بند و بست کوی

هرکله راشی ګرانه زمونږ په محفلو راشه

لری له ځانه سره د برکت لوړو هیلی

بوټی نبات کوپه وده په سر درو راشه

کاږه د خلک له زړو نه د ژمی ساړه ساوی

خلاصه ده هر در تا له مونږ په هجرو راشه

ستا په راتګ مړی ژوندی لری خوښی په خوله

د زړه له خلاصه زړه ور په نازولو راشه

هر یو لری درته د خوښی هرکلی له زړه

وکه سازونه او بدلی په نڅیدو راشه

مه سپموه د نیک نظر په غم ځپلی خواران

وګه د لطف او مهربانی په لمرښتو راشه

ګل د لاله سترګی په لار په شوګیری اوسی

منه د حکمی نور زی خه په مزو راشه

 

  

   www.esalat.org