Sat, July 31, 2010 9:17:26

  
سنجر غفاری

 

قوطیی گوگرد

دشوار است تا بدانیم حقیقت در افغانستان در چه و کجا نهفته خواهد بود. قوت های سیاسی، نظامی، استخباراتی، تبلیغاتی، نشراتی، عدلی و قضائی بیش از شصت کشور جهان با اندیشه و تفکر مختلف همراه با متخصصین و کارکشته های عرصه های متذکره حضور عینی در کشورما دارند. متاسفانه مسیر اساسی جهت و استقامت سرنوشت کشور و مردم افغان معلوم نیست. قرن هاست برای مردم افغانستان تبلیغات زیادی در مورد مذهب، سیاست و آزادی ادامه دارد. این همه واژه ها وسیلۀ گروگان گیری ما توسط این مبلغین بین المللی به خصوص همسایه ها و کشور های که اهدافِ خاص را در کشور ما و منطقه دنبال مینمایند ادامه یافته است.

 حوادثِ تحمیلی بیش از سه دهه بالای مردم و کشور ما بیانگر این واقعیت است که افغانهارا مانند "چوب گوگرد" در یک قوطی انداخته و برای ضرورت های شان مورد استفاده قرار میدهند. هر گوشه و کنار کشور مارا به زرنیق مبدل ساخته اند. به همین ترتیب هر قوم و ملیت را علیه همدیگر به جنگ و نفاق تشویق و رهنمائی مینمایند. هر زمانی که آتش بخواهند، از داخل قوطی یک چوبک گوگرد را بیرون نموده یا "سگرت" و یا "دیگدان" آسایش و لذت شان را تازه میسازند و با افروختن آتش "چوبک" را یا در داخل آتش و یا به اطراف آن پرتاب مینمایند. این قوطیی گوگرد را امروز همه در نزدش گرامی میدارد. افشای بیش از (۹۰) هزار سند در مورد جنگ و مداخله اجانب در امورات حیات سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و نظامی، اسلامی و وطنی ما بیانگر بزرگترین جنایات و مداخلات بیشرمانه و غرض آلود، خلاف تماماً نورم های حقوق بین المللی میباشد که صورت پذیرفته است. مردم سرزمین کشانیده شده بسوی افت ها و مصیبت ها امروز چه چاره نجات دارند. تا از حقوق پایمال شده خویش در مقابل این بی عدالتی ها دفاع نمایند. افشاء و پخش این اسناد هیچ دردی را مداوا نیست. بلکه مصیبت های جدید را برای کشور و مردم ما در قبال دارد. خوب میبود تا این جنایات صورت نمیگرفت. کشور و مردم ما به وسیله آتش افروز بدست بیگانه ها همانند گوگرد قرار نمیگرفت. دستگاه ها و شبکه های استخباراتی ایکه این اسناد را پخش و افشاء نموده اند دور از واقعیت نخواهد بود که خود نیز نقشی در آغاز و ادامه تراژیدی های تحمیلی بالای کشور و مردم ما را عهده دار نبوده باشند. همانطوری که در برهم خوردن شالوده های اساسی ثبات در کشور ما تمامی احزاب سیاسی و تنظیمی نقش ایفاء نمودند. کشور های که حامی این تشکیلات در کشور ما بودند و هستند عامل ایجاد نفاق و برهم خوردن ثبات در کشور ما بوده و به این عملکردهای شان ادامه میدهند. پخش، نشر و افشای اسناد محرم شبکه های اطلاعاتی و استخباراتی کار ساده ئی نیست و نباید سطحی از پهلویش گذشت. از لابلای این اسناد بوی خون می آید. و نمایانگر یک واقعیت است که حیات انسان های بی گناه و بی دفاع در افغانستان به بسیار ساده گی و بدون ارزش گرفته شده. نقض حقوق بشر و پایمال شدن تماماً میثاق های بین المللی را بیان میکند. مشاهده مینماییم که سازمانهای دفاع از حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه چه عکس العمل از خود نشان خواهند داد؟ عنصر عمده و خطرناکتر دیگری از پخش و افشای این اسناد هویدا میگردد اینکه ایجاد شگاف عمیق میان متحدین جنگ علیه تروریزم بین المللی و عدم توافق میان شان منجر به بروز حوادث و حالات ناگوارتری چون دسترسی افراط گرایان و تروریستان به منابع اتومی و اسلحه کشتار جمعی در نقاط مختلف جهان منجمله پاکستان مرکز عمده و اساسی تروریزم جهانی نگردد. این یک هوشدار بزرگ و عمده جهت محافظت جهان و انسان اش میباشد که نباید بیش از این غافل بود. مسوولین و متحدین آسایش جهانی شامل قدرت های بزرگ و دارای اسلحه کشتار جمعی باید متوجه نجات افغانستان، منطقه و جهان باشند که ادامه بحران و تراژدی بالای کشور و مردم افغان جهان شمول گردیده. میتوانیم بگوییم که مادر جنگها و تراژیدی قرنها بوده. از این بیش بازی بالای سرنوشت انسان افغان بازی بالای سرنوشت ملیونها انسان در کرۀ خاکی خواهد بود. مبدل شدن کشور افغانها به "گوگرد" و "قوطی" آن برای هیچ یک از کشور های که بخواهند با این شیوه و طریقه به دنبال اهداف بعدی برسند مناسب نمیباشد. ادامۀ این بازی منجر به طوفان آتش در منطقه خواهد گردید.

با احترام،

سنجر غفاری