Sat Apr 05 2014 23:39:22

                                       رنگ و نیرنگ

(سروده ی بسیار زیبا و پرمحتوی از نویسنده ی متعهد، رسالتمند، اصالتمند و شاعر معاصر کشور رفیق عبدالوکیل کوچی که درباره مار های آستین و عناصر چپ نما و بوقلمون صفت که از روی ریا و فریب سنگ وفاداری به ح.د.خ.ا. و کارمل دوستی را به سینه میزنند بسیار خوب صدق میکند) «اصالت»

 

     «این جهان کوه هست و فعل ماندا       سوی  ما آید نــدا ها را صدا» 

     چون جدال  شیشه ها  با سنگ ها     وز تضاد رنــگهــا بــا رنـــگهــا

     رنگ صبح  نور بخش و  روشنی     ضد رنــگ شــام تـــار و تیرگی

     رنگ یکرنگی  و صدق و باهمی     ضد نیرنـــگ و فریب و دشـــمنی

     رنـگ قـــربانی و  رزم و افتخار     ضد رنگ شوم و شیطانی و عـار

     رنگ  گیرد  رنگها   از   رنگها      الحذر از چـــــالش و نیرنـگهــا

     وصف احساسست وصف رنگها       فرق ادراک است فـرق رنـگهــا 

     آنکه نتوان کرد فرق سنگ ورنگ       سالها کوبد سر خود را بسنگ

     وای بر آنکه اسیر رنــــــگ شد      در فریبش با اصل در جـنگ شـد

     همچو روباهی که در کار  فساد       ناگـهـان اندر خم رنگ او فــــتاد

     اندر آن خم پوست روبه رنگ شد       ظاهرا مقبول و پیشآهنگ شــد

     تاکه او برگشت و در جنگل رسید       جمله یارانش به تعظیمش دویـد

     پس مبارکــــــــباد گفتــــندش همه       در بـیـابــان شد سراسر همهمه

     حرمتش کردند وتشریفات بیش       عزتش کردند و چون آقای خویش

     هرشیء بهترکه با خود داشتند        چـــــــون تحایف بهر او بگذاشتند

     چند ماه ی بود در عیش  مدام        کا مرانی ها  و هم   دنـــیا بــکام

     غافل از روزیکه تا اندر کنام         تشت رســـــــوایی او افتد زبــــام

      تا که سرمای زمستانی گذشت      شد بـــهار و گرمی و یخها شکست

     تند باران شد در دشت و فلات      شستشو گـــردید حـــیـــوان و نبات

     آنقدر بارید باران بـــــــــــهار       که بشست آن رنگ روبــاه مــکار

     تا همه ازدیدنش حیران شدند        سوی او دیدند و رو گردان شــــدند

     چـــون  بدیدند چهره اصلی آن       در تــــــأسف او فـتـادند  آنــزمان

     کزجهالت یک عمردرپشت رنگ     رفته بودند همچو قربــــانی جنگ

     گر نداند  هر که  مکر   روبهان      بی گمان افتد به رنــــــج بیکران

     پس چه باید کرد کز بهر مناص      تا شوی از مکر روباهان خلاص

     جنبشی  باید  که  تا  توفان شود     هر طرف خورشید نورافشان شود

     نوبهار روشن و تــــابـان شود      بر مراد سبزه ها بــــاران شــــــود

     از تن  روبه بشوید رنــــــگهــا       رسته گردد مــــردم از نیرنــگهـا

     عبدالو کیل کوچی

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org