دو شنبه، ۱۶ نوامبر  ۲۰۱۵

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 

میر عبدالواحد سادات

 
 

رستاخیز عظیم مدنی و ملی شهر کابل

 

|

تصویر برگرفته از صفحه فارسی BBC

 

 اشتراک دهها هزار هموطن ما در اعتراض عظیم مدنی و ملی شهر کابل (قلب پُر تپش افغانستان) که خوشبختانه در ولایات مختلف استقبال و مورد پشتیبانی قرار گرفت و به همت جوانان جسور و در یک ترکیب فرا قومی و ملی سازماندهی گردیده بود و اکثریت اشتراک کننده گان آن زنان، دختران و جوانان بودند، بمثابه حماسه عدالت خواهی، خواست اکثریت مردم به عزا نشسته یی ما را منعکس و پیامی را به گوش جهانیان رسانید که میتوان آنرا چنین فشرده بیان کرد:

 ــــ مردم افغانستان که طولانی ترین جنگ تاریخ بر آنان تحمیل گردیده، با تقبل تمام مصایب و مشکلات و قتل و کشتار فرزندان خود، کماکان شکست نا پذیر و تسلیم نا پذیر اند و افغانستان بمثابه قلب پُر تپش آسیا برای همیشه پایدار و تجزیه نا پذیر باقی میماند.

ــــ مردم در برابر خشونت، بربریت، جهالت و مرگ انسانیت خاموش نمی مانند و صدایی نفرت و انزجار شانرا بگوش جهانیان میرسانند.

ــــ مردم خشونت اعم از طالب، داعش و شرارت پیشه گان عرب و تفنگ بدستان فرا قانون بی بند و بار را نمیخواهند.

ــــ مردم جنایات هولناک ونفرت انگیز سنگسار، جینوساید و تعرض به حیثیت و ناموس شانرا نمی پذیرند و در برابر عاملین جنایتکار آن مقاومت مینمایند.

ــــ مردم (چنانچه با اشتراک در دو دور انتخابات واضح ساختند) دولت پاسخگو و مسوول میخواهند که حاکمیت قانون را ملاک عمل قرار داده و بر قوای مسلح ملی و غیر تنظیمی (که از جان، مال و ناموس مردم حراست نماید) متکی باشد.

ــــ مردم همزمان با نفیه طالب و داعش، تاجران دین، تیکه داران جهاد و جلابان قوم و قوم فروشان را عامل سیه روزی و تداوم دولت فساد میدانند.

ــــ مردم با درک از دسایس و توطئه دشمنان بخاطر نفاق و شقاق در میان اقوام با هم برادر و برابر افغانستان، با چنگ زدن به وحدت ملی (که بقول شاه امان الله این برجسته ترین چهره نو گرایی تاریخ ما، موجودیت افغانستان در گرو آن است) تعرض بر این هفت هموطن هزاره ی ما را تعرض بر تمام افغانان و انسان و انسانیت دانسته و جوانان از تمام اقوام بمثابه شهروندان آزاد و آگاه بحقوق شان در تظاهرات اشتراک و حمل تابوت های گلگون کفن توسط زنان و هموطنان عزیز هندو باور و سیک ما بهترین ممثل وحدت و همبستگی ملی پنداشته میشود.

بدینرو: استادان و دانشمندان جوان ستاد سازماندهی این رستاخیز عظیم مدنی و ملی باید با دقت و هوشیاری فراوان مواظب باشند تا:

آشوب طلبان دستاورد عظیم این حماسه تاریخ ساز را به ماجراجویی نکشانند و با طرح شعار های قبل از وقت و غیر عملی آب به آسیاب خفاشان در کمین نشسته که با عطش و جنون قدرت مصروف جرگه بازی میباشند، نریزند و ثمره یی زحمات شانرا تیکه داران قوم نربایند.

باید بسیار مواظب بود تا حلقات مربوط به آی اس آی و سپاه پاسداران ایران و مهره های مرموز انگلیس و امریکا با تشنج سازی های غیر ضروری راه را به پلانهای لبیا ساختن و . . . افغانستان هموار ننمایند.

اظهر من الشمس است که:

افغانان آزاده کــــه با تحمل بزرگترین آزمون های تاریخ به همت جوانان نو اندیش، سنت شکن، بت شکن و تابو شکن و با قبول قطع انگشتان و خطر جان شان فقط و فقط بخاطر نفیه طالب و جهالت و دستیابی به صلح و ثبات در دو دور انتخابات شرکت نمودند، با رستاخیز عظیم مدنی و ملی و با حی الفلاح پدران معنوی شان (در صد سال قبل و جنبش های مشروطیت) با عدالت خواهی و اعتراض مدنی و قانونی صدایی مردم به عزا نشسته ی افغان را بگوش جهانیان میرسانند و از حقوق شان دفاع مینمایند.

 

 

 

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)