چهارشنبه، ۲۰ اگست  ۲۰۰۸

وفابیک "وفا مل" از بدخشان

به جواب منظومۀ محترم دولت محمد "جوشن" که در نشریۀ انترنیتی "اصالت"
 مورخ پنجشنبه ۵ جون ۲۰۰۸  تحت عنوان
"ناصر خسرو" به دست نشر سپاریده اند.

 

 

 

 

 

روح ناصر گرچه فارغ از تن است

لیک پاسخگو به نظم "جوشن" است

از دل یمگان پیامت میدهم

"جوشنا" این می به جامت می نهم

گزسرِ وسواس بگذرای عزیز

لقمۀ بی منت است خیلی لذیذ

ای دُر افتیده در فکر صدف

گاو را بگذار در دام علف

چون تورا گنج معانی در کف است

زر پسندانت نسازد زیر دست

در حیاتم آنکه اوبنیش نداشت

نیم جو در نزد من ارزش نداشت

گوهر رنجم چو علم است و عمل

کی شود برباد از مکر و حیل

پند پیری خویش را گر بشنوی

شاد زی از اعتلای معنوی

مختصر دادم برایت این پیام

پُر نگویم عاقلان را این تمام

  

۱۲ سرطان ۱۳۸۷

افغانستان 

   

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

www.esalat.org