دو شنبه، ۹ نوامبر  ۲۰۱۵

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 

میر عبدالواحد سادات

 
 

سپاس!!! از دزدان کابل بانک

 

در افغانستان عجایب و غرایب در جریان است و آنچه میشنویم باور نکردنی و محیرالعقول است و شاید یکی از شهکارهای دولت وحدت ملی سپاس از دزدان کابل بانک و زمینه سازی برای یکی از دو سر باند اساسی باشد که از پول دزدی (که مربوط مردم است) تا به یک ملیارد دالر سرمایه گذاری نماید و این شهکار چپاول مافیایی هوشمندانه را بسیار با مسمی (شهرک هوشمند) نام نهند و برای اولین با در تاریخ افغانستان دزد و غارتگر محکوم به دهسال زندان آزادانه در محفل افتتاحیه با تبختر شرکت مینماید (یک مقام بلند پایه دولت گفت کـه این آقا دوره رخصتی زندان را سپری مینماید و گویا دوره حبس زندانی در کشور های سکاندیناوی و یا سویس سپری میگردد) تا مداحی بلند پایه گان دولت را در رثای خود استماع نماید. (مثل آنکه آقای مشاور حقوقی رییس جمهور با مفاهیم حقوقی جزا های تبعی و تکمیلی و قوانین نافذه یی کشور بلدیت ندارد و در غیر آن باید میدانست که مطابق احکام قوانین جزایی مدنی افغانستان این مجرمی که به دهسال حبس محکوم گردیده است واجد اهلیت حقوقی برای عقد قرار داد و اجرای معاملات نمیباشد و به اصطلاح عدیم الاهلیت پنداشته میشود و مجرم محکوم به حبس تنفیذی را حکومت حق و صلاحیت ندارد از زندان بیرون نماید).

افتضاح کابل بانک در چند سال قبل طشت رسوایی دولت قبلی را از بام انداخت و افغانستان را در جهان بد نام ساخت و در انتخابات به یکی از موارد محوری برای کسب منفعت سیاسی مبدل گردید و رییس جمهور در اولین روز های کاری فرمان پر طمطراق را بخاطر از سر گیری دوسیه ی آن بانک صادر و محاکم ثلاثه احکام صادر و منجمله آقای فیروزی را به دهسال حبس محکوم کردند.

اکنون آقای محکوم از زندان فعالیت وسیع اقتصادی را هوشمندانه سازماندهی و جشن آغاز پروژه شهرک را دایر مینماید تا مشاور حقوقی رییس جمهور از وی به عنوان پیروزی (پالیسی تشویقی) سپاس نماید و نماینده ی رییس جمهور در امور حکومت داری خوب کار او را ارزشمند و پاسخ به دشمنان اعلام نماید.

اما درین درامه یی مضحک چند پیامد ناگوار و لا یعلاج در آینده ی کشور باقی میماند:

تابوت حاکمیت قانون بخاک سپرده میشود و نقش ارگانهای حراست حقوق و قوه قضایی ملوث به صفر تقرب می نماید؛

دزدان تشویق و دزدی و غارت نهادینه و به یک فرهنگ مبدل میگردد زیرا پیام این افتضاح برای جامعه مصیبت بار است: دزدی کنید و شهرک بسازید؛

اظهرمن الشمس گردید که: زیر کاسه یی کابل بانک نیم کاسه های بلند پایه گان دولت قبلی و کنونی وجود دارد و هر دو دولت شرکت سهامی مافیایی طراز جهادی و طالبانی میباشند و دانشمندان علوم سیاسی همچو دولت ها را (کلیپتوکراسی) یا حکومت دزدان نام داده اند و مصداق حال شان کلام حضرت ابولمعانی بیدل است که:

سر کشید بیدل امروز از بنای اعتبار

آنقدر پستی که نتوان از دنائت عار کرد

 

 

 

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)