یکشنبه، ۲۱ نوامبر ۲۰۱۰


نجیب بهروش         ونکوور- کانادا

 

به مناسبت شصت وهـفـتمـیـن سـال وفـات و گـرامی داشـت از مقـام ادبی شاعـر تـوانای کـشـور مـرحـوم عـبـدالله "عـارف" چاه آبی و استـقـبـال از این مطلع غـزل او:

از تعـلــق گـلـبــن عـیـش طـــــراوت ســــر کـشـی           رشـتـــۀ تجـــــرید را تا حـقـــــــۀ گـوهـــــــــر کـشیـد

 

شـاهـد مقـصـود

تا کـه "عـارف" لـفـظ را ، از شـهــد شـیـرینتـر کـشیـد

لـــذت گـفـتـــــار او شـهـــــــرت  به عـالــم بر کـشیـد

حـــرف ، حــــرف دلـنشیـــنـش نـــزد ارباب خـــــــرد

جــوهـــــر معـناســـت کــــو از حـقــــۀ گـوهـر کـشیـد

تا ز ظلـمـــــت وارهـــاند فـکـــــــر خـاص و عــام را

گــوهـــــــر اندیشــــــه را چــون آفـتــاب انــور کـشیـد

گـر چـه دامان تخــارستــان پر اســـت از نکـتــــه دان

زان میـان "عارف "به حکـمت قـرعه نیکوتـر کـشیـد

قــــــوت تدبیـــــر را بنـــگـــــــــــر کـه با نــوک قـلـم

شـــرح حـال دردمنـــدان را به هـــر محـضـــر کـشیـد

با ســخـــن استـمــگـــــران را دســت کــوته از جـفـــا

دیدۀ گـــــــردون ندیده کــس چـنـــو خـنـجـــــر کـشیـد

از ســجـایایـــش وطنـــدوسـتــی و مـردم پروریســـت

در مـتـــــــــانت نام زیر طــارم اخـضــــــــــر کـشیـد

در قـنــاعـت پـیـشـــگــی او را مقــــامـی ارجـمـنــــــد

چـــــرک دنیــــا را هـــــوا و آرزو از ســـــــر کـشیـد

با بیـــــان ســـــــاده و مـــــــــــردانه اش تا پای جــان

نا بـســــــامانــی دیارش را به شـــعـــــــــر تر کـشیـد

در ســــلاســـــت نظـــم او باشـــــد چـو آب جـو روان

خـامــــه اش از آســمــــــــــان ها پایـه والا تـر کـشیـد

نکـتــــه و حـــرفــش بــود ثابت مـــــدام بر لـــوح دل

کــس کـجـا بتوان کـزو نقـشی به دل خـوشـتــر کـشیـد

عـطــر گـلـــزار کـلامـش خاســت از شـهـــر "چیاب"

مشـک افـشـان کـو به کـو تا ملک "ونکــوور" کـشیـد

کـســـب دانـش اســـــت تأکـیـــــــدش به اولاد وطــــن

از نصیـحـــت هــای ارزنده کــه بر دفـتــــــــر کـشیـد

هــر کــه از اندرز "عارف" شــد به گـیتـی بهــره مند

شـاهـــــد مـقـصـــود را بــی درد ســــر در بر کـشیـد

پنـــــد او جـام شـــــراب معـــــرفــت باشـــــد هـمـــی

مـی نمـیـــرد هــرگـــز آنکـه باده زین سـاغــر کـشیـد

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org