یکشنبه، ۱ فبروری  ۲۰۰۹

 


محترم مولانا عبدالکبیر (فرخاری)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مولانا عبدالکبیر (فرخاری)

کانادا، ونکوور

 

 
گربشکند طلسم جهالت بیــــــــــان من

آید همی زبام فلک نردبـــــــــان من

ریزم زلب ترانۀ شوروگداز خویــــش

شکرشکن چودانۀ درپردهــــان من

یابی غروروغیرت و شــأن ودلاوری

خوانی گهی به دفتراگرداستــــان من

خواهم رها زسلطۀ اربــــاب زوروزر

درکام اژدهای تو افغانستـــــــان من

درگوش دین فروش ندارد اثر، مــــگر

دارد اثر به صخره شرارفغـــان من

برپای ناکسان نشودگردنم زبــــــــــون

چون گردآسیاب شود استـــخوان من

دزد جهان به غارت ماکردانتـــــــخاب

گرگ حریص دردل شب پاسبان من

کذب ازدماغ مرد خردپیشه ناسزاسـت

خیزدنوای راستی ازخاکــــــــدان من

طی طریق دردل اعصاروقرنهــــــــــا

درکام مرگ داده بسی دودمــــان من

یک تیر تاهنوزبه صوب نشان نرفـــت

گردون گرفت قوس قزح ازکمان من

جبرزمان کشیده خطوطی بــــروی من

برصفحۀ جبین من اند ترجمــان من

بعدازوفات زندگیم تازه سرشـــــــــــود

یابی زشعرناب به هر جا نشــان من

ای حزبی شکسته دل ازرنـــج روزگار

رازت عیان زگرمی درد نهـــان من

داری تلاش تاکه شوی باز استــــــــوار

برمنزل مراد رسد کـــــــــاروان من

نورافگند به قلب زمان درشب ســــــیاه

درس کتاب مکتب حزب جـــوان من

 

بازارماست جای تو (فرخاری) بی دریغ

بینی متاع کان ادب در دکـــــــــــــان من

47kpjx3

 توجه !

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

 

www.esalat.org