شـهپـر سیمـرغ

دولت محمد "جوشن" اشکاشم

ŻŻŻŻŻ
 

                  ای اوج شـرف قــله پـامیــر گـواه باش

روئین تن من بسته به زنجیر گواه باش

                                     ای غــــــرش "آمـوت" زنـد ضجـه فــریــاد

                                     بـر چـــرخ فـلک نـالـه شـبگـیـر گـواه بــاش

گر داده "بهارت" خبر از شعله "زردشت"

"اسـپـنــد" بپـا قــلعـه شـمشـیـر گـواه باش

                                     یـا دیـده "تـهمـتــن" به ســر رخـش ســواره

                                     بـا دسـت "کـنشـکـا" شـده تعمیر گواه باش

بر تـارک تو بود "هـما" شـهپـر "سیمرغ"

ای "ذال" من ای سینه ترا شیر گواه باش

                                     ای میهــن زیبـای "غـیـاثی" و  "ضیــــــائی"

                                     "شغنان" تو "واخان" و تراجمیر گواه باش

هر گوشه ترا حکمت "بوداست" ز "جمشید"

دارد خـبــر و دفـتــــــر تـصویـــر گــواه باش

                                     وز معــدن لـعــل تو بدخشان شده مشـهــور

                                     ای مدفن "اشکـش" کمرو تیر گـــواه باش

ای مـادر خــو کـرده بـه آلام ستمها

بشنیده بسی طعـنه تحقیر گواه باش

                                     سیرآب شــده دامـنــت از چـشمـه "ناصر"

                                     ای مــأمـن آن نـعــرۀ تـکـبـیــر گواه باش

                  در عشق وطن سینه "جوشن" پُر از انـوار

                  هم مهــر بــدخشــان و هری کابل و تخــار

 

ŻŻŻŻŻ

  

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت Ğاصالتğ مجاز است !

  

 شنبه، ۵  جولای   ۲۰۰۸

www.esalat.org