شنبه، ۸ دسامبر ۲۰۱۲

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

هدف از ایجاد شورای "مجاهدین" چه خواهد بود؟

 

در این اواخر سر و صداها و فعالیتهای توسط بعضی اشخاص و حلقات شنیده و به نظر میرسد که طی سه دهه اخیر تحت نام "جهاد"، در نقاب رهبران مذهبی، علما و دانشمندان دین و مذهب، قوماندانان "جهادی"، امیران و . . . که نقش عمده و اساسی در قتل و کشتار هموطنان ما، تجاوز به مال و ناموس مردم، ویرانی و تخریب کشور ما در تبانی با کشورهای مختلف داشتند، شنیده میشود که:

شورای "مجاهدین" ایجاد گردد، برای "مجاهدین" در امور "دولت" سهم بیشتر داده شود و این جنابان که خود را در ظاهر تیکه داران و نگهبانان اسلام می نامند اما باطن شان به خداوند متعال و تا حدودی نظر به اعمال گذشته و فعلی شان به هموطنان ما و جهانیان نیز معلوم است. در این اواخر سرعت قوس صعودی جنایات شان شامل غنیمت گرفتن ها، غازی شدن، چپاول دارائی های مردم آنان به اساس رسوائی شان سرخط اخبار کشورهای جهان گردیده، کمترشده است. اما تجاوز به حقوق افراد و خشونت علیه اطفال، نوجوانان و زنان همان قوس صعودی خویش را می پیماید که ناله و شیون مظلومین به آسمانها رسیده است.

باز این به اصطلاح یکتعداد از مجاهدین صاحبان آرزومند وسیعتر شدن اعمال شان تحت پوشش شورای "مجاهدین" میباشند. هرگاه نظری به گذشته شان به اندازیم زنده گی خیلی عادی داشتند و نسبت پروبلمهای شدید اقتصادی به مشکل حیات خویش راسپری میکردند اما با استفاده ازعقاید پاک مردم مسلمان و ساده دل وطن ما، دین و مذهب را اساس فعالیتها در جهت منافع شخصی خود به شکل غیراسلامی آن قرار داده اقدام به تجارت دین و مذهب، مانند امتعه تولید شده از کمپنی ها و کشورهای مختلف به بازار جهان اسلام عرضه نمودند:

(ایجاد مذاهب مختلف با پشتیبانی کشورهای متعدد، ایجاد تنظیمهای مختلف به کمک کشورها و استخبارات دول متعدد و . . .) و در تحقق اهداف دشمنان اسلام و کشورما با اخذ ملیاردها دالر، ملیونها هموطن ما را شهید، معیوب و مهاجر نمودند. وطن را به ویرانه تبدیل، تجاوز به مال و ناموس مردم را جز اخلاق و کلتور خود نمودند. سلسله جنایات و چور و چپاول شان ادامه داشته و دارد. فعلاً به ملیونرها و ملیاردرها تبدیل شده که سرمایه های شان در داخل و خارج کشور تحت دوران میباشد، یکتعداد شان با غریزه های جنسی بیشتر تا حال اقدام به ازدواج های متعدد و صیغه کردنها نموده و مینمایند. از شکل و میتود اعمال و کردار رهبران، قوماندانان مسلح و اکثر اعضای تنظیمها بر علاوه مسلح بودن با استفاده از عدم موجودیت حکومت قانون و اینکه نقش اساسی در فساد اداری دارند با اشکال و میتودهای جدید و خشن تر مرتکب جنایات بیشتر در همه عرصه های جامعه و زنده گی مردم (از تجاوز به حقوق، آزادی، جان و مال مردم و بیت المال) گردیده و میگردند. این تذکری از اعمال "مجاهدین" میباشد با داشتن چنین اخلاق، سوابق و خصلت بیش ازین رهبران "مجاهدین" چه آرزوی بیشتر دارند؟

ـ آیا باز هم کشتار هموطنان ما تحت نام "جهاد"؟

ـ آیا چپاول دارائی های عامه و خصوصی تحت نام (غنیمت) با امکانات بیشتر و استفاده از قدرت دولتی خواهد بود؟

ـ آیا تحقق پلانهای جدید تر دشمنان مردم، وطن، اسلام و انسانیت طبق دساتیر استخبارات کشورهای ذ ینفع در جنگ جدید نیمه سرد منطقه میباشد؟

در حالیکه جهاد یعنی مبارزه بخاطر اصلاح نفس میباشد تا اخلاق، کردار، اعمال مسلمان واقعی در جهت رفاه و بهبود زنده گی مردم و جامعه باشد و جهت تذکیه نفس باید بر وسوسه های شیطانی حاکم شود، فریب دنیائی را نخورد، از سیلاب شهوانی فاصله گیرد و پیروی از هوای نفسانی نکند تا برقله های موفقیت نایل گردد.

این تاجران دین و مذهب بودند و هستند که زیر نقاب دین اسلام (از ملای لنگ تا ملای کور) با استفاده از عقب مانده گی جامعه استفاده سوء نموده با افکار عقب گرایانه بر علیه حقوق و آزادیهای مردم قرار گرفته و سد راه ترقی و پیشرفت جامعه ما شدند و میشوند آنان بودند و هستند که زمینه سقوط نهضت های مدنی و مترقی را بوجود آورده و دین مبین اسلام را در ذهنیت مردم کشور و جهانیان کوبیده و دشمن ترقی و پیشرفت معرفی داشته و میدارند.

اعمال و کردار این ملا نما ها بد تر از جنایات افرادی میباشد که اقدام به ترسیم کاریکاتورها و تهیه فلم توهین آمیز پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) به کمک شبکه های ضد اسلام آماده نمودند. چرا کشتار، بم های انتحاری (بالخصوص شکنجه و ذبح وحشیانه، قطع و بریدن اعضای بدن زنان، محاکم صحرائی زنان در این اواخر که خلاف کلتور افغانی و اسلامی میباشد و کشتار زنان و اطفال صغیر خلاف حکم شریعت، به شکل فجیع) چور و چپاول دارائی های عامه و خصوصی تجاوز به مال و ناموس هموطنان ما، کشتارهای دسته جمعی و فردی، ترورها، انفجارات، راکت پرانیها بالای محلات مسکونی، تخریب شهرها طور مثال تخریب کابل که بیش از پنجهزار راکت بخاطر بدست آوردن قدرت، بالای افراد ملکی شهر کابل پرتاب و هزاران طفل، پیر و جوان را شهید نمودند، ذبح و یا گردن بریدن ها، نسل کشی در مناطق مختلف کشور تحت نام، پشتون، تاجک، هزاره و. . . که همه هموطنان مسلمان ما بودند و خلاصه این "رهبران" دینی و مذهبی بودند و هستند که اسلام را در ذهنیت هموطنان ما و در سطح جهان بد نام نموده و مینمایند.

اعمال گذشته و فعلی این به اصطلاح روحانیون یا رهبران تنظیمهای "جهادی" که بنام "جهاد" گلو پاره مینمایند به اندازیم، نه تنها مرتکب جنایات متعدد تا حال شده اند، فعلاً با استفاده از مقام های دولتی چپاول نموده تلاشهای مذبوهانه بیشتر به خاطر منفعت بیشتر از خون، گوشت و پوست مردم و کشور ما مینمایند.

با آنکه صدها کتاب، رساله، نشریه، فلمهای مستند و غیره مستند، نشرات داخلی و بین المللی از جنایات و سوء استفاده های این به اصطلاح رهبران جهادی نشر و بدسترس مردم کشورما و جهانیان قرار گرفته، مختصراً خاطر نشان مینمایم که:

ـ آقای محمد اکرم اندیشمند که در دوران به اصطلاح جهاد از جمله اعضای ارشد "شورای نظار" بود در کتابی تحت نام "امریکا در افغانستان" مطالب و چشمدید های خویش را درباره اهداف "جهاد"، فعالیتها، نقش استخبارات پاکستان که از تاسیسش تا حال دشمن مردم و وطن ما میباشد، امریکا و فعالیتهای استخبارات آن در افغانستان و منطقه، عربستان سعودی، انگلیس، فرانسه، مصر، اسرائیل، چین و دهها کشور دیگر بلیونها دالر را جهت پیاده نمودن پلانهای شوم خویش در کشورما و منطقه توسط این به اصطلاح مجاهدین صاحبان مصرف نمودند چنین بیان نموده است:

تقسیم کمک های پولی ملیاردها دالر فوق الذکر توسط استخبارات پاکستان جهت کشتار هم وطنان ما و ویرانی کشورما به این شکل توزیع میگردید:

ـ برای حکمتیار ۱۸ الی ۲۰ %

ـ برهان الدین ربانی ۱۸ الی ۱۹ %

ـ عبدالرب رسول سیاف ۱۷ الی ۱۸

ـ مولوی خالص ۱۳ الی ۱۵ %

به همین شکل متباقی پول های کمک شده برای سایر گروپها مانند مولوی محمد نبی، گیلانی، مجددی و . . توزیع میشد. این "رهبران جهاد" جهت تحقق اعمال شوم دشمنان مردم و وطن ما، اهداف دول ذیدخل در قضیه افغانستان را، تحت نام "جهاد"، مقابله علیه "تجاوز" شوروی وقت با قتل و کشتار، چور و چپاول، ویرانی و تخریب کشور به پیش می بردند که در مقابل خدمات شان به دشمنان دین و وطن به ملیونرها تبدیل گردیدند.

طور نمونه زنده گی فعلی جنابان پروفیسور عبدالرسول سیاف، امیر اسماعیل خان (تورن اسماعیل)، استاد عطا سپهسالار سمت شمال، آقای چکری که با ملیونها دالر از دست رقیبان یا همسنگران قبلی به انگلستان فرار نمود، ثابت کننده اهداف و نتایج "جهاد" این به اصطلاح مسلمانان میباشد که این همه دارایهای وافر (ملیارد ها دالر و افغانی) حاصل کار و فعالیت واقعی شان نمیباشد، بلکه نتیجه مظالم و فعالیتهای غیراسلامی و انسانی شان که در فوق مختصراً یاد آورشدیم، میباشد. به همین شکل زندگی پرتجمل سایر قوماندانان "جهادی" در مرکز و ولایات کشور، سرمایه های شان در داخل و خارج کشور و . . .!

بنابر دلایل فوق، هدف و نتایج (شورای "مجاهدین") اگر در آینده ایجاد گردد معلوم میباشد.

به امید توجه شما هموطنان گرامی در زمینه و جستجوی طرحهای مثبت در جهت ایجاد صلح، رفاء هموطنان ما و آبادی کشور.

ع. باغبان

 

 

 

    (اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)