صحبت رفیقانه

قبل از همه اُمیدوارم که این پیام تشبث به سیاست نشراتی سایت وزین اصالت تلقی نشود، فقط دیدگاه مستقل شخصی شخص من است.

وحیدالله نوری

رفقای عزیز!

با استفاده از رخصتی های تابستانی با دید و وادید از دوستان و رفقا به چند شنیدنی های تلخی مواجه شدم که خواستم با شما رفقای عزیز در میان بگذارم تا قضاوت نمائید که در این دنیای وسیع با وظایف و مسئوولیت های خطیر، هرفرد این سرزمین، به خصوص افغانهای عزیزما و آنهم اعضای پُرافتخار ح.د.خ.ا.، تعداد عزیزان ما مصروف چه اند.

۱.    در رابطه به سایت اصالت تعدادی از رفقای ارشد (!) ما به همه رفقای عزیزما دستور داده اند که از هرگونه همکاری با اصالت خودداری نمایند، حتی از ارسال یک پیام، و زشت تر از آن در رابطه به فرستادن بیوگرافی شهیدان و قهرمانان ما و هم چنان تعدادی از رفقا را که با اصالت همکاری داشته اند مورد سرزنش و تهدید قرار داده اند که گویا "سایت اصالت زیر سوال قرار دارد"، ما و شما می بینیم که هرکدام به نوع خود سایت اصالت را مربوط این و یا آن فرکسیون معرفی نموده، حتی تعدادی قصداً برای بهره برداری سیاسی طوری در این جا و آنجا تبارز داده اند که گویا این سایت مربوط آنهاست و یا . . .، من با شناختِ نزدیکی که همراه رفقای مسؤول اصالت پیدا کرده ام برای همه رفقای عزیز و هموطنان گرامی ام اعلام میدارم که اصالت فقط مربوط ح.د.خ.ا. و مردم عزیز و شرافتمند افغانستان بوده، بدون هرنوع تعصب بر مبنای خط فکری مکتب بزرگ ح.د.خ.ا. و رهبر خردمند آن زنده یاد رفیق کارمل عزیز فعالیت داشته، وحدت ملی، وحدت روشنفکری، انسجام اعضای ح.د.خ.ا. و تقدیم تاریخ واقعی ح.د.خ.ا. آرمان مقدس اش است تا به این ترتیب پرچم پُرافتخار مبارزه را جاویدان برای خدمت به مردم رنجدیده در اهتزاز نگهدارد. با صراحت می توان گفت که این راه مقدس و نشریۀ آن جای برای سوال ندارد. سوال را فقط کسانی می گذارند که خودشان زیر سوال اند و از واقعیت عمل هراس دارند و در ذلت شخصیت به حسادت و ماجراجویی رو می آورند.

۲.    در رابطه به وحدت نهضت فراگیر ترقی و دموکراسی و حزب متحد ملی، چندی قبل شما شاهد برخورد . . . متحد ملی در انگلستان و اتریش بوده و هم در جریان بازی های سیاسی اوپراتیفی همایش ۱۹ اپریل ۲۰۰۸ هالند میباشید. دراین روزها بازهم مسئلۀ وحدتِ آنها سرزبانها بوده و هکذا آگاهی دارید که محترم علومی از پذیرش هیئت اروپائی نهضت فراگیر ترقی و دموکراسی به ریاست رفیق توده یی خودداری نمود. اگر به یاد داشته باشید، چند ماه قبل هم عین موضوع صورت گرفته بود و سایت های مشعل، مهر، پندار و اخبار افغانستان سرگرم "شعرجنگی" بودند و این هم به همان ترتیب، (یعنی رهبری شورای اروپائی نهضت فراگیر ترقی و دموکراسی می خواهد ملاقات در ادرس سوم و بیطرف صورت گیرد و رهبری حزب متحد ملی، شخص محترم علومی، می خواهد که فقط در منزل ایشان و به حضور ایشان صورت بگیرد)، پس آن یکی رفتن به خانۀ رفیق قبلی (!) را ننگ دانسته و آن دومی پایین شدن به پذیرائی رفیق دیروز (!) خودرا نزول اشرافیت می بیند.

پس شما ای عزیزان، این حدیث مفصل خوانید.

نهضتی ها می خواهند به شکل تدریجی، مستقلانه بدون کمک و مساعدت (!) و اتحاد نیروهای عقب گرا به شکل محافظه کارانه در وجود ح.د.خ.ا. و متحدان دیروزی اش عمل نمایند و از امکانات بسیار ضعیف مالی برخوردار اند.

حزب متحد ملی، یعنی محترم علومی که دست راست دیروزی مرحوم رفیق محمود بریالی بود، به طور ماهرانه خودرا شخص مطرح با استفاده از ایشان وانمود کردند و الی اولین سفر کابل در همان خط قرار داشت. اولین گردهمائی اعضای ح.د.خ.ا. که به سازماندهی مرحوم رفیق بریالی دایر شد و محترم علومی مسئولیت سرپرستی آنرا به عهده داشت، در آنجا طور تصادفی برای همه، غیر از خودشان ، نام متحد ملی به میان آمد که در نتیجه همان روز قوماندان بدون لشکر شدند. (در قندهار مردم به رئیس تنظیمۀ ولایت پاچا می گفتند و محترم علومی را نیز علومی پاچا می گفتند)، بناً محترم علومی، "پاچا" شدن را در واقعیت می خواهند. به همین خاطر، مساعدت (!) کرزی، شفقت (!) امریکا، محبت (!) اروپا و لُطفِ (!) به اصطلاح "جبهۀ ملی"(!) را نیز نصیب شده اند.

 این همه حق مسلم شخص خود محترم علومی می باشد که مطابق به ارزش و خواست خود انتخاب و عمل می کنند، ولی از جناب ایشان احترامانه خواهش می کنم که یک شهامت را کنند و آن اینکه به نام آرمان مقدس حزب ما (ح.د.خ.ا.) این تجارت جبون را خاتمه بدهند، حداقل به خون هزاران شهید ما که از جمله برادر عزیزشان شهید زنده یاد رفیق عبدالحق علومی حُرمت گذاشته، روح شهیدان و روان با عزت بازمانده گان با وقارشان را ناراحت نسازند.

با همان بیرق ظاهرشاهی (سلطنتی)، که افتخار سایت نشراتی حزب متحد ملی است، افتخار و به همان منوال عمل کنند.

در آخرین صحبت ها، رفیقی محترمی گفت، که هرگز حزب متحد ملی و نهضت فراگیر ترقی و دموکراسی با هم وحدت نمی کنند، بلکه متحد ملی با تمام انرژی مصروف شق ایجادکردن در بین سایری سازمانها به خصوص نهضت است، به اصطلاح "تفرقه انداز و حکومت کن". و دراین راستا، محترم ابراهیم سکندری و محترم یاسین بیدار از متحد ملی و در دفاع رفیق حبیب منگل و رفیق اسد کشتمند، متعرض و مدافع می باشند.

با این همه فراز و نشیب و زدو بندهای (!) بخاطر فقط اهداف شخصی است که امروز به شمار انگشتان از رفقای عزیزما در کنار متحد ملی مانده اند، آنها هم به اصطلاح افغانی در "گپ" بند مانده اند. و نهضت که واقعاً، بدون مبالغه، تعدادی قابل ملاحظۀ اعضای ح.د.خ.ا. را در تشکیل خود دارد، نیز در حال جنبیدن است و اعضای آن هم در کنار هزاران رفیق حزبی خود به این نتیجه رسیده اند که فقط با انسجام ح.د.خ.ا. و متحدین اش، با بررسی اصولی و مطابق زمانی گذشته تعیین برنامه و اساسنامۀ جدید مطابق خواست های مردم شریف، ضرورت سیاسی و منافع ملی کشور، می توانند دوباره با نیروی واحد در خدمت مردم و کشور خود قرار بگیرند و در دل تاریخ امانت گذشته گان را به نسل جوان بسپارند.

انرژی، صداقت و تکاپوی صمیمانه و جسورانۀ همه فرزندان صادق وطن، اعضای ح.د.خ.ا. را در انسجام و فعالیت عملی ح.د.خ.ا. متحد آرزو دارم.

با احترام،

نوت:

از اینکه نهضت رجوع به اصل نموده و موقع خطاب، واژۀ مقدس "رفیق" را در پیوند نام رفقای عزیز قرار داده، من با افتخار رفیق منگل و رفیق کشتمند نوشته ام.

 

 

وحیدالله نوری

wahidullahnoori@hotmail.com

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

یکشنبه،  ۲۷ جولای   ۲۰۰۸

 

www.esalat.org