پنجشنبه، ۳ فبروری ۲۰۱۱

 
سید ضیأالدین «قطبی»

 

 

 نوشتۀ سید ضیأالدین «قطبی»

* * *

 زنده گی عبارت از:

عـــاقــــــــــلانـــــــه و عــالمـــــــانه فــکـــر کــردن

محتــــــاطـانــــــه و خـــــــبیرانه عمـــل کــردن اسـت

* * *

در زنــــده گی بیـــشتر از عقـــل باید کـــار گــــــرفــــــــت

* * *

وجــدان پاک داشـتـــه باش با غـــــرور زنـده گی کـن

مـتین و خــــود گـــذر بــــــــاش، آرام زنـــده گی کـــــن

وطــــــن پرســت باش قـــهرمــان زنـــــــده گی کــــــن

* * *

پـدیــدۀ زنـده گی مقــــصد است که همگان در تلاش آنـنــد

اگر در راه خـیر و صلاح عــامــه باشد رضـای خـداست

 * * *

فـــــیصــــله زنــــــده گی را تقـــــدیــــــــــر رقــــم میزند

* * *

زنـــده گی را با دیدگاه وسیع، گــوش شنوا، عـــقل سلیم،

 صـبر و حوصله مندی تعقـیب کرد، تا به مقصد رســید

* * *

بهتــــــــــــــرین چــــــــــــیز در زنـــــده گی، پــاکــیست

* * *

اشتـــــــــباه، بهـــــتـــرین عــــبرت، در زنــده گـیـست

* * *

حقیـقـــــت بعــضاً زنــــده گــــی را دشــوار مــی ســاز

* * *

تـــــــــوپ فــــتبـــال تمـــثـیلی از زنــــده گــــیــست

که هــمه در تــلاش بهــــره گــــــرفـــــتن از آن انـد

چــه خـوب خواهد بود تا با اندک مکث انرا بثمر رسانید

* * *

همـــیشه گام هــــای مثــبت در زنــــــده گــی بــــــردار

تا بـــــــــــــــه مـــقــــــــــــــصد بــــــــــــــــرســــــی

* * *

گــوشه گــیری از دوسـتــان و تــــنها زنـده گی کــردن

مانــــند درخـــت بــی شاخـــــــــه و بــــــرگ اســـت

* * *

هیچگـــاه مگذار فـــکتی در زنده گی داشته باشی، در آن

 صورت میتوان بـدون درد سـر، زنـده گی را سپری کرد

* * *

زنـــــــده گی عــــــبارت از چهــــــار فصــــــــــل است:

در فـــــــــــــــصـــــــل کــــــــــــــودکــــی تــربــیــت،

 در فـــــصــــــــــــــــــــــل نـــــــوجـــــــوانـــی تعـــلــیم

در فصـــــــــــــل مــــیـــان ســـــــــــالـــی تجــــربــه

در فصــل پـیری مــربــی خــــــوب بـــــه د یــــگــران

و ســـــــــــــر انجـــــــــــــام مــــــــــــرگ بــا افـتخــار

 * * *

سی. دی. ها و کســیت هــا تمثـلیی از زنـــده گــیست

چه خـوب خواهد بود که با افتخارات تمام ضبط گردد

***

فرصت های زیــــاد در زنــــده گی ا نسان وجــــود دارد

به شـــــرطــــیکه از آن استـــفـــــــاده معـــــقول کرد

* * *

چــــــانـــــس زیــــاد در زنـــده گی پـــیش میــــــــآید

بـــــه شـــــــــــــرطــــــیکه مـــــــــــتوجـــه شـــــــد

* * *

زنده گی جادۀ یکطرفۀ است که هم پستی و هــم بلـندی

 دارد در ایـن مسـیر بـایـد با احتـیاط حـرکـت نمــــود

 و سود بـــــرد و از مناظر طـبیعی آن استـفاده کرد

* * *

در زنده گی انسان گاهی خوشی و گاهی غـم پیش میآید

 که بایـــــــــد مـــــــــقاومــــــــــــت نـمــــــــــــــــــــود

* * *

همیشه با اعـــصاب آرام تصــــــمیم گــــــرفــــــــت

 و بــی تـــشویـــــش زنـــــــــــــده گی کـــــــــــــــرد

* * *

گوش دادن به حرف بزرگان سرمایۀ زنـــــــده گی و

بی پـــــروایی، جهالـــــــــــــــــت و بـــد بختیســــت

* * * *

 شـکست و مــــوفــقیت در زنـــده گی پــیش می آیــد

به یــکی مأیــوس و به دیــگر آن مغـــرور نباید شـد

* * *

معـلم پــــدر معـــنویست، پیـــشرفـتت را در زنـــده گی

مـــــــــــدیـــــــــــــون او بــــــــــــــــــــــــــــــــدان

* * *

زنــده گی عــواطـــف و خشنودی های را با خود دارد

که از عـــملــکرد هــای ما بــه وجــــود مـــی آیـــــد

* * *

بزرگترین کـــار در زنـــده گی انسان، نگهــــــــداشتــــن

 مـــــــــــــوقـــــــفش اســـــــــــــت نبــــــایـــــد پـــای

از گــــــــلــــیم، فــــــــــــــــــــــــــــــرا تـــر نهـــــــاد

* * *

درک داشــــتن از ضـــوابــــــط زنده گـــی کار عــاقلانه

و عــــــــــــــــــــمل کـــــــــردنــــش عـــالمانه اســـت

* * *

در زنده گی بیشتر عقل داشته باش، تا علـــم و دانــش

* * *

در زنده گی هیچ چیزی دایمی نیست، بجز نام نیک و بــد

* * *

زنــده گی سه روز اســــــت، دیروز، امـــروز و فـــردا

دیروز گــذشت بازگشت نمیکـند، امروز را غنمیت دان،

فردایی که از آن بی خــــــبری، انتــظار نـداشته باش

 * * *

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org