دوشنبه، ۲۵ اگست  ۲۰۰۸

 

تـاج محمد (فعـال)

 

به روان راد مردان راه استقلال

 رقیب کینـه دل

  از نفـاق در میهنـم جنــگ و جــدال پـایـان نیافت

  عالمی در حیـرت است جـز ماتـم و گریان نیافت

  بـسکـه بی پـروا دریـدنــد صـد هـا فـرزنــد ما

  نا ظرین این قاعده را در جنگـل و حیوان نیافت

  مادرم رنگیـن سـاختـه خـون فــرزنـد پیکــرت

  یـک نفـس آرام زدسـت دشمنـت بـاران نیـافت

  تیشــه بـر پـایـت همی کـوبــد رقیــب کیــنه دل

  نـوکـر مظلـوم و نـادان مثل ما، سلطـان نیـافـت

  جنـگ انگلـیس و افغان درج تاریـخ گشته است

  با شکســت بی مثالـش تا کنـون درمان نیـافـت

  مــی سـتــایـــم همـــت آن راد مـــردان دلــیـــر

  ای (فعال) دشمن کمین است مهره دوران نیافت

 

تـاج محمد ( فعـال )

۲۸ اسد سال ۱۳۸۷

 

 

کـاش می بودم شبـی

  در دل میخــاخــه امشـب یـاد آمـــد روی تــو

  یـاد آن چشمان مست و وان کمان ابروی تــو

  گـــه بــودی در کنــارم، گـــه در آغــوش مـن

  دانــه دانـــه بوســه کردم نـرگـس جادوی تـو

  گـاهـی بــودم با خـود و گـاهی بپـای خـم می

  تـازه می ساخت خاطرم رفتارچون آهوی تــو

  سال هـا بـار ملامت میـکشـد ایــن خستــه دل

  کـس چـه دانــد محشـر آن قـامـت دلجـوی تــو

  ماه من در حسرت وصل تـوعمـرم در گذشت

  کاش می بـودم شبی، شانـه سان با موی تـو

  آه مـن، فـریـاد من، تـا چنـد باشــد بـی اثــر

  گرچه میـدانم بتا از بی مهری و وز خوی تـو

  التــجـا دارد (فـعـــال) آن شبــی را از خـــدا

  غـرق نـاز در بستــرت، افتــاده در پهلــوی تــو

 

تـاج محمد (فعــال)

 

 

وای خنجرمیزنـد

  وای خنجــر میـزنــد بــر جـان من ابــروی تــو

  حلقــه دام اســت نگــارا چنگ چنگ موی تــو

  قــامـت ســــروت الـهــی از حــوادث دور بــاد

  قتــل عالـــم میکنــد پیــوستـه آن گیسـوی تــو

  چشـــم مستت از تغــافــل نـاز و تمکیــن دیگــر

  میگـــشد دل باختــه را آن نرگـــس جادوی تـو

  از لــب میگــون تــو گـر بوســه ارزانــی شـود

  می خرد بـا نقـد جـان درمانـده ی مـه روی تــو

  تیــر مـژگــان بـر جگـر صـد زخـم کـاری می زنـد

  خــاک بـرســرمیشــود تا آنکـه بینـد سـوی تـو

  همچــو فــرهـاد و شیــرین، پـاینـده بـاداّ نـام ما

  صخــره و سـنگ یـادگـار دارد ز خـونم کـوی تــو

  از زمیــن تـا آســمان فــریـاد مــن بـالا گـرفــت

  این ( فعـال) افسانه گردید هیچ ندانست خوی تو

 

تـاج محمد ( فعــال )

۳۰  سرطان  ۱۳۸۷

 

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

 

www.esalat.org