تا به کی علیه رهبران محبوب خویش تهمت میکنیم ؟

رحمت الله روان

 

به همه گان معلوم است که در وضع کنونی افغا نستان بازمانده گان حزب ما (حزب دموکراتيک خلق افغانستان) که بعداً به حزب وطن مثمی گرديد – در وضعيت پراگنده گی، بی اعتمادی و يأس و نااميدی در داخل و خارج کشور به سر ميبرند. عوامل گوناگون داخلی و مداخلات دوامدار خارجی در بروز اين وضعيت ناگوار نقش مهمی را بازی کرده اند. فعلا در اين نوشتهء مفصل به عوامل ديگر – اعم از خارجی و داخلی – پرداخته نشود، و تنها انتقاد درونی و يا انتقاد سازندهء خودی صورت گيرد، بايد اعتراف کرد که وضعيت پراگنده گی ما حزبی ها تا حدود زيادی در اثر بی توجهی مسئولين امور مربوطهء حزب در سطوح رهبری و حلقه های متوسط به وجود آمده است وروشن است که نقص عمده در وجود رهبران حزب از همان روز اول تا امروز مشا هده میگردد. اگر یک عده از اعضای بیروی سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان (وطن) میخواهند از واقعت های امروز چشم پو شی نمایند و میخواهند خود را یکبار دیگردر جا معه مطرح و جلوه دهند نه باید مسوولیت اجرای وظایف سیاسی و دولتی قبلی خویش را بدوش دیگران اندازند و به اشتباهاتی که خود شان مرتکب شده اند اعترا ف نه کنند و خودرا کبوتر های سفید از طریق مصاحبه های کاذیب و غلط به مردم جلوه دهند به این گفتار های خودخواهانه و غرض الود نه خواهند توانست از مسوولیت ها ی خود که در دوران قدرت حزب دمو کرا تیک خلق افغانستان داشتند و یا وظایفی که در ان دوران انجام داده اند نجات پیدا کنند، زیرا در حزب دموکرا تیک خلق افغانستان رهبریی دسته جمعی بر قرار بود، هر تصمیم که گرفته می شد دست های تمامی رهبران ما بالا بود، پس در هر دست اورد و هر اشتباهی که اگر رخ میداد تمامی انها مساوی سهم داشتند. قراریکه یک عده از رهبران ما دیگران را که امروز در بین ما قرار نه دارند ملامت می سازند، ولی هستند اسناد و شواهد انکار ناپذیر که در اکثریت موارد شخصی خودشان از بالا دستور داده و ما اعضا ء حزب ان را در عمل پیاده نموده ایم، ولی من لازم نه میدا نم که در چنین شرایطی که تمامی اعضای حزب تلاش دارند تا یک اتحاد سراسری دوباره در حزب تامین گردد، به افشاء چنین جریانات اقدام نمائیم و هرگز نه میخواهم زمینه تبلغات دشمنان در مورد حزب خودرا مساعد سا زم و نه میخواهم روح شهیدان راه حق عدالت را در گورهای شان ناآرام سازم. و پیام من به تمامی اعضای حزب نیز همین میباشد...

به صراحت ميتوان گفت که ازلحاظ کمیت و کیفیت حزب ما در جامعه بيشتر از ديگر احزاب سياسی ازاعتبارونفوذ برخوردار میباشد، يعنی ما ميتوانم نسبت به هر حزب ديگر، نقش خوبتر و مثبتی را بازی کنيم. بدبختانه عوامل مختلف از قبیل مداخلات دشمنان داخلی و خارجی دربین اعضاحزب وعدم درک دقیق یک تعداد از رهبرا ن پیشین از جر یا نات سیا سی در سطح کشور وعدم امو ختن تجارب بعد ازخلع قدرت سیا سی، ما را مجال نه می دهد تا اهداف شريفانه يی را که حزب ما و رفقای ما، به خاطر رفاه مردم شرافتمند کشور ما، در برابر خود قرار داده در عمل پیاده نما یم امروز وطن ما درشرایط فوق العاده بحرانی قرار گرفته است در همچو شرایط نهایت دشوار وبحرانی سوال عمده واساسی در برابر تمام نیرو های وطندوست،ملی ومترقی فقط وفقط نجات وطن از نابودی وحفظ تمامیت ارضی کشورمیباشد.این کار بزرگی است وهیچکسی به تنهایئ قادربه اجرای این کار بزرگ نمیباشد سهم همه وطندوستان عناصر ملی ومترقی وهمه ملت افغان در این کار بزرگ از ضرورت های مبرم میباشد. وامابه باور ما در گام های نخستین وحدت خانواده دیروز ما یعنی تشکل همه جزایر جداشده از حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) که یقینأ صادق ترین وآگاه ترین ووطندوست ترین افراد را در خود متشکل ساخته بود از ضرورت های اولیه وحتمی این مرحله حساس کشور ما محسوب میگردد.پس تمامی ما با صداقت در داخل کشور وهم در خارج کشوربا انعطاف تمام مساعی خود را در همسوئی و همگرائی نیروهای ملی، مترقی و دموکرات کشور بخرچ دهم در گام نخست برای وحدت اعضای خانواده دیروز ما ودر گامهای بعدی برای اتحاد تمام عناصر ملی،مترقی، وطنپرست و دگر اندیش ساکن افغانستان مذاکرات مفید و ارزشمند را با رهبری سازمانها و احزاب که در گذشته به حزب وطن تعلق داشتند به پیش به برم در نتیجه این مذاکرات تفاهمات مثبتی به دست امده میتواند.

اما حالا که ما در اثر حوادث ناگوار در چنين حالت قرار داريم و همه ميدانيم و خوب ميفهميم که عوامل مختلف سبب فروپاشی حزب ما شد و ما را به پارچه های مختلف تقسيم کرد، يک سوال عمده در برابر ما قرار گرفته که در اين مقطع چه بايد کرد؟به نظر من فقط یک راه وجود دارد که ان عبارت از ایجاد وحدت وهمیستکی بین تما می سا زما نها ی که از بدنه حزب وطن به نام ها ی مختلف جدا شده است.ا ضا فه از این نه با ید با لا ی یک دیگر تهمت نما یم.نه با ید یکی را بر دیگران بر تری وامتیاز داد وخود راحق به جا نب جلوه داد و ار بهتر ین ها شمرد ودیگران را که امروز در بین ما نیستند را ردکر وتما می مسو لیت های خرا بی ها به دوش انها اندا خت ویا به گف مردم که خود را در موقف قرار دهم که(با گرگ دنبه خوردن وبا چو پان گریه کردن) کار ما با شد امروز مردم شریف افغا نستان وباز ما ند ه گان شهدا چشم امید به همین یگا نه حزب سیا سی کشور دارد و بس.

به وضاحت ميتوان گفت و نوشت که اين کار، نه تنها ما اعضا حزب سیا سی پیشین با هم متحد نخواهد ساخت، بلکه به پارچه های ديگری هم تقسيم خواهد کرد. هرکه دست به چنين عملی ميزند، به جز اينکه تطبيق اهداف بيگانه گان را آسان سازد و از اتحاد نيروی چپ ودیموکرات جلوگيری کند، کار ديگری نخواهد کرد. اين عمل نه تنها در شرايط دشوار کنونی بلکه در هيچ مرحله و حالتی به نفع جنبش سیا سی و مردم افغانستان نخواهد بود..

من منحيث يک فرد، خود را مربوط به خانوادهء چپ کشور ميدانم و متيقن هستم که چه ما بخواهيم و چه نخواهيم، وضع نظامی و سياسی در کشور و در منطقه و بالاخره نفوذ روزافزون نيروهای راستگرا و قهقرايی، ما را مجبور به اتحاد خواهد ساخت. بنا بر اين، وظيفهء خود ميدانم به آن دوستانيکه با نوشته های شان تخم نفاق و عداوت ميان نيرو های چپ ميپاشند و قلم را به جای آنکه به حيث وسيلهء تشويق به اتحاد استفاده کنند، منحيث درز انداز استفاده ميکنند، مراجعه کنم و تقاضا نمايم که دوستان وبرادران گرامی بخا طری خون شهدان و حرا ست از باز ما نده گان انها وبه خا طر وحدت همگا نی تما می نیرو های ترقیخواه ووطن دوست کشور عزیز افغا نستان از این کاربهوده دست بر دارید وبه دستان خود دسته تبر دشمنان را به خا طر قطع ریشه ها ی خود نه سازید.برای ما لا زم است تا خود را هر چه منسجم تر سا زم تا منحیث یک نیروی قوی برای رفتن در اینلافها با دیگر گروها وحلقات سیاسی به خا طر به دست اوردن اهدا ف ملی اما دگی اصولی ومتحدا نه دا شته با شم.دشمنا ن دیر ینهءافغا نستان در کمین با زهم نشسته است وما نند درینده گان ولا شخوران باز هم منتظر جدا کردن گو شت از بدن های پاک مردم افغا نستان است نه با ید با چنین نوشته ها ومصا حبه ها اب به اسیاب دشمنان ریخت.دشمنان افغا نستان وحلقه ها ی حا کمهء مما لک همجوار به ان در تشدید تفرقه ءقو می.مذ هبی وزبا نی بیشتر از پیش وارد عمل شده است وخوا ها ن بر با دی کشور ما میبا شد.نه با ید گذا شت که اضا فه ازاین در بین ما نفوذ کند وبه دستور انها تبر به ریشه ها خود بی زنم.وبه این عمل خوش خد متی به دیگرا ن ابراز نما یم مثلی که یک تعداد از رهبران پیشین ما عملا به این کار اقدام کر ده است.::

در اين اواخر که تقاضای وحدت، اتحاد و انسجام دوبارۀ ح.د.خ.ا. از جانب اعضای حزب مان در همه جا بلند و بلندتر شده است نبايد در راه اين خواستِ برحق انها سنگ اندازی کرد و به پروسه اتحاد، وحدت وهمبستگی شان به دستور دشمنان صدمه وارد نما ئیم..

اکنون که صداقت اکثريت اعضای حزب قهرمان ما از بالا تا پائين، به مردم کشور معلوم گرديده است و از حزب ما و رهروان آن به نيکويی ياد ميکنند، نبايد عملی را مرتکب شد که ما را در گودال سياه تاريخ جا دهد.

اين دور تاريخی کشور، موقع است برای همهء آنانيکه داد از وطن، خدمت به مردم و به خصوص قشر زحمتکش جامعه ميزند و خواستار آسايش مردم و ترقی کشور خود هستند. نگذارد از اين امتحان بدون نتجه بدر شود. بنا بر اين، قلم برداريد و همه را متوجه اتحاد و يکپارچه گی سازيد.از نوشتن مضامينی وانجام مصا حبه های که سبب تخريش و نفاق گردد، دست برداريد.

مسايلی را مطرح سازيد که به نفع مردم افغانستان و در آخر امر، به نفع انسان زحمتکش باشد، نه به نفع و خواسته های بيگانه گان..

سطح آگاهی مردم ما در اثر جنگها و سياست بازی ها و دست درازی های کشور های همسايه، در طول اين چهار دهه بالا رفته است. هرکه هرچه مينويسد، آنها به تحليل ميگيرند و در مورد جر و بحث ميکنند و ميدانند که کی، چی و چرا مينويسد. فلهذا کاری نبايد کرد که بعدها ندامت داشته باشيم. نوشته های مشوق برای اتحاد، خدمت به نيروی چپ و مردم شريف افغانستان با ید با شد.

به اميد و آرزوی اتحاد، اتفاق و در قدم اول يکپارچه گی حزب در کشور عزیز افغانستان. وسلام.

رحمت الله روان

 

  

توجه !

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به «
اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

 

 www.esalat.org 

 
تاریخ ارسال به «اصالت»:
Sat, September 20, 2008 22:00