پنجشنبه، ۲۸  جولای  ۲۰۱۶

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 

کبیــر فـقـیــری

 

تحلیل و تجزیه

 

امپریالیزم از نظر ماهیت اقتصادی خود، سرمایه داری انحصاری است و همین امر جای امپریالیسم را در پویهٔ تاریخ معین می کند، زیرا انحصار، که بر زمینهٔ رقابت آزاد و درست از درون رقابت آزاد پدید آمده، نشانگر جریان گذار از نظام سرمایه داری به نظام اجتماعی ـ اقتصادی عالی تری است. (امپریالیزم بمثابه بالاترین مرحله ی سرمایه داری ولادیمیر ایلیچ لنین).

 

خوب، امروز اگر منحرفین و مرتجعین بین المللی، مافیای داخلی و خارجی، کلاه برداران مذهبی و تیکه داران ظلم و خشنوت . . .، بر مطالب و صحبت های ما دقت جدی نمی نمایند، یا به عباره ی دیگر از حقیقت ماهیت سرمایه داری در روند حالات اجتماعی و اقتصادی چشم پوشی می کنند، اما این مبارزه ما بخاطر به قدرت رسیدن نیست بلکه به اساس یک اصول تاریخی که در فوق اشاره گردیده ما اقدام به مبارزه نموده ایم. سوال من از منحرفین و بخصوص مرتجعین انحصاری این است که، رفیق و بزرگمرد تاریخ و رهبر انقلابی (ولادیمیر ایلیج لنین) اشتباه تحلیل و تجزیه نموده بود؟ یا به عباره دیگر، آیا ما در اشتباه قرار داریم؟، یا شما ها منحرفین و مرتجعین در راه نا مقدس و بی اساس گام خود را گذاشته اید؟ آیا انحصار امروز در کشور عزیز ما افغانستان، انحصار قدرت توسط گروه مافیایی- مذهبی نیست؟، انحصار مالکیت شخصی به نوع از سرمایه داری نیست، انحصار قدرت دولتی، اقتصادی و اجتماعی نیست؟. اینجانب میداند که جواب ی ندارید، چرا که همین حالات در جهان و بخصوص در کشور ما افغانستان عمیق تر گردیده؟. ما بر اساس حوداث و بی خردی های که از سرمایه داران به وجود آمده تحلیل و تجزیه مینماییم. ما به خاطر روشن ساختن و آګاه ساختن توده های عظیم در خون نشسته نظریات تاریخی ګذشته ګان خود را به تحریر در میآوریم و با صدای بلند برای هر انسان که آګاه نیستند به گوشهایشان میرسانیم. این تاریخ مبارزین راه حق و عدالت اجتماعی توده ی است که حقیقت ها را بیان میکند نه تنها به شکل تیوریکی بلکه به شکل عملی فغان ظلم و سرمایه حقیقت ها را آشکار میسازد، ما به اهداف خود محکم و استوار تر میگردیم. بسیاری منحرفین و مرتجعین از روند حالات اجتماعی خود و افکار خشک و منجمد شان تحلیل و تجزیه مینمایند و از حقایق تاریخی چشمپوشی می کنند. آیا این خونریزی ها، تجاوز، خشونت، اقشار مختلف را به دسته های مختلف از همه جدا کردن و غیره، آیا این انحصار اقتصادی ـ اجتمای سرمایه داری نیست؟. ک.ف

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)