چهارشنبه، ۶  اکتوبر ۲۰۱۰

نجیب بهروش           ونکوور - کانادا

 

اکتوبر ۲۰۱۰

 

طنز

در میـهـــــن ما وسـوسـه  و شـور و شـری نیست

از جنـگ و جــدل هـیــچ در آنجـا خبــــری نیست

در عـشــــرت و شــادی گــــذرد روز و شــب ما

چــون ما به جـهـــان مـلـت آســــــوده تری نیست

هر کس همه جا راحت و در عیش و نشـاط اسـت

از بهــــر غصـــه در دل کـس راه و دری  نیست

با هـمـــدگــــر خــــویـش رفـیـقـیــم و شـفـیقـیــــم

اندر ســـــر ما فکــــر و هــــوای دگــــری نیست

از دشــمـنـــی و بغـــض گــــــریزان و نفـیــــریم

زاندیشـــۀ ما کشته به هیـچ جـوی و جـری نیست

در هـمـــدلــی و پاکــی و ایمــــان و صــــــداقـت

هـمـچـــون خـود ما مــردم والاگـهـــــــری نیست

از پرتــو عـلـــم است چــراغـــان هـمـــه کشـــور

از تـیـــــره گــی جهــــل در اقـلـیــــم اثری نیست

زان مشکـــل و ســـخــــتـی به ســـــر راه  نداریم

ســــرتاســــر کابینـــۀ ما گـــــوش کـــــری نیست

شیـخـســـت و مصـــلـــی و عبـــادت به در حـــق

جـــز لطـف خـــدا در طـلـب سیـــم و زری نیست

برجـاســت شــریعــت هـمـــه در گــــاه قضــاوت

آنجـا گــــذر رشـــوه ده و رشـــوه خـــوری نیست

هـــــرگــــــز نفــــــروشیــــم وطــــن در بدل جاه

چون در صـف ما خدعه گـر و جلوه خـری نیست

صـــد شکـــر خـــدا را  کــه جــــوی بار خیـــانت

بر دوش  و  بر عـــاقبـــــی و راهـبــــــری نیست

داریــم به ارث هـمـــــت عـالــــــی ز نیــــاکــــان

افســـوس که تحسینگــــر صــاحـبـنظــــری نیست

سـفتـــــم گـهـــــری چنــــد اگــــر از در معـنــــی

کـن حـلقـه به گــوشـت! کـه: ازین بد بتـری نیست

 


 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org