مسوولیت مطالب نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

 

 

چهارشنبه، ۲۰ فبوری   ۲۰۰۸

طرح اهداف و میکانیزم برای تدویر گرد هم آئی

نیروهای مترقی، دیموکرات و ملی
در اروپا !

 نوشته : محمد ابراهیم سکندری 

بعد از سقوط حاکمیت حزب وطن (ح.د.خ.ا.) که همزمان حزب وطن نیز از لحاظ تشکیلاتی متلاشی و منحل گردید و جو سیاسی به نفع نیروهای عقب گرا مساعد گردید، بحران اعتماد بین رهبری، اعضا و متحدین سیاسی حزب وطن (ح.د.خ.ا.) را تقویت بخشید، گذشت زمان برعلاوه اینکه این بحران را نتوانست ازبین ببرد، بل تعدادی افراد، این اختلافات را تقویت و شدت بخشیده و نگذاشتند تا این نیروی قوی متخصص، تحول طلب و دگر اندیش و مردم دوست، بشکل گسترده در تشکیل یک جریان سیاسی واحد گردهم جمع شده و به خواست و ارادۀ برحق مردم، در دفاع از حاکمیت ملی، منافع ملی و دفاع از حقوق انسان زحمتکش منسجم گردند . اعضای سابق حزب وطن (ح.د.خ.ا.) با درک از انکشافات و حوادث جامعه و بررسی و تحلیل جدید از اوضاع و مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ناگزیر به انتخاب مجدد در مبارزۀ سیاسی در جهت دفاع از منافع ملی کشور و تأمین حقوق شهروندی مردم گردیدند .

اوضاع و احوال سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی نابسامان کنونی کشورکه هر آن از یک سقوط مرگبار دولت و تسلط مجدد بنیادگرائی طالبی هوشدار میدهد، برای نیرو های سالم اندیش، دموکرات و ملی وظایف مؤکد را طور دیگر رقم میزند.

در وضعیت موجود آنچه برای مردم و کشور ما از اهمیت حیاتی برخوردار است، فقط انسجام و تشکل نیروهای وطندوست، مترقی و دموکرات و تأثیر گزاری شان بر مجموع مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میباشد، تا کشور را ازاین بحران نابود کننده نجات دهند.

با آنکه در طول سالهای بعد از حاکمیت حزب وطن (ح.د.خ.ا.)، خاصتاً بعد از کنفرانس بن، فرصت های زیادی از دست رفته است، ولی هنوز هم، زمان و مادر وطن از همه اعضأ، کادرها، فعالین سابق حزب وطن (ح.د.خ.ا.) و جریان های سیاسی جدا شده از پیکر حزب وطن (ح.د.خ.ا.)، همه سالم اندیشان، عناصر ملی و دموکرات و شخصیت های تأثیر گزار مطالبه مینماید تا مسئولیت خطیر ملی و وطنی خویش را درک کرده، با جرئت و جسارت سیاسی و درک دقیق از اوضاع کشور و جهان برای انسجام و تشکل همه نیرو های طرفدار صلح، دموکراسی، ترقی و پیشرفت کشور، راه های منطقی و مناسب برای رفع بحران موجود، تأمین فضای صلح و آرامش و عبور از وضعیت موجود را جستجو نموده با ارائه طرح های سازنده و گام های عملی، کشور را از بد بختی و بربادی نجات دهند.

 اینجانب طرح شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان راکه با درک منطقی از وضع کشور و تحلیل وضع و مناسبات بین المللی مبنی بر ضرورت انسجام همه عناصر و نیروهای وطندوست، دموکرات، ملی و طرفدار آزادی انسان را در یک تشکل وسیع ملی و تأثیر گزار یگانه وسیله مؤثر برای جلوگیری کشور از سقوط به پرتگاه نیستی میدانند حمایت و پشتیبانی مینمایم . و برای تدویر این گردهمآئی بزرگ اهداف و میکانیزم زیر را پیشنهاد مینمایم .

 اهداف این گردهم آئی

- پروسه اعتماد سازی بین جریان های سیاسی که متاسفانه بعد از سال ۱۳۷۱ ما در بحران اعتماد بسر میبریم .

- قطع تمام فعالیت های تبلیغاتی خصمانه که منافع جریان های سیاسی را متضرر میسازد .

- اتخاذ تصامیم مشترک و موضعگیری مشترک در قبال حوادث و انکشافات در سطح ملی و بین المللی .

- برطرف کردن تدریجی موانع که باعث تشکل یک جریان سیاسی مترقی و ملی واحد و یا ایجاد جبهه نیروهای مترقی و ملی میگردد .

 میکانیزم

- جریان های سیاسی و حلقات سیاسی در اروپا با حفظ هویت مستقل سیاسی شان نماینده گان متساوی الحقوق خویشرا به خاطر تدویر این گردهم آئی به کمیسیون تدارک که متشکل از همین نماینده گان میباشند، معرفی میدارند .

- به خاطر سازماندهی اولین جلسه تدارک گردهم آئی آدرس حقوقی ضرورت میباشد، که این آدرس در تفاهم با جریان های سیاسی اشتراک کننده در این گرد هم آئی مشخص میگردد، جریان سیاسی که مسوُولیت تدویر اولین جلسه کمیسیون تدارک گرد هم آئی را به عهده میگیرد، در اولین جلسه تدارک صلاحیت خویشرا به کمیسیون تدارک انتقال میدهد .

- پلان پیشبرد کار این گردهم آئی، و سایر پلان های تدابیری آن از طریق کمیسیون تدارک ترتیب و تنظیم میگردد .

- جریان های سیاسی و حلقات سیاسی در این گردهم آئی، کمیسیون واحد سازماندهی و هماهنگی امور را غرض تطبیق پروگرام ها و اهداف که دراین گرد هم آئی نشانی و مشخص میگردد، انتخاب و نماینده گان متساوی الحقوق خویشرا به کمیسیون معرفی میدارند .

-  کمیسیون سازماندهی و هماهنگی امور از ترکیب خویش کواردیناتوران را که نماینده گی از هر جریان و حلقات سیاسی اشتراک کننده در این گرد هم آئی مینمایند انتخاب و کواردیناتوران در فاصله بین دو جلسه کمیسیون سازماندهی و هماهنگی امور، مسؤولیت رهبری کمیسیون را بدوش دارند و کواردیناتوران رئیس خویشرا در هرسه ماه یکبار بشکل دورانی انتخاب مینمایند .

 باور من اینست که این گردهم آئی بدون خود محوری این و یا آن حزب و یا سازمانی برگزار و تدویر خواهد شد .

تفصیل صورت کار این گردهم آئی و سایر معلومات های ضروری در مشاوره با نماینده گان سایر نهاد ها و شخصیت های مستقل بعداً از طریق سایت های انترنتی و سایر رسانه ها منتشر گردد، تا همه در جریان قضایا قرار گیرند.

امیدوارم این طرح را با ارائه نظریات خویش تکمیل و غرض اجراات و گام های عملی بعدی برای مسؤولین شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان ارسال دارید .