پنجشنبه، ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 (اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)

 

جیحون

 تاریخ ارسال به اصالت:

Thu, September 29, 2011 23:11:07

 

برداشت مختصر از فلم مستند:

در تحت طلوع و تابش نور فروزان تاریخ، اینک در پی زدایش ابر های تیره واقعیت های جانگداز حوادث خونین جامعۀ افغانستان در لای تصاویر مستند و انکار ناپذیر از میان دود و باروت، از درون جویبار های خونین مردم رنجدیدۀ کشور، از میان گور های شهیدان و از درونِ سینۀ داغدارِ مادرانِ که فرزندان و جگر گوشه های خویش را برای حفظ حاکمیتِ ملی، تمامیتِ ارضی و استقلال ملی کشور در برابر تجاوزات پیهم اردوگاه غرب، سران جنایتکار عرب و نظامیانِ جلاد و آدم کشِ پاکستان فدا نمودند، سر بیرون کشیده و درس های تلخ و آموزه های ماندگار را برای نسل های کنونی به ویژه در لحظاتِ که مدل سناریوی پیشین "مصالحۀ خونین ضدِ ملی" عهد داکتر نجیب الله  در برابر سران رژیم کنونی هموار شده است تا بارِ دیگر ملتِ مظلوم و ستمدیدۀ افغانستان را در شکار گاه های وحشی ترین و خون آشام ترین نیرو های دوران تاریخ تسلیم نماید از ارزش و اهمیت حیاتی برخوردار بوده و امید است تا نسل های کنونی در برابرِ دامِ گسترده شده بنام "مصالحه"، که اینبار به عوض داکتر نجیب الله، جناب کرزی مأمور سقوطِ جامعه- برای تحقق اهدافِ پاکستان خون آشام و قدرت های استعماری و خروج مصئون و "سر فرازانهء"! نیرو های غربی از افغانستان- ساخته شده است، از حد اعلای بیداری سیاسی استفاده نموده و با راه اندازی رستاخیز ملی در برابر هیولای وحشتناک پاکستان و عمال مزدور آن ایستادگی نمایند.

در فلمِ مستندِ کنونی طوری که دیده میشود، در مرکزِ آن تنها و تنها انگیزۀ گزینش "مصالحۀ ملی" در افغانستان و تقرر داکتر نجیب الله به وسیلۀ گرباچف در این راستا و برای تحقق این داعیه، خروج مصئون و موفقانه سربازان شوروی از افغانستان بوده، که این تدبیر در نتیجه ی تقاضای شهروندان شوروی سابق و تقاضای مکرر از سران کرملین در رأس گرباچف میباشد.

گرباچف با توجه به شکستِ ننگینِ جنگِ امریکا در ویتنام و برای درامه سازی برنامه های خروج سربازان شوروی و برای تطبیق این آرزو، در جهت هموار سازی جادۀ مورد نظر گام های عملی برداشته و دست به ایجادِ مثلثِ شیطانی (امریکا پا کستان شوروی) زده و "ائتلافِ دوستانه" را ایجاد نموده و دست به تغییراتِ جدی در کادر رهبری افغانستان زده و در یک محفل خصوصی داکتر نجیب الله را به حیثِ فردِ شماره یکِ حزبِ دموکراتیکِ خلق افغانستان مقرر نموده و برای وی آغاز گفتگو و چگونگی "حکومت آشتی ملی" را که در حقیقت تله یی ایست برای سقوطِ نظام دموکراتیک در افغانستان، سفارش مینماید و برای انجام این مأموریت خونین رهسپار افغانستان مینماید.

طرح نا بهنگام گرباچف برای خروج نیروهای شوروی از افغانستان، تحت نام "توافقات ملل متحد"، با اینکه مورد استقبال پر شور مردم و شهروندان جامعۀ اتحاد شوروی قرار می گیرد، اما با وجود ایجاد ائتلاف دوستان "پاکستان امریکا شوروی" و با وجود تقاضای "معامله" از طریق گرباچف با آمریکایی ها، این طرح به خواست سران قصر سفید رضایت بخش به نظر نرسیده و سران واشنگتن قیمت گزاف تر شکست ننگین جنگ ویتنام را از سران کرملین تقاضا نموده و با صدور جنگ افزار های جدید از جمله راکت های استنگر، آتش جنگ را در افغانستان بیش از پیش مشتعل ساخته و برای تحقق اهداف جنایتکارانه خویش مژده پیروزی را برای "مجاهدین" بشارت داده و برنامه جنگ تمام عیار را با مشارکت سران "مجاهدین" و نظامیان خون آشام پاکستان طراحی مینماید. به سلسله این درامه های ویرانگر در زیر سایه موافقات "ژینو" در حقیقت دوره تسلیمی نظام دموکراتیک با قطع یکجانبه سلاح و مهمات از جانب شوروی و صدور دریا های دالر و بر قول مدیر "سی آی ای" در این تصویر، کاربرد برنامه مصارف بلیون ها دالر در این جنگ، آفتاب در سر زمین افغانستان غروب نموده و نظامیان پاکستان، قدرت های استعماری غرب سران مرتجع عرب به آرزو های شوم خویش نایل گردیده و تداوم این جنگ و سیاه روزی و در بدری ملت افغانستان را در لای اجندای متعدد تا لایتناهی ادامه میدهند. اما اینبار سناریوی مشابه با پالیسی همگون در وجود جناب "کرزی" طراحی شده و کرزی مأمور ساخته شده است تا در طی یک پروسه ی فرسایشی سرزمین مان را برای جنایتکار ترین نیروی قرن بالاخره نظامیان پاکستان اهداء نموده و درفش سیاه و خونین پاکستان را در سرزمین افغانستان بار دیگر به اهتزاز درآورد.

سکوت ننگین، مضحک، و اندوهبار کرزی تحت نام "صلح و مصالحه" در برابر تجاوزات پیهم پاکستان و عمال مزدور آن "طالبان" و "القاعده"، و روابط تنگا تنگ با قاتلین آشتی ناپذیر ملت افغانستان نخستین پل هایست به سوی جادۀ مرگ و نابودی در کشور.

 فلم مستند در یو تیوب:
 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)