یکشنبه، ۱۹ دسامبر ۲۰۱۰

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

  
داکتر آرین
 

سلام و احترام خویش را خدمت رفیق همت تقدیم مینمایم و آرزومندم تا با فامیل محترم شاد و سعادتمند باشید. دوست نهایت گرامی!
نوشته تحت عنوان "تثبیت و گسترش آرمانهای چپ تنها در تشکیل جبهه متحد است" خدمت شما فرستادم در صورتیکه لازم ببینید خواهشمندم تا به نشر بسپارید، امیدوارم پیوسته تندرست، شادکام و در راه رسیدن به آرمانهای بزرگ تان موفق باشید./ بااحترام  داکتر آرین

نوت: این نوشته چهار سال پیش در ماهنامه مشعل نشر شده بود، اکنون با تغییرات در متن و مطابق به گپهای نو آنرا بازسازی نموده ام .

_______________________________________

 

تثبیت و گسترش آرمانهای چپ تنها در تشکیل جبهه متحد است

 

شرایط و ضرورت وضع کنونی افغانستان، به همه نیروهای "چپ وطن پرست" و مترفی، که صادقانه خواستارخوشبختی مردم و ترقی کشور اند خطاب میکند که: سعادت مردم ونجات میهن تنها وتنها در گرواتحاد وهمکاری و وحدت نیروهای چپ صرف نظراز هرگونه تفاوتهای فکری و سیاسی و ایدیولوژیکی است و مصرانه و پیگیرانه می خواهد، که بی درنگ اختلافات فرعی را کنار بگذارند، از انحصار طلبی و خود محوری دست بردارند و دنبال مسایل خورد و ریزه، تعصبات و تصفیه حسابهای گذشته نرفته و از پایه گذاری جبهه وسیع میهنی، چپ، یکپارچه و نیرومند، حمایت نمایند.

گفتنی است که سیاستها و برنامه های احزاب و سازمانهای چپ، نه تنها دارای شیوه ها وآماج های مشترک کوتا مدت اند، بلکه در زمینه های اهداف نهایی و درازمدت نیز اشتراک نظرهای وسیع، هماهنگ و ژرف در ساحات اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی برای توافق نظر و اساس مستحکمی برای تشکیل جبهه و مبارزه ای مشترک ودایمی را مساعد ساخته است.

اما واقعیت تلخ و تاسف آوراین است، که هنوزهم نیروهای مشخص و قابل شناخت، عمدا و یا سهوا در این راه سنگ اندازی مینمایند، گاه، گاهی خود بخودی وزمانی هم از شیوه های رایج نفاق افگنی میان احزاب و سازمانهای چپ استفاده نموده و میخواهند تا بیشترین نفع را از چنین وضع نصیب شده وحاکمیت یک مشت چپاولگر، دزد و دشمن خدا و مردم را تحکیم و سلطه و دوام گروهای مافیایی را بالای خلق محروم، بی چاره و بی دفاع افغانستان تحمیل نمایند.

یکی از عمده ترین اهداف آنها، بی اهمیت جلوه دادن " چپ" از هر راهی ممکن است، که از نکات ضعیف آنان مثل انحصارطلبی، بزرگ کردن و دامن زدن به اختلافات نظرهای فرعی استفاده میگردد و آنانی که میخواهند "چپ" در افغانستان نه تنها پیروز وحاکم نگردد، بلکه متفرق نیز شوند و در عرصه ای شیطنت نیز از تجربه بزرگی برخوردار میباشند و ما نتیجه دردناکی آنرا درپراگندگی ها، نفاق، دوری و بی تفاوتی های نیروهای چپ ازهمدیگرمی بینیم ودرانتخابات امسال به چشم و سر مشاهده نمودیم. لازم است تا درس خوب و فراموش ناشدنی برای همه ای آنانیکه حرف از مادروطن، وخوشبختی مردم، ترقی و تجدد میزنند، باشد.

آنان کوشش مینمایند تا نیروهای فداکار"چپ وطنپرست "را در یک نظر ویک ترازو با عناصر بدنام و جنایت کار ووطن فروش ببینند و بگذارند و با شیوه های تقلب، جعل کاری، تزویر ودروغ سازی یک رنگ معرفی نمایند. از صبح تا به شام تلویزیونهای مزدور و غیر مسوول، بیسواد و بی ماهیت شان را در خارج و داخل به ذوقهای مختلف فعال ساخته اند وبیست و چارساعت برضد مادر وطن، مردم وطن و وطنپرستان تبلیغ مینمایند.

ازطرف دیگرغارت گران بی بندوبار دسترنج مردم، قاچاق بران مواد مخدر، دزدان بیت المال، وجنایتکاران شناخته شده که در دستگاه دولتی افغانستان قدرت سیاسی را در دست دارند، خوب میدانند که نیروهای چپ و وطن پرست ریشه های عمیقی در میان توده های مردم دارند، به این دلیل میخواهند، به استفاده از تمام امکانات در راه گسترش نفوذ "چپ وطن پرست"، میان مردم، سدها و مشکلات ایجاد نمایند، گاه ونا گاه با شعبده بازی، به لفاظی ارزان قیمت و عوامفریبانه، به نطق های نه تنها بکلی بی اساس و نا درست، بلکه مبتذل به اتهامات مردود و مغرضانه میپردازند.

آنچه گفته آمدیم، نیروهای چپ باید بدانند که این هنوز شروع قضیه است، اینهمه تخلفات از قانون اساسی و قانون انتخابات پارلمانی و بی عدالتی ها در مقابل جنبش چپ در حالی صورت میگیرد، که هنوز در برچه امریکایی کلمه دیموکراسی نوشته شده است وبه زوربرچه دموکراسی بالای آنان تحمیل میشود و گاه گاهی برفرق ناقضین حقوق بشر و دزدان بیت المال خورده و آنها را گنگس و گول برای چند روز میسازد، اگر این کلمه سرچپه نوشته شود در آنصورت وضع" چپ" نسبت به دهه ای نود، ده ها بار بدتر خواهد گردید و یا اینکه ناتو و کشورهای کمک کننده و امریکا افغانستان را تنها رها نمایند، آیا نیروهای چپ، اگر در چنین حالتی و وضع باشند، قادر خواهند شد رسالت تاریخی خود را انجام بدهند؟ آنچه را که با تمطراق در برنامه های خود نوشته اند، آیا آنان حاضر خواهند شد تا در مقابل مردم خویش جواب بدهند ؟ آیا میتوانند نزد آیندگان خویش سربلند باشند؟ یا بازهم بهانه خواهند آورد، که رهبران ما ملامت است. خوب آنان ملامت، اما شما چه دارید؟ بیایید تا در کاسه بکشیم، تا هرچه زودتر درد مردم دوا و میهن ما از فاجعه نجات یابد. من به این باورم که این عده از رفقای عزیز ما جدا از واقعیت های جهان وجامعه زندگی مینمایند وباید متوجه شوند که روشها و طرح های هوایی و غیر قابل تطبیق و غیر منصفانه ونامعلوم، آب ریختن به آسیاب تاریک اندیشان و تروریزم است.

رفقا! شوربختانه، که امروز نسبت به دیروز از نقطه نظر اقتصادی هزارها مرتبه بیشتر "افراطیت چپ وراست، افراطیت مذهبی وبنیادگرایی دینی و تروریزم " در کشور ما قوی ترند و منابع عایداتی و اقتصادی کشور را، بصورت مافیایی و در نتیجه غارت، چپاول، کشتار و ترورانسانها، قاچاق مواد مخدر و ویرانی وطن ما، اندوخته ومی اندوزند وبه همگان معلوم است، که مردم ما چه میکشند و چه میخورند و چه میخواهند.

به ارتباط آنجه گفته شد، هنوز هم اگر "چپ وطنپرست" منتظرسیرحوادث باشد، اشتباه نه، بلکه خیانت خواهد بود.

از اینجاست که، شرایط کنونی از تمام نیروهای چپ و وطن پرست میخواهد، تا دست را بالای دست نگذاشته، وارد میدان عمل شده و گامهای مستحکم و موثر را در جهت اتحاد و ایجاد جبهه وسیع میهنی بردارند و برای یک اتحاد بزرگ، صادقانه و عملی، بخاطر سرنوشت مردم و و طن، تلاش نمایند. از انزوا و خموشی، از پراگندگی و جدایی، از تفرقه و تعصب، از خود خواهی و خود نگری بیرون آمده و دست به اقدامات جدی در راستای تشکیل جبهه و بخاطر بوجود آوردن یک نظام سالم، دلسوز، دموکرات و مردم سالاری، سازگار با پیشرفتهای علمی و فرهنگی و شرایط زمان، همسو، همگرا، همفکر، درعمل متحد شوند.

نیروهای چپ و ترقی خوا!

شما که میدانید تثبیت وگسترش آرمانهای چپ تنها در تشکیل جبهه متحد است وهمواره به اهمیت وضرورت این اتحاد پا فشاری دارید، نباید شعارهای تان به فعالیتهای عملی، سنگینی کند، ضرورت تشکیل جبهه متحد حکم تاریخ است، تنها شعار دادن در مورد وحدت و جبهه، بدون عمل، از پی سراب دویدن است، ما میتوانیم به تنهایی شعار بدهیم، به تنهایی عمل نمایم و با خود تصمیم بگیریم و در حصارهای تنگ نظری گروهی خویش فعالیت نمائیم، اما واقعیت مبارزه سیاسی و حقیقت خوشبخت ساختن مردم و جامعه این نیست و با پیکارانفرادی به هیچ هدفی نایل نخواهیم شد. باید صحنه های صف آرایی و مبارزات ما از میدانهای کوچک و عرصه های تنگ و برنامه های محدود بیرون آمده و خویشرا آماده تحقق آرمان بزرگ و میهنی نموده و آستوار قدم بگذاریم. درغیر آن، تنها به گفته رهبرانقلاب اکتوبر" ثناخوان انقلاب" یا تشکیل جبهه خواهیم بود، بدون آنکه مزایا و آینده آنرا درک کرده باشیم.

من یکبار دیگر تکرار مینمایم، که برنامه ها وطرح های اکثریت مطلق احزاب و نیروهای مترقی ووطنپرست، تشکیل جبهه متحد را مربوط و منوط به کدام ایدیالوژی یا بینش مذهبی و گروهی مشخص، وابسته نمی داند و شرایط این اتحاد و همبستگی را، به پذیرش جهان بینی خاص موکول نکرده است وهیچ کدام در تلاش آن نیستند که خود را به محور و حلقه اساسی این پروسه مبدل سازند، بلکه تامین اتحاد نیروهای ملی ومترقی دریک جبهه وسیع میهنی اساسی ترین هد ف آنها را تشکیل میدهد. طوریکه در سند فراخوان حزب واحد آمده است - آماده گی خویش را برای طرح گفتمان پیرامون یک برنامه سیاسی و آیین نامه سازمانی دررابطه به ایجاد حزب ویک جبهه وسیع دراصول ودرعمل اعلام داشته. چنین برنامه سیاسی نمیتواند که عیناً برنامه سازمانی این ویا آن سازمان و یا تداخل و ترکیبی ازبرنامه های سیاسی متفاوت و متون باشد، بلکه مفردات آن به شیوه دموکراتیک و همگانی تدوین میگردد که بازتاب دهنده خواست نیرومند زمان، ضرورتهای مبارزه فعال و متکی بر اراده و نیروی تمام احزاب و سازمانها ودر تطابق با منافع مردم افغانستان خواهد بود.

ازدیدگاه من جهات اساسی فعالیتهای جبهه چپ را که در آینده تشکیل میگردد - استفاده از تجارب و تغییرات بنیادی و مدرن، مبارزه علیه تروریزم، مبارزه بخاطر دموکراسی و مردم سالاری و افغانستان دارای اقتصاد قوی و با فرهنگ نوین تشکیل خواهد داد، ازسرمایه داران ملی حفاظت و حمایت کامل شده واز سرمایه گذاری ها ی خارجی استقبال میکند، فرهنگ پسندیده ملی و عنعنوی ملیتهای مختلف باهم برادروباهم برابر افغانستان را رشد داده وازآن دفاع مینماید و با هیچ حزب و سازمان که خارج از جبهه باشد خصومت ودشمنی ندارد وبا کدام دولتی مخالفت نخواهد داشت دوستان افغانستان دوست جبهه ای چپ بوده و همواره بخاطر بهتر شدن اعتماد متقابل، دوستی متقابل، منافع متقابل کوشیده و مناسبات دوستانه را با تمام کشورهای یاری رسان وجهان، نه تنهاحفظ، بلکه وسعت خواهد داد و احزاب وسازمانهای که عضو جبهه اند بصورت منصفانه به اساس اعضای سازمان خویش در شورای مرکزی چوکی خواهند داشت.

وطنپرستان! در این لحظات حساس تاریخ کشورما، مسوولیت تشکیل جبهه چپ بدوش ما و رسالت تاریخی ماست، با وجدان آگاه، باقلب پاک و صداقت، با انعطاف و تسامح، بااعتماد متقابل، متحد ویکپارچه شوید، فاجعه هروز نزدیک و نزدیکتر میشود وشده است، سرنوشت و آینده کشورومردم ما را تهدید نموده و مینماید، بنیاد گرایان دینی و مذهبی به قول انگلس با " سخت جانی " در همد ستی با تروریزم نه تنها درتعیین سرنوشت کشور به خواست خودشان پافشاری دارند، بلکه در طریقه و طرز زندگی شخصی مردم نیزشروع به مداخله نموده اند، دولت نمیتواند جلو مافیا و فساد را بگیرد، زیرا در تار و پود آن فساد و بنیادگرایی و جنایتکاران نفوذ نموده است، در چنین شرایط و وضع آلوده و آشفته سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، عناد از امربزرگ تشکیل جبهه وسیع چپ، بمثابه ضرورت مبرم تاریخی، ما را به آرزو پرستان خوش خیال وفراموشکاران اصـا لت و رسا لت ما در مقابل مردم و میهن تبدیل میکند، هرقدر هم اگر، سازمانی، حزبی و یا شخصی ادعا کند و حتا بخواهد ثابـت کـند، که این عـناد پایه های مـنطقی دارد، باید بدانند که شدیدا محکوم تاریخ خواهند شد./

 

 

 (اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)