هوشنگ قویاش پیگیر: تیارله گن کیش

http://www.babur.org/sound08.gif

اوزبـیـک خـلـقـی، مـیـنـگ یـیـل لـه ب تـاریـخـیـده اوز عـرف و عـادت لـریـنی گـیـنـگـه یـتـیـریـب، کـتـتـه بـایـلـیـک گـه ایـگـه بـولـگـن. اولـوســمـیـز، بـولـگـه ده گـی خـلـق لـر بـیـلـن قـایـنـه شــیـب، اوز بـای کـلـتـوریـنـی بـاشــقـه لـرگـه هـم ســوغـه بـیـرگـن. چـیـگـره ده گـی کـلـتـورلـرنـیـنـگ تـاثـیـری آســتـیـگـه هـم قـالـگـن. عـرف و عـادت لـریـمـیـز تـوغـریـســـیـده کـتـابـلـر یـاز ســـَک بـیـلـه آز. بـای خـلـقـمـیـزنـیـنـگ بـای بـارلـیـک لـریـنـی قـیـســـقـه بـیـربـیـچـیـمـده تـولـیـق بـیـرشـــکـلـده بـیـان قـیـلـیـش امـکــانـســــیـز.

مـنـه شـو عـرف و عـادتـلـریـمـیـزنـی قـیـســـقـه بـیـان ایـتـیـب، ســـیـز حـرمـتـلـی زیـارتـچـیـلـرگـه مـعـلـومـات بـیـریـشــگـه حـرکـت قـیـلـه مـیـز:

عـرف و عـادتـلـریـمـیـزنـی شــولـرگـه بـولـده ش مـمـکـن:

*      هـنـرصـنـعـتـیـمـیــز

*      اوقـات لـریـمـیـز

*      مـوســـیـقـی و قـوشــــیـقــلـریـمـیـز

*      شـــعــر و ادبـیـات

*      آتـه ســوزلـــریـمـیـز

*      مـلـی حـکـایـه لـریـمـیـز

*      رســمـی دم آلـیـش کـونـلـریـمـیـز

*      کـیـیـم و مـلـی قـیـافـه لـریـمـیـز

*      هـزل لـریـمـیـز

 

هـنـر و صـنــــعـتــیـمـــیــز

http://www.babur.org/sound08.gif 

culture

 خـلـق مـیـز هـنـربـوســـتـانـیـده اوزیـگـه خـاص بـیـراوریـنـگـه ایـگـه. دنـیـا چـه مـشـــهـور ایـپـک کـیـیـم لـر، قــالـیـن لـریـمـیـز، گـیـلـم لـریـمـیـز، رســـمـلـریـمـیـز و زیـنـت بـیـروچـی مـعـمـارلـیـک صـنـعـتـیـمـیـز عـصـرلـر بـویـیـچـه دنـیـانـی حـیـرتـگـه قـویـگـن. اطـلـس دن تـیـکـیـلـمـیـش کـیـیـم لـر، 12 رنـگـدن قـورشــلـگـن ایـپـک پـرنـجـی لـر، نـازک و دلـبـر پـرمـاقـلـر بـیـلـن تـوقـیـلـگـن قـالـیـن و گـیـلـم لـر، بـاش رومـال لـری، ایـســکـی کـتـابـدارلـیـک و یـنـگـی زمـانـوی رســـامـلـیـک لـر و بـنـالـریـمـیـزنـی چـیـرای گـلـشــنـیـگـه ایـلـه نـتـیـرگـن مـعـمـارلـیـک رســمـلـریـمـیـز بـای هـنـروصـنـعـتـیـمـیـزنـیـنگ  تـیـنـگـســــیـزمـثـال لـریـدن.

کـلـکـیـن و طـاق لـریـمـیـزنی زیـنـت بـیـرگـن پـرده لـریـمـیـز دنـیـا انـتـیـک لـریـده بـهـاســـیـز پـول لـربـیـلـن ســاتـیـلـمـاقـده.

رســامـلـیـک بـوســـتـانـیـده کـوزبـولـمـگـن بـهـارلـریـمـیـزدن کـمـال الـدیـن بـهـزاد و پـروفـیـســور غـلام مـحـمـد مـیـمـنـگـی مـخـتـه نـیـشــگـه ســـزاوار. اولـرنـیـنگ ایـجـادلـری دنـیـا چـه اوز آت و آوازه گـه ایـگـه بـولـیـب، بـهـا بـیـچـیـلـمـس اثـرلـر یـره تـگـنـلـر. اوشــبـو فـرزانـه هـنـرمـنـدلـریـمـیـزحـقـیـده تـوغـری و تـولـیـق مـعـلـومـاتـلـر بـولـمـه گـنـی و اولـرنـیـنگ هـویـتـی حـقـیـده صــادق بـیـرمـعـلـومـات بـیـریـلـمـه گـنـی انـدیـشـــه لـر تـوغـدیـرمـاقـده. یـنـگـی نـســلـیـمـیـز اســتـاد هـنـروصـنـعـتـکـارلـریـمـیـز حـقـیـده بـیـلـیـمـســـیـزلـیـک ایـچـیـنـده اوز بـای لـیـگـی نـی یـوقـاتـمـاقـده. انـه شـو کـیـشـی لـرنـی تـانـیـتـیـش و اولـرنـیـنگ ایـجـادلـریـنـی بـالـه لـریـمـیـزگـه بـیـلـدیـریـشــیـمــیـز کـتـتـه مـســوولـیـت لـریـمـزدن.

نـازک و رعـنـا قـیـزو عـیـال لـریـمـیـزن مـعـجـزه  لـیـک پـرمـاقـلـری بـیـلـن تـوقـیـلـگـن قـالـیـن و گـیـلـم لـر دنـیـا ســرای لـریـگـه زیـنـت بـیـرگـن. قـالـیـن و گــیـلـم لـریـمـیـزنـیـنـگ اصـل ایـگـه لـریـنـی و تـوقـوچـیـلـریـنـی تـیـلـگـه کـیـلـتـیـرمـاقـدن حـیـا قـیـلـگـن حـکـمـدارلــر، بـو قـیـمـتـلـی صـنـعـتـیـمـیـزنـی افـغـان آتـیـگـه اوتـکـریـش بـیـلـن خـلـقـمـیـزگـه حـقـارت قـیـلـمـاقـدن ایـه مـه گـنـلـر. مـنـه شــو صـنـعـت نـیـنگ اصـل ایـگـه لـریـنـی تـانـیـتـیـش، بـیـزلـرگـه بـیـربـورچ. افـغـانـســـتـان دیـب بـیـلـیـنـگـن مـمـلـکـت نـیـنگ شــمـالـی حـدودلـریـده تـوقـیـلـگـن قـالـیـن لـر، دنـیـابـازارلـریـده بـهـاســـیـز.

 

اوقـــــــــــــاتــلـــر یـمــیـز

http://www.babur.org/sound08.gif

uzbek ashlari

اوزبـیـک خـلـقـی نـیـنگ مـشــهـور"اوزبـیـک اویـده اوون بـولـســـه، مـهـمـانـگـه حـرمـت وعـزت بـولـه دی" دیـگـن مـقـال، خـلـق مـیـزنـیـنگ یـالـغـوز بـوغـدای و اوون دن بـولـگـن اوقـات بـای لـیـگـیـگـه بـیـرمـدعـا. حـقـیـقـتـاً هـم اوون بـیـلـن تـیـارلـنـگـن اوقـاتـلـریـمـیـزســانـســــیـز. قـتـلـه مـه، ســامـســۀ ورقـی، ســـوزمـه، دوشــبـره، کـتـتـه آشــی، کـوک آشـــی، پـوچـی، کـلـچـه لـر، ایـشــلـیـکـی، پــتـیـرلـر، لاچـیـره لـر و شــونـیـنـگـدیـک اولـرچـه خـمـیـردن تـیـارلـنـگـن اوقـاتـلـربـولـرگـه گــواه.

اوزبـیـک قـابـلـی پـلــو، کـیـچـیـری، شــولـه، شــوربـا، آش پـلـو، لـغـمـان، مـنـتـو و بـاشــقـه اوقـات لـر هـــم خـلـقـیـمـیـزنـیـنگ بـای لـیـک لـریـگـه بـهـا بـیـچـیـلـمـس بـیـراهـمـیـت بـیـرگـن.

 

مـوســـیـقـی و قـوشـــیـقــلـریـمـیـز

http://www.babur.org/sound08.gif

music

اوزبـیـک مـوســـیـقـی ســـیـده شـــش مـقـام نـیـنگ یـیـری اوز اهـمـیـتـیـگـه ایـگـه. بـو هـنـرده ایـنـگ مـهـم اســمـلـردن بـیـرتـه ســی هـم ســـــیـد کـمـال غـفــار انـدخـوی لـیـک. بـرچـه مـقـامـلـرنـی اســـتـاذلـیک بـیـلـن کـویـلـه یـه بـیـلـگـن اســـتـاذ غـفـار، بـو مـوســیـقـی نـیـنگ یـلـغـار نـمـایـنـده لـریـدن. بـونـلـر، بــزرگ مـقـامـی، راســـت مـقـامـی، نـوا مـقـامـی، دوگـاه مـقـامـی، ســه گـاه مـقـامـی و عــراق مـقــامـلـریـدن عـبـارت. مـقــام کـویـلـه ش آســـان بـولـمـه گـن بـیـرهـنــرو یـالـغـوز اســـتـاذ بـولـگـن کـیـشــی لـر نـیـنگ کــویـلـه شـی مـمـکـن. سـونـگـی عـصـرده اوزبـیـکـســــتـانـده یـنـگـی مـقـامـلـر هـم ایـجـاد بـولـگـن و بـولـرگـه چـهـارمـقـام دیـب ایـتـیـشـــه دی، چــونـکـه بـویـنـگـی مـقـامـلــر تـورت دانـه بـولـگـن.

اوزبـیـک فـلـکـلـوریـک قـوشـــیـقـلـر هـم اوزیـگـه خـاص بـیـراوریـنـگـه ایـگـه. "قـره قــاش"، "بـیـلـرزیـک"، "یـار، یـار"، اولـنـگ، اولـنـگ" کـبـی قـوشــیـقــلـر بـونـلـردن عـبـارت. مـثــلاً "قـره قـاش" قـوشـــیـقـی شــونـدی:

یـیـگـیـت

قـاشـــیـزنـی قـره دیـدیـلـر

قـره قـاش اوکــه ام یـار، یـار

شـــیـریـن ســوز اوکـه ام یـار، یـار

کـورســـات قـاشــیـنـگـنـی بـیـرکـوره ی جـان اوکـه جـانـیـم یـار، یـار

قـــیـز

قــاشـــیـمـنـی کـوریـب نـیـمـه قـیـلـه ســـیـز؟

جـان اکـه جـانـیـم یـار، یـار

قــلــدیـرغـاچ نـیـنگ قـنـاتـنـی کـورمـه بـســـیـزمـی یـار، یـار؟

انـه شــونـدی دوام تـاپــدی.  و یـــا:

چـمـیـلــیـغـیـنـگ چـیـپ چـنـار

بـویـیـنـگ چـنـار یـار یـار

بـویـیـنـگـه کـوز تـیـگـمـه ســـیـن

آلــگـیِـن تـومـار یـار، یـار

 

قـیـزیـل قـیـزیـل خـوراســلـر

خـرمـن ســـاچــر یـار یـار

قــیـزکـورمـه گـن یـیـگـیـت لـر

طــلا ســـاچــر یـار یـار

کـبـی قـوشـــیــقـلـر خـلـقـیـمـیـز اره ســـیـده یـه شــب کـیـلـگـن قـیـمـت بـای لـیـک لـریـمـیـزدن. بـراق، بـو بـای لـیـک لـریـمـیـز پـاکـســــتـان و فـارس قـوشــیـق و مـوســــیـقـی تـاثـیـری آســـتـیـگـه قـالـیـب، سـونـگـی طـوی و گـیـنـگـه شــلـریـمـیـزده اوز اورنـیـنـی قـولـــدن بـیـرگـن.

بـونـگـه عـلاوه، اوزبـیـک کـلاســیـک مـوســـیـقـی ســی هـم اوزاهـمـیـتـیـگـه ایـگـه. آتـاقـلـی کـلاســیـک شــعـریـت نـمـایـنـده لـری نـیـنگ شــعـرلـریـنـی اشــولـه گـه ایـلـنـتـیـرگـن اســـتـاذ قـوشـــیـقـچـیـلـریـمـیـز بـو دســتـه گـه کـیـرمـاقـده. نـوایـی، بـابـر، مـولانـا لـطـفـی، بـابـا رحـیـم مـشــرب، عـبـیـدی، شـــیـبـانـی و حـســــیـن بـایـقـرا شـعـرلـریـنـی بــســــتـه کـارلـیـک ایـتـگـن قـوشــیـقـچـیـلـریـمـیـز، بـو دوره نـیـنگ شــاعـرلـریـنـی ابـدی لـه شـــتـیـرگـن.

هـم ده مـلـی قـهـرمـان لـریـمـیـزنـیـنگ حـکـایـه لـریـنـی بـســتـه کـارلـیـک قـیـلـگـن ایـریـم مـوســیـقـی نـمـایـنـده لـریـگـه دوچ کـیـلـیـش هـم مـمـکـن. "طـاهـر و زهـرا"، "شــاه صـنـم و غـریـب"، "وامـق و عـذرا" و "کــوراوغـلـی" دیـک داســتـانـلـرنـی کـویـلـه مـاق بـوکـبـی مـوســیـقی نـیـنگ یـخـشـی نـمـایـنـده لـری.

یـنـگـی مـوســـیـقـی مـیـز ایـســـه، مـدنـی دنـیـا و یـنـگـی مـوزیـک گـه ایـاق قـویـب، اولـرگـه خـاص بـیـر اســلـوب گـه ایـلـه نـگــن. بـو کـبـی مـوســـیـقـی نـمـایـنـده لـریـدن خـیـرمـحـمـد چـاووش، وحـیـد امـیـد و عـبـدالاحـد ســحـر دن ســوزایـتـیـشــــیـمـیـزمـمـکــن.

مـوســیـقـی مـیـزحـقـیـده یـخـشــراق مـعـلـومـات آلـیـش اوچــون، قـوشــــیـقـلـر بـولـیـمـیـگـه کـیـریـب، بـو مـلـی بـای لـیـک لـریـمـیـزدن اوز بـهـره نـگـیـزنـی آلـیـــشـــیـز مـمـکــن.

 

شــــعــر و ادبــیـات

 http://www.babur.org/sound08.gif

اوزبـیـک تـیـل و ادبـیـاتـی ایـســکـی زمـانـلـردن بـیـری اوز تـرقـی یـولـیـنـی آلـگـــن. تـورک تـیـلـی بـیـلـن اورحـون و یـنـی ســــی بـیـلـن یـولـداش و پـامـیـر و تـیـانـشـــان بـیـلـن تـیـنـگـداش بـولـگـن تـیـلـیـمـیـز،  مـحـمـد قــشـــقــری، یـوســف خـاص حـاجـب، مـولانـا لـطـفـی هـروی، حــســـیـن بـایـقـرا، ظـهـیـرالـدیـن مـحـمـد بابـر، امـیـرالـکـلام نـوایـی، شــاه غـریـب غـریـبـی، عــبـیـدی، شـــیـبـانـی، مـحـمـد صـالـح بـلـخـی، مـاهـلـر آیـیـم و یـا نـادره بـیـگـم، جـهـان آتـیـن اویـســی، فـطـرت، فـرقــت، نـشــاطـی، آگـهـی، مـقــیـمـی، نـادم قـیـصـاری، مـولانـا مـحـمـد امـیـن فـرقـت، شــرف الـدیـن شــرف، حـمـزده حـکـیـمـزاده نـیـازی، ایـرکـیـن واحــدوف، عـبـدالله عـارفـپـوف، ســلـیـمـان چـولـپـان، مـحـمـود خـواجـه بـهـبـودی، عـبـرت، تـولا، چـســتـی، مـحـمـد امـیـن مـتـیـن انـدخـویـی، شــفـیـقـه یـارقـیـن دیـبـاج کـبـی مـمـتـاز و یـنـگـی شـاعـرلـر خـذمـتـلـریـگـه مـنـتــدار.

شــعـریـت گـلـزاری نـیـنگ ایـریـم نـمـایـنـده لـری نـیـگ شــعـرلـری بـیـلـن تـانـیـشــمـاق اوچـون یــنـگـی لـیگ بـولـیـمـیـگـه کـیـریـب، کـوزدن کـیـچـیـریـشــیـزمـمـکـن.

 

آتـه ســـــــــــــــوزلـــــــــــر یـمـیـز

 http://www.babur.org/sound08.gif

آتـه ســوزلـر هـر خـلـق نـیـنگ تـیـل و کـلـتـوریـده خـاص بـیـرمـقـامـگـه ایـگـه. بـیـرتـیـلــده آتـه سـوز بـای لـیـگـی، او تـیـل نـیـنگ بـای لـیـگـی دیـمـک. اوزبـیـک تـیـلـی هـم اوز آتـه ســوزلـری بـیـلـن بـای بـیـر تـیـل. بـو ســـوزلــر، خـلـقــیـمـیـز اره ســیـده تـوغـیـلـیـب، بـو ســوزلـرنـیـنگ بـیـلـلـی ایـگـه یـوق. خـلـق ایـچـیـنـده تـاپـیـلـیـب، تـیـلــدن تـیـلـگـه، کـوکـســدن کـوکـســـگـه تـاشــیـلـیـب کـیـلــگـن.

مـنـه آتـه ســوزلـریـمـیـزدن بـیـرقـنـچـه نـمـونـه لـر:

۱-  تـاغ تـاغـگـه یـتـمـز، آدم آدمـگـه یـتـر.

۲- هر کیم نینگ نیتی اوزی نینگ یولداشی دور.

۳-  یخشی گپ بیلن ییلان أینی دن چیقار، یمان گپ بیلن مسلمان دینی دن.

۴-  باش تاش غه تیکسه عقل باشغه کیلر.

۵- یمان سوزنینگ قناتی بار.

۶- ارسلان ایزیدن قایتمس ییگیت سوزی دن.

۷-  تاووق نینگ توشیغه دان کیرر.

۸- قوش بولمگن جأیده قورباقه هم بلبل.

۹- قیش بولسه هم یول یخشی، خنک بولسه هم قیز یخشی.

۱۰- احمق نینگ اوزی بیلمس بیلغان نینگ سوزیغمه کیرمس.

۱۱- علم سیز بیر یشار، علم لیک مینگ یشار.

۱۲- بیر بلاسی بولمه سه شدگار ده قویروق نه قیلور.

۱۳- غوناجین کوزینی سیزه دی، بوقه چه ایپینی اوزه دی.

۱۴-  کساو اوول بولسه قول کویمَز.

۱۵- تیگمه گین کل گه، اوزی کیله دی حالگه.

 

مـــلــی حــکــایـه و داســـــتـان لـــــر یــمـــــیـــــز

 http://www.babur.org/sound08.gif

هـر بـیـرمـلـت نـیـنگ اوزیـگـه حـاص مـلـی حـکـایـه و یـا داســتـانـلـری بـار. اوزبـیـک خـلـقـی هـم انـه شــونـدی بـای لـیـکـدن چـیـتـلـه شــمـه گـن. "کـوراوغـلـی"، "مـنـاس داســتـانـی"، "اوغـوز و بـیـلـگـه قـاآن داســـتـانـی"، "شــاه صـنـم و غـریـب"، "یـازی و "، "طـاهـر و زهــرا"، "ابـراهـیـم ادهـم" و شــونـیـنـگ دیـک اونـلـرچـه داســتـانـلـریـمـیـز خـلـق مـیـزنـیـنگ بـای لـیـگـی گـه حـصـه قـوشـــگـن. خـصـوصـاً "کـوراوغـلـی" داســتـانـی بـوتـون تـورکـی خـلـق لـر ایـچـیـده بـیـربـیـرلـیـک و مـشــتـرک داســتـانـی شــکـلـیـده کـیـلـگـن. اولـوغ مـلـتـیـمـیـزنـیـنگ چـیـن امـپـراتـورلـیـگـی و مـغـول لـرگـه قـرشـی قـیـلـگـن مـجـادلـه و بـاتـورلـیـک لـری نـی "اوغـوز و بـیـلـگـه قـاآن" داســـتـانـیـدن بـیـلـیـشــیـمـیـز مـمــکـن. بـو داســـتانـده، خـلـق مـیـزنـیـنگ کـورســـتـگـن مـجـادلـه، بـاتـورلـیـک، جـان کـویـرلـیـک، فــداکـارلـیـک و بـوکـونـکـی تـاریـخـیـمـیـزنـیـنگ بـارلـیـگـی گـه ســبـب بـولـگـن حـیـات اوتـمـیـشــلـری و کـورگـن قـیـنـاقــلـریـنـی اورگـنـیـشــیـمـیـز مـمــکـــن. بـوکـبـی حـکـایـه لـر تـوغـریـســـیـده تــرکـیـه، اوزبـیـکـســــتـان و آذربـایـجـان مـمـلـکـت لـریـده کـوپـلـه ب کـتـاب چـاپ ایـتـیـلـگـن. کـوراوغـلـی داســتـانـی نـی کـیـکـســــه و آق ســــقـال آتـه و بـابـا لـریـمـیـزدن هـم تـیـنـگـلـه شــیـب آلـیـشـــیـمـیـز مـمـکـن. بـو داســتـانـلـر خـلـق مـیـزنـیـنگ کـوکـســــیـد ن کـوکـســـیـگـه تـاشــیـلـیـب بـیـزلـرگــه کـیـلـگـن و بـونـیـنگ قـیـمـیـتـی نـی بـیـلـیـشــــیـمـیـز شــرط. بـولـر مـلـی بـارلـیـک و بـای لـیـگـیـمـیـز صـفـتـیـده.

 

رســــــمــی دم آلـیـــش کـونـــلـر یــمـــیـــز

 http://www.babur.org/sound08.gif

خـلـقـیـمـیـزنـیـنگ رســـمـی دم آلـیـش کـونـلـر تـورلـی مـنـاســـبـتـلـرگـه قـره گـنـده فـرقـلـی. رســمـی دم آلـیـش کـونـلـریـمـیـزنـیـنگ کـتـتـه اولـچـگـی نـی مـذهـبـی دم آلـیـش کـونـلـر تـشــکـیـل ایـتـمـاقـده. حـیـت و یـا بـیـرم لـر مـنـاســـبـتـی بـیـلـن د م آلـیـش کـونـلـریـمـیـز بـیـریـیـل ایـچـیـنـده ۷ کـونـدن عـبـارت. بـونـلـر، رمـضـان بـیـرمـی و یـا حـیـتـی ۳ کـون، قــربـان حـیـتـی و یابـیـرمـی ۴ کـون. بـونـگـه آرتـیـق، رمـضـان نـیـنگ ایـلـک کـونـی هـم رســمـی دم آلـیـش کـونـی صـفـتـیـده تـانـیـلـمـاقـده. یـنـگـی یـیـل ویـا نـوروز هـم رســمـی دم آلـیـش کـونـی دیـب تـانـیـلـگـن. ایـرکـیـن لـیـک ویـا اســـتـقـلال کـونـی نـی نـشـــانـلـه ش هـم رســـمـی دم آلـیـش کـونـلـردن بـیـری. بـونـگـه عـلاوه، عـاشــورا کـبـی دیـنـی دم آلـیـش کـونـلـرهـم اولـکـه مـیـزده نـشـــانـلـنـمـاقــــده. بـونـلـرگـه آرتــیـق، جـمـعـه کـونـی هـفـتـه بـیـرکـون دم آلـیـش کـونـی صـفـتـیـده عـصـرلـردن بـویـان قـبـول بـولـیـب کـیـلـمـاقـده.

 

کـیـیـم و مـلـی قــیـافــه لــر یــمــیـــز

 http://www.babur.org/sound08.gif

خـلـقـیـمـیـزکـیـیـم و مــلـی قـیـافـه لـری بـابـتـیـدن ایـنـگ بـای مـلـت لـردن بـیـری. تـورلـی تـومـان و یـا ولایـتـلـریـمـیـزده تـورلـی کـیـیـم لـرگـه دوچ کـیـلـیـشـــیـمـیـزمـمـکـن. شــلـوارلـر، چـپـان لـر، پـرنـجـی لـر، عـیـال و ایـرکی کـیـیـم لـری، رومـال لـر، قـرســلـر، چــارغ ایـاق کـیـیـم لـری، گـوپـی چـه، تـوپـی و یـا کـلـه پـوش، ســلـه، بـیـل بـاغ و شــونـیـنـگ دیـک اونـلـه ب کـیـیـم لـریـمـیـز اوز چـرایـلـی صـنـعـتـی بـیـلـن ایـرکـی و خـاتـونـلـریـمـیـزنـی زیـنـت بـیـرگـن. تـرکـمـن عـیـال لـریـمـیـزنـیـنگ قـســبـه، زیـورلـری و کـومـوش لـری دنـیـا مـلـت لـریـنـی حـیـران قـالـدیـرگـن.

بـو کـیـیـم لـر نـیـنگ عـکـس لـریـنـی قـویـده کـوریـب، خـلـق مـیـزنـیـنگ بـای لـیـگـیـنـی کـوزدن کـیـچـیـشــتـیـریـشــیـزمـمـکـن.

 

هـَــــــــــزِل لـــــــــَــــــر یــمــیــز

 http://www.babur.org/sound08.gif

هـزل قـیـلـیـش و کـولـمـاق حـیـات نـیـنـگ تـادی و تـوزی دیـب، ایـتـگـنـلــر. حـقـیـقـتـاً هـم بـه تـوغـری. خـلـق مـیـزنـیـنگ ایـنـگ کـتــتـه هـزل نـمـایـنـده لـریـدن بـیـرتـه سـی هـم مـلا نـصـرالـدیـن. بـو کـرکـتـر، کـوبـلـه ب مـلـت لـراره ســـیـده مـشــتـرک بـیـرشــکـلـده ایـســلـنـمـاقـده. بـونـیـنـگ یـانـیـده هـم ایـریـم خـلـق لـر اره ســـیـده بـولـگـن هـزل لـریـمـیـز هـم بـار. 

قـویـده مـلا نـصـرالـدیـن هـزل لـریـدن بـیـرنـیـچـه نـمـونـه:

بـیـرکـونـی مـلا نـصـرالـدیـن قـوشـنـوسـیـدن قـزان قـرض آلـگـن. بـیـرنـیـچـه کـونـدن ســونـگ قـوشــنـوسـی نـیـنگ قـزان بـیـلـن بـیـرکـیـچـیـک قـزان هـم آلـیـب بـاریـب، قـوشـــنـوسـیـگـه بـیـره دی.

قـوشــنـو سـی: بـو کـیـچـیـک قـزان نـیـمـه اوچــون؟

مــلا: قــزانـیـز حـامـلـه ایـکـن. اویـمـیـزده قـوزیـلـه دی و بـو بـالـه ســی. بـو ســـیـزنـیـنگ.

قـوشــنـو هـم قـوانـیـب، بـونـدی بـیـراحـمـق هـم بـولـه دی مـو دیـب، قــزانـلـرنـی آلـدی.

بـیـرنـیـچـه کـونـدن ســونـگ، مـلا یـنـه عـیـن قـوشـــنـو ســـیـدن قــزان قـرض آلـدی. بـیـرنـیـچـه هـفـتـه اوتـتـی، بـراق مـلا قــزان نـی قـایـتـه بـیـرمـه دی. قـوشــنـوگـه قــزان کـیـراک بـولـگـنـی اوچـون مـلا نـیـنگ اویـیـگـه بـاریـب، قـزانی نـی طـلـب قـیـلـدی.

مـلا: ســیـزگـه نـیـمـه خـدمـت قـیـلـه آلـه مـن؟

قـوشــنـو: الـتـماس قـزانـیـمـیـزنـی بـیـرســنـگـیـز. بـو آقـشــام مـهـمـانـلـر کـیـلـه دی و قــزانـگـه احـتـیـاجـمـیـز بـار.

مـلا: قــزانـیـز قـضــا قـیـلـدی و اولـیـب قـالـدی. قـزانـیـز ینـه حـامـلـه ایـکـن، قـوزیـلـه مـاق پـیـتـیـده بـالـه اوســـتـیـگـه کـیـتـتـی.

قـوشـــنـو: بـو قـنـداغ؟ قــزان هـم بـالـه اوســـتـیـگــه کـیـتـه دی مـو؟ حـامـلـه وقـتـیـده اولـیـب قـالـه دی مـو؟

مـلا: قـزان قـنـداغ تـوغــســــه، شـــونـدی هـم بـالـه اوســــتـــیـگـه اولـیـب قـالـه دی. مـیـنـده قـزانـیـزیـوق.

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

دوشنبه، ۱۱  اگست   ۲۰۰۸
 

www.esalat.org