شنبه، ۱۰ می ۲۰۱۴


محمد طاهر نسیم

 

محمد طاهر نسیم:

وطندوستی . . حرکت و فعالیت است!

          نه بهانه جویی . . و گریز . . !!

 

وطندوستی بر اساس منطق علمی، ماهیت تجریدی نداشته، بلکه در مبارزه طبقاتی دگرگون سازی زنده گی جامعه بحیث محور نیروی محرکه نقش عمده خود را ایفا میکند. وقتی که خلق های زحمتکش جامعه مطابق با ماهیت وطندوستی، مبارزه خود را به پیش میبرند، بدین معنی که پیشاپیش هر اقدامی باید از آزادی، استقلال و تمامیت ارضی سرزمین خود دفاع، و هرگونه مداخله، تجاوز، غارت و چپاول گری را سرسختانه به عقب رانند و شکست دهند. و از تخریبات و دهشت افکنی های که وطن را از پیشرفت و انکشاف دور می افکند، و عقب گرائی ها را که نه تنها نگهداری بلکه بیشتر گسترش و فلاکت بار میسازند، جلوگیری نمایند.

وطندوستی، هژمونیستی، تنگ نظری، و تعصبات ملی و نژادی را نمیپذیرد! سرزمین وطن، آشیانۀ مشترک و زندگی و فعالیت همه ملیت ها و اقوام با هم برادر اند، و در وحدت و یکپارچگی و به اساس تساوی الحقوق در راه آبادی و نگهداری وطن مبارزه مینمایند!

وطندوستان واقعی، مسئولیت بزرگی بدوش دارند، آنان درفش پیشرفت، ترقی و دستاورد های بنیادی را با جدیت، توانمندی و آگاهی روز افزون، در موازات با ایجابات شرایط ساختار جامعۀ نوین در اهتزاز در می آورند! و به پیش میروند!

وطندوستی با چون و چرا و معامله گری های سوداگران سیاسی قطعاً سازگار نمیباشد!

*    *    *   *

در نتیجۀ تحلیل ها و بررسی های متداوم اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی و امنیتی افغانستان با در نظرداشت حاکمیت اشغالگران نظامی خارجی و هیولای مسلط بر کشور که در بر گیرندۀ ارتجاع و بنیاد گرائی مذهبی سیاه، مزدوران وابسته، مداخله گران و تروریست های دهشت افکن و تخریب کار، مرگ آوران واسکت پوش و مین گذار، شبکه های جاسوسی و استخباراتی، سوداگران مواد مخدر و قاچاق بران، چپاولگران و ثروتمندان جنگی، وطن فروشان رنگارنگ و معامله گران سیاسی ملی و بین المللی، که صورت گرفته است به این نتیجه میرساند که بدون مبارزه منظم، سنجیده شده رهائی بخش ملی و دموکراتیک همگانی تحت رهبری یک سازمان نیرومند، قاطع و دارای پایه های وسیع توده ای و توانا در دگرگون سازی جامعۀ عقب مانده، و توجیه ضربات کوبنده به پیکر آن هیولای مافیایی مطابق مرامنامۀ واقعبینانه ای در اجرای تحولات بنیادی، و رهائی وطن از زنجیر اسارت و حقارت و وحشیگری جنگلی، امکان پذیر نخواهد بود!

*    *    *   *

دردناک ترین پدیده ای که امروز، خلاف ماهیت وطندوستی بملاحظه میرسد: عده ای از اعضای سابق ح.د.خ.ا. که تا به امروز سهمی در کودتای سرنگون سازی وطن و حزب، و پایمال کردن دستاورد های قیام اپریل ۱۹۷۸ و تسلیمی آن به دشمنان پیشرفت و تمدن، نداشته، به بهانه های رنگارنگی از اشتراک در پیشبرد مسئولیت های مبارزه وطن دوستانه و در گام نخست ایجاد یک "تشکل" سازمانی مناسب، گریز مینمایند، و طرحهای کشنده ای را در گفتار های: "غیر عملی بودن"، "نداشتن امکانات"، "عدم تناسب با شرایط و اوضاع موجود"، "قدرت بیش از اندازه دشمن" و غیره تعبیر های بی سر و پا، ارائه میکنند!! و دیگرانی بر موجودیت سازمانها و احزاب موجود سازش کار و معامله گر که در ائتلاف با نیرو های سیاه و ضد ملی قرار گرفته اند بحیث "معابر" برای رسیدن به اهداف ویژه گی خود، سرمایه گذاری مینمایند! و هستند کسانیکه به هر شکل و شیوه مبارزه سیاسی، باور خود را از دست داده اند!

*    *    *   *

دانشمندان و وطندوستان آگاه و زنده اندیشه به این عقیده اند که مردمان افغانستان در مبارزه پیگیر و رهائی بخش خود، تنها نیستند!

بعد از فروپاشی جبهۀ کشور های سوسیالیستی، در پیشاپیش اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و پاشیده گی جنبش های ملی، دموکراتیک و مترقی، ضربات تکان دهنده ای به مبارزه طبقاتی همگانی خلق ها و زحمتکشان کشور های مختلف جهان، منجمله افغانستان وارد گردید. و مدتی در عرصه های خاموشی، گمراهی، انحراف و زد و بند ها میغلتیدند!

امروز بعد از خم و پیچ ها و نارسائی ها و شرایط نا همگون، اقدامات علمی و دقیق در چارچوب بازسازی های سنجیده شده در رابطه به تشکل و سازماندهی سازمانی، جابجا سازی مجدد کادر ها و شیوه های رهبری و استفاده از ابتکارات و نوآوری ها در تاکتیک های فعالیت روزمره، و استراتیژی درازمدت بعدی مبارزه در ساختمان جامعه و بسیج نیرو های توده ای، و به تعقیب پدیده های یادآوری شده، امروز زحمتکشان در هر گوشه و کنار دنیا به مبارزات خویش، روح تازه ای نیرو، استحکام و ارتقا بخشیده اند!

دشوار ترین اشکال مبارزه رهائی بخش ملی و دموکراتیک، و استکمال پروسۀ دگرگون سازی جامعه در کشور های آمریکای لاتین، افریقا، شرق میانه، و جنوب شرقی آسیا با قربانی ها، فداکاری ها، و استفاده از میتود های متناسب با ایجابات شرایط و اوضاع در آن کشور ها جریان دارد، و توقف پذیر نخواهد بود!

یک حقیقت دیگری مطرح است که آنرا باید پذیرفت: آزادی و استقلال و بهبود زنده گی جامعه بحیث تحفه و بخشش بدست نمیآید! به مبارزه خستگی ناپذیر و دوام دار، نیاز مبرم دارد!

باید در شیوه های کار و فعالیت و تحولات در ساختار جامعه، گام گذاری ها ابتکارات واقعبینانه ای، مطابق با نیازمندیها، در دست داشت. و شرایط عینی و ذهنی جامعه را دقیقاً، مدنظر گرفت، و از هرگونه عقب گرائی، و طفره جویی جلوگیری نمود!

خلق های زحمتکش افغانستان در هماهنگی و همنوایی با زحمتکشان دیگر کشورها در مبارزه علیه ظلم، ستم، قهر و استثمار، همیشه آماده گی شایسته خود را نشان داده اند. روابط و مناسبات برادری زحمتکشان همه کشور ها روز به روز گسترده تر و مستحکم تر میشود و ارتقا می یابد!

*    *    *   *

در کشور های سرمایه داری نیز مبارزه زحمتکشان نیرومندی و شدت یافته است. جنبش های وسیع اعتراضیه، به اشکال و شیوه های گوناگون، علیه استثمار، بی عدالتی ها، و به منظور بهبود زنده گی، رو به افزایش است! حتی در قلب انحصارات سرمایه داری امپریالیستی به ویژه آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و آلمان، پرچم بر حق مبارزه در اهتزاز است! و بسیاری از انحصارات سرمایه داری را به نوعی از عقب نشینی ها در چگونگی پرداخت دست مزد ها، معاش ها، و بیمه های اجتماعی و غیره وادار ساخته است.

*    *    *   *

همه دانشمندان ترقّیخواه، وطندوستان، و پیکار جویان با توانای افغانستان باید در مارش عظیم جنبش رهائی بخش ملی و دموکراتیک شرکت نموده، از هرگونه تزلزل، بیم و هراس و ناتوانی دوری جویند، و بدون توقف به پیش روند، و گامهای عملی، ثمر بخش و دوران ساز بردارند!

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org