مسوولیت مطالب نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

 

 

مطالب نشر شده در دیدگاه ها بیانگر دیدگاه اصالت نمیباشد.

 

صالحه (رشیدی)

 

واکنش های قبلی فهیم از حکومت کرزی

 

نکات عمدۀ مصاحبهء مارشال(!) فهیم با تلویزیون آریانا:

1.    ماه صلح، آرامش و امنیت در افغانستان دوره ی عبوری و حکومت ائتلافی بود که به دستِ مجاهدین بود.

2.    بی امنی و بدبختی افغانستان و افزایش فعالیت های تروریستی، بی نظمی، ارتشاء و فسادِ اداری و بی ثباتی زمانی آغاز گردید که آقای کرزی از حکومت ائتلافی گسیسته به سوی انتخابات رفت که خطای اعظمی را مرتکب شد. او رئیس جمهور شد و ما را کنار زد. مجاهدین را از پُست های حسابی حکومت به تدریج دور ساخت.

3.    این ما بودیم که امنیت و ثبات را تأمین می کردیم، حال که ما نیستیم حکومتِ انتخابی قادر به تأمین امنیت نیست، فساد اداری، رشوت، مواد مخدره و تروریزم بخاطر بی کفایتی این حکومت افزایش یافته است.

4.    تلخ ترین خاطره ام آن است که ما نیات نیکِ خدمت به مردم داشتیم و مردم ما را دزد و چپاولگر و جنایت کار می پنداشتند و از طالب طرفداری میکردند تا بیاید و آنها را از شر ما خلاص کنند. حتی رفقای ما و طرفداران و وطنداران ما نیز ما را دزد و رهزن می نامیدند.

تلخ ترین خاطره برای فهیم کشته شدن مسعود نبود، بلکه آن بود که مردم گروپ های آنها را نپذیرفتند.

فهیم "مردم" همان مجاهدین(!) مربوطِ گروپِ خود را میداند و اصطلاح "مردم" را به عوض مجاهدین خود بکار میبرد. از مردم شکایت داشت که آنها را دزد و جنایت کار میدانند و از نیت نیک شان استقبال نکردند. نجات افغانستان را از این بُن بست فعلی ائتلاف سه گانهء طالبان، شورای نظار و گروپ کرزی میداند و این طرح را پیشکش میکرد.

او میخواست مجاهدین(!) در پُست های رهبری دولت قرار داشته باشند نه به حیثِ مامور و کارمند عادی دولت.

از برکناری وی از پُست قبلی اش خیلی نا راض و شاکی بود.

فهیم تهدید میکرد که اگر مجاهدین به پُست های رهبری دولت جا داده نشوند افغانستان دوباره دچار بی نظمی و اغتشاش خواهد شد.

او ادعا داشت که در ۳۴ ولایت طرفدارانش فعالیت دارند و با وی در تماس دایمی است.

او ادعا داشت که آنها قربانی داده اند و دولت را به دیگران واگذار کرده اند و گر نه در ابتدا ریاست جمهوری و تمام مقامات به آنها تعلق داشت.

و ادعا داشت که آنها بودند که قوای بین المللی و امریکا را به افغانستان راه دادند و گر نه راه را بلد نبودند.

آنها امریکایی ها را هدایت دادند که از بمبارد های بیجا دست بکشند و خطوط جبههء طالبان را بمبارد کنند.

فهیم اظهار داشت که در پشاور بمبارد نمایند تا مجاهدین اتحاد شمال بالای طالبان عملیات کرده بتوانند. در ابتدای جهاد برای حزب اسلامی کار می کرد و بعد ها به مسعود پیوسته است، به حادثهء شبرغان به صورت غیر مستقیم اشاره نموده گفته بود: که کرزی به عوض آنکه یک والی یا قوماندان را تعویض می کرد و حمایت مردم را به دست میاورد به خاطر یک شخص مخالفتِ مردم را علیه خود تحریک کرده، مرادش از "مردم" همان گروپ خودش می باشد.

جالب است که فهیم با کرزی چگونه باز با هم کنار آمده و به حیث معاون اول از طریق رسانه ها تبلیغ می شود، بازیگران موفق و معامله گران قوی سیاسی اند که زمانی سایه یک دیگر را به تفنگ می زدند و زمانی هم از یک پیراهن سر می کشند و زود فراموش می کنند، قدرت و چوکی چشمان شان را کور و گوش های شان را کر کرده که حرف های مردم را که چقدر از ایشان نفرت دارند نمی شنوند و حتا از وجدان خود نه شرم دارند و نه ترس.