دوشنبه، ۳ اکتوبر ۲۰۱۱

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 

وظیفۀ جوانان انقلابی وطن پرست و مردم دوست


کبیر مسکنیار

 

برادران و خواهران رنج دیدۀ هموطن!

چرا حقوق شما همیشه توسط  جنگسالاران پامال شود؟

 جنگسالاران امروز در حاکمیت خویش میخواهند خواستهای دیروز خود را به اشکال مختلف  تحت نام "دموکراسی"، که به جز فریب چیزی دیگری بوده نمیتواند، به پیش ببرند. چونکه آنها جنایت کار و نیروهای ضد ترقی، دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی و پیشرفت جامعه و کشور میباشند و خود به دموکراسی واقعی باور ندارند. آنها تنها میخواهند زنده گی چهار روزی خویش را با اقوام و همسنگران خویش یکجا در حاکمیت ضدمردمی و ارتجاعی خود به نام "دموکراسی" و "آزادی بیان" که هیچ گونه درد مردم را مداوا نبوده و خوشی و پیشرفت را در طول ۱۹ سال حاکمیت جهادی- طالبی و دست نشانده برای مردم ما و کشور عزیز ما افغانستان نداشت بالای مردم مظلوم رنج دیدهٔ ما با قوانین دلخواه شان حکومت می کنند چون در ظاهر برای اغوا و فریب مردم از "دموکراسی" حرف میزنند ولی در عمل بر ضد دموکراسی، پیشرفت و ترقی اجتماعی میباشند. حکومت دست نشاندۀ کرزی، که متشکل از جنگسالاران جهادی- طالبی میباشد، نه در تلاش ساختن یک جامعهِ نوین برای فرزندان ما و شما که آیندهٔ درخشان داشته باشند، بلکه در فکر پر کردن جیب های خودشان و چور و چپاول دارایی ملت و غارت میباشند و برای خود و اعضای فامیل های خود قصر های مرمرین میسازند.

هموطنان عزیز، درین صورت چی باید کرد که این استثمارگران را از راه نادرست مانع گردیده به یک راه درست و به طرف دموکراسی واقعی و حکومت خدمتگذار به مردم کشانید. به خاطر رسیدن به این امر ما باید با قدرت تمام با رفقای اصیل حزب دموکراتیک خلق افغانستان که مدافع منافع زحمتکشان کشور میباشند و همیشه برای پیشرفت و آیندهٔ  درخشان برای فرد ، فرد  وطن عزیز ما صادقانه میرزمند یکجا شده  و در این راه باید قربانی دهیم.  در عین حال، زحمتکشان کشور باید دوست و دشمن خودرا به خوبی تشخیص دهند و با کمک آنها میتوان یک دموکراسی واقعی را توسط وکیلان و نماینده های دلسوز به مردم و کشور  به وجود آورد و دیگر کدام راه حل برای آیندهٔ فرزندان ما به جز از حمایت و پشتیبانی از نیروهای ترقیخواه و فرزندان صدیق ح.د.خ.ا. وجود ندارد.

 

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)