مولانا عبدالکبیر (فرخاری)

ونکوور کانادا

 

  زخم ناسور

           

            یک سر مو راستی در حرف رنجور  تونیست          در دل دارالامان جز زخـــــــــم ناسور تو نیست

        دفتر قرآن زپستی بردی در طاق بلنـــــــــــد          حق پرستی در کتاب و درس وخشور تو نیســــت

        از تحجــــــــــــر بشکنی آیینه ی ناموس دین          خضر را آب بقا در جــــــــــــام فغفور تو نیست

        معنی نازک کشد سر از گریبان سخــــــــــن           از (اناالحق) جوهری در جیب منصور تو نیست

        دانه را در خاک شور افشاندن از دیوانگیست          این تمیز هرگز به دید چشم شب کور تــــو نیست

        بر فراز منبرت شــــــور و نوا پژمرده اسـت          جز غــــــــریو دلخراش آهنگ  تندور  تو نیست

        رای انسان را فگندی در بن چـــــــاه  فسـاد           کمتر از زهــــــــــر حلایل شهد زنبور تو نیست

        گرم گردد بزم سرد از آتش سرخ شــــــراب           دختر رز جــــــــلوه گر از تاک انگور تو نیست

        در زمختی صخره سنگ دامن دریـــــــاستی           آشیان مرغ دل در بــــــاغ  ناطور تو نیــــــست

        کاش گردد کشورم از کـــــار چون خلد برین          نیروی کار آفرین بـــــــــازوی کمزور تو نیست

        سربه گردون میکشد کاخ تمدن در جهــــــان          این همایون روزگـــــــار آیین و دستور تو نیست

        همچو ناقوس کلیسا میخراشد گـــــــــوش دل           یک نوای دلنشین در تــــــــــار تنبور تـو نیست

        موسی سینا کشد فرعون  در آغــــــــوش نیل          آتشی سوزد خسو خـــاشاک در طـــور تو نیست

        آتش جنگت کنم خاموش با آب خـــــــــــــرد          با خیال پوچ و خـــــــام این کار مقدور تو نیست

        خردوانی تا کجاها مایه ی شر و فســــــــــاد          آیت مهـــــــــــر و ادب در برگ کلتور تو نیست

                                    آسمان (فرخـــاری) گردد صاف از ابر دویی

                                    بوی یکرنگی  گهی در کلک کافور تو نیست

 

نوت: تندور تندر  رعد و برق

وخشور: پیامبر پیام آور و فرمان

 

 تاریخ ارسال به «اصالت»:

Fri, 4 Jul 2014 19:18:19

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org