دوشنبه،  ۱۸ اگست   ۲۰۰۸

وقتی ما به گفته های عامیانۀ که قرنها زبان به زبان به ما رسیده کمی دقت کنیم، متوجه می شویم که در هرکدام آن فلسفه و حکمتی نهفته است که همین طور ما و شما این گفته را هم شنیده ایم که "زندۀ نیکنام نداریم و مُردۀ بدنام نداریم". پس وقتیکه به عقب این گفتۀ هم رویم، درمیابیم که این هم واقعیتی تلخییست که مارا مانع در بسا مواردی بوده و است، به خصوص در سطح پیشرفت و سیاست، یعنی مردم ما اکثراً در برخورد با مسایل مبرم کشور خود از احساسات و عواطف کار گرفته اند، یعنی ما از یکسو با عالم اُمید و توقع افراد مسؤول را نتنها که نپذیرفته ایم، بلکه مورد سرزنش، استهزاء تا بعضی موارد به نابودی هم متوسل شدیم و کمتر مواردی بوده که همراهی کرده باشیم و برخلافِ آن، بعد از نابودی و رحلت شخص در وصف او بالاتر از مبالغه رو آوردیم، به همین ترتیب ما خودرا خود "مردم ناشُکر" می نامیم که همیشه بدون بررسی گذشته به امروز ناشکری و به گذشته افسوس می نمائیم.

امروز من با خوشی و کمال افتخار می توانم بگویم که بازهم ح.د.خ.ا. یگانه حزبی بود و است که در تاریخ کشور صداقت و روشنگری خودرا به مردم شریف کشور خود تبارز داده که این خود نمایان واقعیت صداقت و خدمت اش است که به مردم و کشور انجام داده و از محاسبه باکی ندارد، بلکه این خود نویدی برای ادامه به خدمتِ بهتر برای آینده است. به گفتۀ بزرگمردِ مبارز زنده یاد رفیق ببرک کارمل: "اشتباه کسی می کند که کار می کند"، حزب ما، ح.د.خ.ا.، در طول حیات دولتی و سیاسی خود و امروز هم همواره با شجاعت در برابر مردم خویش کارکردهای خودرا مورد نقد و ارزیابی قرار داده، اشتباهات و خطاکاری ها را برچیده و در پیشگاه ملت تقدیم نموده که امروز هم همان اصل را می بینیم که بهترین فرزندان چیزفهم حزب از رهبران حزبی الی مسؤولین رده های پایین تا به یک عضو عادی حزب را مورد نقد و بررسی قرار میدهند و برای تعیین آینده رهنمودهای را تقدیم می نمایند که تا کنون هیچ حزبِ سیاسی و هیچ نظام دولتی در کشورما به چنین عمل متوصل نشده اند، برخلاف خودرا تائید کرده اند و از هیچ کرد های خود به خود افتخارات شخصی و خاندانی را با فخر فروشی بر ملت انجام داده، حق پدر هم دعوی کرده اند.

مگر امروز مردم ما این حقیقت را دریافته اند که دیروز امروز و فردا را چگونه بررسی و تائید نمایند، گرچه یکتعداد هنوزهم این را برخلاف در ضعف و تفرقه حزبِ ما به خیال ضعیف خود تصور میکنند و همچنان یکتعداد قصداً از این بخاطر پلانهای !؟ خود استفاده نموده و طور دستوری و شیطانی با نقدنامه های شیطانی می خواهند عدم اعتماد و ایجاد درزها را در حزب سازمان داده و حقیقت جویان را گمراه کنند، ولی با هر مهارت شیطانی که می خواهند، مردم و حزب آنهارا از خرامیدن شان می شناسند و برملاء می نمایند. اُمیدوارم که این فرهنگ بررسی در موجودیت و یا عدم موجودیت شخص، گروه و یا احزاب مسؤول در مقابل ملت سراسری شود تا آیندۀ روشن برای فرداهای روشنتر ما باشد.

 

با درود ها،

 

وحیدالله نوری

wahidullahnoori@hotmail.com

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

 

www.esalat.org