چهارشنبه‏، ۳۰‏ اکتبر‏ ۲۰۱۳

              

 

شکایت زندانی کابل

(طنز)

نوشته نذیر ظفر، ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۳

پــــــــایوازی از سر مـــــــــــهر و وفا
بهـــــــــــــــــر یاری برد در زندان غذا
هـــــــــم لـــــــباس و جاکت و پیراهنش
بــــــــرد بــا خـــــود تا بیــــــاراید تنش
یـــــک کــــــمی هم کشمش و بادام برد
لـــــیف و صــــــابونش پــــی حمام برد
چـــــــــــــــون به زندان
ِ پلچرخی رسید
منتــــــــــظر شد تا رفیــــق خویش دید
دیــــــــد یارش سر گران بنشسته است
لــــب ز شــــــادی های دنیا بسته است
مــــی زند نصـــــــوارِ خود را دم به دم
بســــــــــــــکه دارد در دل خود بارِ غم
چــــهره اش غمگین و رخسارش کبود
هیچـــــــــــــگاهی او به این حالت نبود
یــارش از احــــــــــوال او پرسان نمود
دیـــــــــــدهء زندانـــی را گریان نمود
گفــــــــــــت اینجا در عذاب افتاده ئی؟
زیر جــــــور و اضــــطراب افتاده ئی؟
یا شـــــــدی از بــــهر طفلان ات ملول
غصـــــــه و غم میخوری در این سلول
گفـــــــــــــت زندانی بیارش: ای حکیم
خـفــــــــــــته ام اینجا چو شیطان رجیم
ما درینــــــــــــــجا چور در بیرون بود
قلـــــبم از آلام او پــــــــــــــر خون بود
چور شد ملــــــــــــــت بدست این و آن
جنــــگســـــــــــــالاران کنند کیفِ جنان
مــتهـــــم گــــــــشتم به رشوه پنجهزار
سالـــــــــــــــها دارم درین زندان قرار
مـارشــــال و جنگــــــــــــسالاران ببین
صاحـــــب امـــــــلاک و تعمیر و زمین
بیـســــــــــــواد و بی کــــمال و بی هنر
چـــــور دارند هر نفــــــس شام و سحر
کاری دزدی ره به مــــــعدن برده است
تیــــــغ غــــــــم را در دلمن برده است
از چــی باشــــــم شاد و باشم با سرور
است در بیــــــرون محبس موجی چور

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org