دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !        اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد           دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !      دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !          اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند     اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند  
 

 
 

ارگان نشراتی حزب دموکراتیکِ خلق افغانستان

اهداء به فرزند اصیل خلق افغانستان ببرک کارمل بانی ح.د.خ.ا. و رهبر زحمتکشان کشور

 
 

 

 

 مدتیست که جبهۀ خصومت در برابر جنبش رهائی بخش ملی و دموکراتیک خلق های افغانستان که در مبارزه، مطابق ماهیت و اندیشه های سنجیده شدۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان علیه عقب مانی های قرون وسطائی، قبیله سالاری، بنیاد گرائی ارتجاعی مذهبی، و علیه شرایط و اوضاع کنونی ناشی از تسلط اشغالگران خارجی، حاکمیت دست نشانده، نفوذ و تراکم قدرت آدم کشان حرفوی دوره "جهادی"، مافیای چندین ملیتی بین المللی و شبکه های اطلاعاتی و استخباراتی منطقوی و بین المللی پایگاهها و فعالیت های تروریستی دهشت افکن، و ویرانگر، بیرق نا مقدس را به دستورالعمل و راهنمائی های باداران بالا کرده است و در پخش تبلیغات گندیده و اتهامات پوچ و پوسیده پلانهای منحرف سازی را پیاده کرده، به پیش میبرد!

سایت اصالت که به طور خستگی ناپذیر، ناشر اندیشه ها، آرمانها، و ایدئولوژی دوران ساز، و صفحات درخشان دربرگیرنده مبارزات حزب دموکراتیک خلق افغانستان در دوره های پیهم تاریخی، علماً و عملاً بوده و هست، و پشتیبانی همیشگی دانشمندان ترقّیخواه، و وطن دوستان رزمنده و زحمتکشان رنجدیده میهن را کسب کرده است، هدف عمدۀ پلانهای تخریبی و اتهامات ناگوار- که دور از هرگونه نورم های اخلاقی و معیار های ژورنالیستیکی بوده- قرار گرفته است!!

این گروه شارلاتان نه تنها فاقد دانش سیاسی، ایدئولوژیکی و سازمانی بوده بلکه حتی به اصول و قواعد نگارش آشنائی ندارد و نسبت بی سوادی خود از نورم ها و نزاکت های اخلاقی و مناسبات زندگی اجتماعی، به کلی دور میباشد و گویا سالهای طولانی عمر خویش را در میان درنده گان جنگل، و افتراس کننده گان زنده جانان، سپری کرده و به بیماری های پیچیده وحشیگری و حیوانی دچار شده است.

وقتی که حلقات رنگارنگ دشمنان رهائی بخش ملی و دموکراتیک، در برابر سایت اصالت "می عوعوند" و اتهامات پوچ و ساختگی را به آدرس آن می بافند، و به گوش هر انسان پاکیزه سرشت و دانشمند واقعبینانه برسد، تعجب نخواهد کرد، زیرا آنها در تطابق با ماهیت و محتوای منافع طبقاتی خود برخورد میکنند و یا در برابر پاداش های باداران خارجی خود، آموزش و رهنمود های ویران سازی، و منحرف ساختن اذهان عامه آنان باید مسئولیت های خود را انجام دهند. از سوی دیگر این شیوه برخورد خصمانه با اقدامات و پلانهای سازش کاری شان، در فعالیت های "سازمانی" و "سیاسی" تسلیم طلبانه، به منظور ایجاد موانع در جنبش رهائی بخش همگانی غرض نجات کشور از چنگ اشغالگران خارجی به ویژه آمریکائی، و اعمار افغانستان نوین، مستقل، متحد و یکپارچه، تطابق کلی دارد.

امروز موضعگیریهای تخریب کارانه ضد ملی و دموکراتیک، با ابعاد گستردۀ آن تنها وابسته به گروهها، تنظیمها و رسانه های ارتجاعی، و بنیاد گرایان و دکانداران مذهبی و مزدوران فروخته شده مافیایی . . . و . . . و . . . نبوده بلکه به متحدین نوین آنها از پسکه زده گان تاریخ، و بازی گران دوره ای دارای پیوند های گوناگون به "شورای نظار"، "محافل حزب اسلامی- حکمتیار" و همنوایان "طالبی" و غیره دکانداران و تاجران دین و مذهب، و سیاست و لانه های تروریستی، و جاسوسی میباشند!

عده ای از "نمک به حرامان"، و "منکران جمیل" و حقانیت از گروه به اصطلاح "فرزندان" دیروز ح.د.خ.ا.، آموزش یافته تازه، و نو پروران تربیه گاه های "انجو ها" و سازمانهای به اصطلاح "غیردولتی" آمریکائی که بخشی از دستگاه اطلاعاتی CIA و ICI پاکستان، و پاسداران ایرانی نیز میباشند!

و تعدادی از آنان در گذشته از برکت، توجهات و اعتماد ح.د.خ.ا.، مقام های بلند پایه و عالی رتبه نظامی و ملکی و دولتی و حزبی را نصیب شده اند، چنانچه نوازش بیش از اندازه، دیده اند! و اکنون از اندیشه ها و آرمانهای سازنده، ترقی خواهانه و دستاورد های ارزشمند توده ای آن، رو گشتانده اند، و خود را در لجن زار گندیده و متعفن تاریخ نفرین شده، پرتاب کرده و با منتهای ناتوانی تلاش میورزند که صفحات درخشان مبارزات بر حق ح.د.خ.ا.، قدرت و توانائی پیکارجوئی آنرا با پردۀ جعل، فریب و ریا کاری بپوشانند! اما با چنین درک و طرز تفکر احمقانه، آگاهی نخواهند یافت، که روشنی آفتاب به دو انگشت پنهان شده نمیتواند!

امروز از خلال "صحنه ها" و "نمایشات" انتخاباتی افغانستان دیده میشود که اجیران و وابسته گان حلقه به گوش- مدعیان دفاع از شادروان رفیق ببرک کارمل - چگونه خود و سازمان های شان بدنبال کاندیدان، چهره های سیاه ارتجاعی و آدمکش تروریستی، روان هستند! و از کاسه لیسان "نامدار" آنان به شمار می آیند!

آنان سر های خود را به دیوار پولادین واقعیت ها میکوبانند، و مطابق با تعالیم، رهنمود ها و طرحهای ایدئولوژیکی فرمایش استراتیژی همیشه گی دستگاههای اطلاعاتی و استخباراتی امپریالیستی و اجیران متخصص محلی و منطقوی شان مذبوحانه در شیپور های سپرده شده، پُف میکنند! صحنه های فریبکاری، جعل و دغل بازی را سازماندهی مینمایند و کشاندن ساده لوحانه را به گمراهی و تاریکی، مسئولیت "مقدس" خود میشمارند!

زحمتکشان آگاه و رزمنده افغانستان، نیروها و جنبشهای ملی و دموکراتیک، حاملان اندیشه های ترقیخواهانه و دوران ساز، وطن دوستان با همت و شرافت ملی، کلیه عناصر و پیروان پیشرفت و تحول، و باورمند به دگرگون سازی جامعه، انکشاف و تعالی وطن، آن زمره های متعفن گندیده و پوسیده، رو سیاهان و "قهرمانان" دون کیشوتی را، با نام، نشان، رتبه های بلند نظامی و آدرس کامل شان خوب میشناسند و ضرورتی به تذکر و توضیحات بیشتری نخواهد بود.

اگر هر عو عو سگ را به سنگی زد، ارزش یک مثقال سنگ به هزاران دالر میرسد!!

کاروان شرافتمند و سازنده اصالت به رهبری اندیشه ها و کارزار مبارزه برجسته و پیگیر افغانستان، شادروان رفیق ببرک کارمل در مارش ظفرآفرین و پر مسئولیت به پیش میرود، و عو عو سگها او را متوقف ساخته نمیتواند!

با مرور فشرده ای در تاریخچه این نسل متعفن و وطن فروش به ملاحظه میرسد که عده ای از آن شارلاتان ها زائیده همان نسلی هستند که در سالهای پیشین میکروب بیماریهای شمال و جنوب، شرق و غرب را توسط فراکسیون ها و گروههای تخریبکارانه درون حزبی، پخش کرده اند و تا فروپاشی و اکنون ادامه دارد! و در تزلزل و اخلال به پیکر اصول حزبی، و وحدت ملی سهمی فلاکت باری در درز اندازی و پاشیده گی ایفا کرده اند!

و "فرزندان" دیگری اند که در دنباله روی از باند گورباچف و تصامیم گورباچفی، خلق ها و جنبش سیاسی و نظامی افغانستان، حزب و دولت را به تباهی و گمراهی رساندند، و با نخستین گام منحوس خویش، سازماندهی و تدویر پلینوم کودتایی هجدهم را به راه انداختند، رهبر قانونی و اصولی حزب و میهن، شادروان رفیق کارمل را برطرف ساختند! فروپاشی و پاشیده گی حزب و دولت را آغاز و دستاوردهای انقلاب ثور را پایمال کردند!

زمانیکه دسیسه ها و توطئه ها با ابعاد گسترده خود علیه کشور دموکراتیک و دستاورد های زحمتکشان سازماندهی میشد، عده ای به بهانه گویا "نجات" مردم و جنبش سیاسی، به ابتکار مؤسس "نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان" و به اشتراک آدمکش حرفوی گلبدین حکمتیار و عبدالرشید دوستم "شورای هماهنگی" را ایجاد، و گامی به سمت گیری یک کودتا گذاشتند!

و به دنبال همین واقعه، جلاد "جهادی" احمد شاه مسعود، بهانه ای بدست آورد و تقریباً ۸۰ نفر از فرزندان سر سپرده ح.د.خ.ا.- نظامی- را توسط جوخه های اعدام به شهادت رساند!

و دیگران ازین نسل جنایتکار و خیانت، نباید فراموش کنند که خود از همان معامله گران و وطن فروشانی هستند که در دوره تسلیمی سال ۱۹۹۲ سرزمین افغانستان، مردم و دستاورد های مردم را به تروریستان "جهادی" بخشیدند، که این صحنه ها و معامله گری های پشت پرده در "ویدیو های" اینترنتی سراسر کشورهای منطقه و جهان پخش گردیده است.

و قبل از آن در سازشات "ژنیو"، و "مصالحه ملی" افغانستان به شکل کل خلع سلاح، استقلال، تمامیت ارضی و حقوق ملی آن پایمال گردید!

و امروز با منتهای بی حیائی، بی شرمی و رو سیاهی و دستهای آلوده به خون زحمتکشان و فرزندان صدیق و فداکار ح.د.خ.ا.، نعره از وطن پرستی میزنند و از پشت پرده ریا کاری جنایت و خیانت در همنوایی و همکاری با شبکه های استخباراتی و تروریستی دهشت افکن، خود را از پیروان شادروان رفیق ببرک کارمل وانمود میسازند!

دست اندرکاران اصالت با افتخار تاکید میورزند که در راه دفاع از زنده گی، حقوق، نیازمندیهای مردم، آزادی، استقلال و تمامیت ارضی وطن، انکشاف، پیشرفت و ترقی جامعه، بیم، ترسی و هراسی ندارند، در برابر هرگونه پدیده های ظلم، ستم، ترور و اختناق، مبارزه خستگی ناپذیر خود را ادامه میدهند، و حقانیت با اصالت است!

و آن مزدوران فاسد، جنایت کاران، دسیسه سازان و پسکه زده گان تاریخ، باید درست آگاهی یابند که:

در آیینه سایت اصالت رو سیاهان خود را سیاه تر می بینند! و در آینده نزدیک روسیاهی بیشتری، درباره آن دغل بازان، سازشکاران، منحرفین و معامله گران به نشر سپرده میشود.

هیأت رهبری

سایت اصالت

 

 

 

 

 

پیام تسلیت اصالت به مناسبت وفات نوه رفیق مفکر

پیام تسلیت دکتر دستگیر رضایی به مناسبت وفات جنرال احمد علی سنگدل

 

 

مقالات

 

 

     
 

برای این که وحدت ملی و وطن پرستانه واقعاً استوار و خلل ناپذیر باشد به اساس و
  پایه مستحکم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ضرورت است
. ببرک کارمل

 
     
     
 

رفقا، دوستان عزیز !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرسهای پوست الکترونیکی سایت بفرستید:

admin@esalat.org

esalatadmin@hotmail.com

صاحب امتیاز و مدیر مسوول : انجنیر فضل الرحیم همت

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به اصالت می باشد.

Copyright2006  Esalat