سایت انترنتی اصالت ارگان نشراتی حزب دموکراتیک خلق افغانستان افتخار دارد که به مناسبت پنجاه و سومین سالروز اساسگزاری ح.د.خ.ا. به باز پخش کلیکسیون مکمل روزنامۀ حقیقت انقلاب ثور میپردازد که نخستین شمارۀ آن به تاریخ یازدهم جدی سال ۱۳۵۸ چاپ و توزیع شده بود.

بازپخش کلکسیون روزنامۀ حقیقت انقلاب ثور به حیث ارگان مرکزی دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان که شامل اعلامیه ها، تصامیم و موضعگیری های دولت به اضافه خبرها و تحلیل های پیرامون اقدامات عملی دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان، در جهت خدمت به هموطنان است؛ میتواند منبع موثق و دقیق برای تحقیق و پژوهش دانشمندان و پژوهشگران تاریخ کشور و همچنان برای کسانیکه خواستار تحقیق، پژوهش و تتبع مستقل و بیطرفانه در بارۀ حوادث یک برهه از تاریخ کشور و کار و پیکار حزب و دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان هستند، مورد استفاده قرار گیرد.

روزنامۀ حقیقت انقلاب ثور بعد از تاریخ ۱۲ سنبله به حیث ارگان کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان ناشر اعلامیه ها، تصامیم، سیاست ها و موضعگیری های حزب دموکراتیک خلق افغانستان نشرات خویش را ادامه داده، در آغاز هفته سه بار و بعد از مدتی به حیث روزنامه نشر شده است.

حقیقت انقلاب ثور به حیث ارگان کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان به ادامه نشرات حزبی، خواست ها و مطالبات توده ها را انعکاس داده و در راه تحقق آنها رزمیده و برای بسیج مردم مبارزه کرده است.

حقیقت انقلاب ثور نقش عمده را در متحد ساختن کارگران، دهقانان، روشنفکران و سایر اقشار زحمتکش و نیروهای وطن دوست بدور حزب دموکراتیک خلق افغانستان بازی کرده است.

حقیقت انقلاب ثور از نخستین شماره یکی از وظایف اساسی خویشرا تامین وحدت و همبستگی صفوف حزبی، بلند بردن استعداد پیکارجویانه آنها و جلب و جذب نماینده گان خلق زحمتکش به حزب اعلام و در راه تحقق آن عملاً نشرات کرده است.

قابل یادآوری است که متأسفانه بنا بر عوامل گوناگون همه شماره های این دورۀ روزنامه دستیاب نشده و کمبودی در این عرصه موجود است.

امیدواریم بتوانیم به کمک رفقا و دوستان کلکسیون های سالهای بعدی روزنامه ها، جراید، مجلات و سایر نشرات حزبی و دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان را جمع آوری، تدوین و در خدمت هموطنان و پژوهشگران تاریخ کشور قرار دهیم.

          ع . ق . فـضلی

 

  کلیکسیون سال ۱۳۵۸

    ماه جـــــــدی

     ماه دلــــــــــو

 

 

  کلیکسیون سال ۱۳۵۹

        ماه جـــــــدی