غلام جیلانی "پژوه"
 

به حمد الله دلی در سینه دارم           که گوئی روی کف آئینه دارم

تــــــراود شبنم مهر از رخ مــــــــــــــا           طـــــــــــــبع فارغ ز جوش کینه دارم

مکـــــــن عیبم ایا مرد توانگر             به اینـــــــــکه خرقۀ پشمینه دارم

غنـــــــــــا مندم به نیروی قناعت          به کفــــــش خود اگرچه پینه دارم

مقام آدمی در سیرت اوست              چه باک از صورت بوزینه دارم

به ظاهر گر مغیلانم بخوانند            به باطن نگهت پودینه دارم

مپندارای "پژوه" مارا خزان کیش

بهارم، جامۀ سبزینه دارم        

(خسته مزاج)

غنچه ها در صدد خزیدن

و منم در طلب خاموشی

هردورا علت مخصوص بود

عنچه ها بی خبر از رنج خزان

غنچه ها بی خبر از سود زیان

و منم خسته و افسرده مزاج

خسته از کوری ئی چشم         خسته از وحشت و خشم

  خسته از پنبۀ گوش             خسته از کندی ئی هوش

خسته از سستی ئی پا                خسته از گام ریا

خسته از سردی ئی مهر          خسته از کین سپهر

خسته از رونق جنگ               خسته از فطرت سنگ

خسته از قید و حصار                خسته از طینت تار

خسته از لاف و حیل                     خسته از نفی عمل

پس تو ای غنچه شاد                     همتت باد زیاد

چو من خسته مزاج، لب زلبخندنه بند

به همه خستگی ها،پاسخ نغزبده

فاتح ات میخواهم فاتح ات میخواهم

(پژوه)

 

اشکاشم - بدخشان

 

  

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

www.esalat.org