سه شنبه، ۲۱ اکتوبر  ۲۰۰۸

ميراث گرانبهای گذشتگان چراغی است بر آيندگان

بخش ۱۰ – با نایاب ترین تصویرها – پژوهش و گردآورنده:

(خجسته زیمیرو اسکاری)

  

شوپنهاور: اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است.

لقمان: اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست.

ارد بزرگ : ستایش ! هنگام نو رُستن را.

سارا برنار : ازدواج چیزی جز یک دوستی که به تصویب پلیس رسیده است نیست.

ارد بزرگ : کیهان دارای اساسی آرامانی است. آرمان به آن پویایی بخشیده، و برآیندی شگرف در درون و پیرامون آدمیان بر جای گذاشته است.

بزرگمهر :آن که به خداوند پاک و مهربان بیش از دگران امید و بیم بسته است، بیش از همه در خور ستایش است.

بتهوون : انسان! خودت به یاری خود برخیز!

فردریش نیچه :اگر به عمق اعتقادات نفوذ كنيم، درخواهيم يافت كه تمام ارزش ها بي پايه و عقل ناتوان است. هر اعتقاد به صحت و درستي هر چيز ضرورتاً نادرست است. چون جهان حقيقي وجود ندارد. والاترين ارزش‌ها خودشان را نابود مي‌كنند و هدفي در كار نيست، چرا كه هيچ وقت پاسخي نمي یابند.

جبران خلیل جبران : این کودکان فرزندان شما نی اند، آنان پسران و دختران اشتیاق حیاتند و هم از برای او.از شما گذر کنند و به دنیا سفر کنند، لیکن از شما نیایند. همراهی تان کنند، اما از شما نباشند.

شاتو بريان: گاهي بي رنگي از هر رنگي زيباتر و مفيدتر است.

اُرد بزرگ : گاهی برای رسیدن به پیشرفت می بایست راه کوهستان را برگزینیم.

آگاتا کریستین : من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد، زیرا فقط در این صورت است که هرچه پیرتر شدم در نظر شوهرم عزیزتر خواهم بود.

بزرگمهر :ارزش هر کس به قدر خرد اوست.

شوپنهاور : وقایع خوش زندگي مثل درختان سبز و خرمي است که وقتيکه از دور نظاره شان می کنيم خيلي زيبا به نظر می رسند ولي به مجرد آنکه نزديکشان شده و در داخلشان می رويم زيبائيشان هم از بين می رود، شما در اين موقع نمی توانيد بفهميد زيبائیش به کجا رفته، آنچه می بينيد چند درخت خواهد بود و بس.

استفن گرین : گریه چرا ؟ فتح را آرزو کنید.

شامفورت : داروهای تلخ را با روپوش شیرین می پوشانیم چرا حقیقت و اخلاق را نیز با لباسهای زیبا نپوشانیم ؟

ارد بزرگ : گاهی تنها درمان روانهای پریشان، فراموشی است.

فردریش نیچه :از فلاسفه می خواهم که به دنبال حقیقت نروند چون حقیقت نیاز به پشتیبان ندارد.

شچدرین: اراده ی مرد عامل خوشبختی اوست.

بزرگمهر :آنکس بر خویشتن نگهبان دارد که برای رسیدن به هوس و آرزوهای کوچک قدر نیکخویی و جوانمردی را نشکند، و اگر فزونی و کامیابی بد روزگار را دید تن به پستی و زبونی نسپارد.

بتهوون : بهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم.

اُرد بزرگ : همه آدمیان به شیوه های گوناگون سختی های روزگار را می چشند.

ناصرالدّین صلب الزمانی : چرخهای سنگین و زنگ زدۀ زندگی با دستهای نامرئی امید می چرخد.

وین دایر : اگر مشکلی داری، به دلیل طرز فکر توست و تنها راهی که می توانی مشکلات را برای همیشه حل کنی، این است که طرز فکرت را تغییر دهی.

ارد بزرگ : هیچ گاه در برابر فرزند، همسرتان را بازخواست نکنید.

لابرویر : طلوع و غروب عشق، خود را به وسیلۀ درد تنهایی و جدایی محسوس می سازد.

وینه : در زندگی ثروت حقیقی مهربانی است، و بینوایی حقیقی خودخواهی.

ارد بزرگ : اگر روانتان در گفتگویی مورد حمله قرار گرفت شما با کلمات نمی توانید بیزاری از واژها بجویید، تنها سکوت و ترک گفتگو، نجات دهنده روان آسیب دیده شماست.

فردریش نیچه :از آنچه باعظمت است یا باید هیچ نگفت یا با عظمت سخن گفت و با عظمت سخن گفتن یعنی به دور از آرایش وآلایش.

لئوبوسكاليا : عشق هميشگي است اين ما هستيم كه ناپايداريم، عشق متعهد است مردم عهد شكن، عشق هميشه قابل اعتماد است اما مردم نيستند.

جبران خلیل جبران : چشمه ساری که خود را در اعماق درون شما پنهان ساخته است، روزی قد خواهد کشید و فوران خواهد کرد و با ترنم و نغمه راه دریا را درپیش خواهد گرفت.

شوپنهاور : به من بگو قبل از آمدن به این دنیا کجا بودی؟ تا بگویم بعد از مرگ کجا می‌روی

ل – فوئر باخ : انسان هر قدر بیشتر بداند به همان اندازه نقطه های استتار بدست می آورد.

بزرگمهر :از دانش آموختن هیچ زمان غافل ممان، گرچه در این راه رنجها کشی، مبادا که دلت از آموختن ناتوان و آشفته گردد.

نصیحه الملوک : خردمند آن نیست که چون در کاری می‌افتد بکوشد تا از آن کار بیرون آید، خردمند آنست که بکوشد در کاری نیفتد

وین دایر : اینکه بعضی ها می ترسند یا افسرده می شوند به این علت است که آنان سر رشته امور را از دست داده اند مسئولیت احساس شان بابت احساس بدی که دارند مسئولیت را از سر خود باز می کنند چون برای شان راحت تر است که دیگران را مسئول زندگی خود بدانند تا بگویند:باعث بروز چنین احساساتی خودم هستم.

ارد بزرگ : اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد کمتر دچار گسست می شوند.

ویلیام تن : عقل بی عاطفه خطرناک است و عاطفه بدون عقل قابل اعتماد نیست، آدم کامل آنست که هم عقل دارد و هم عاطفه.

فردریش نیچه :افزونی دانش گذشته، افزونی تاریخ انسان را پژمرده خواهد ساخت و بزدل. در حالیکه انسان باید قادر باشد گذ شته را در خد مت حال دربیاورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله ای برای زندگانی قرار دهیم.

اُرد بزرگ : اگر بستانکاری دیگران را در هنگام توانایی ندهی، بویژه هنگامی که او درمانده باشد، فر خود را باخته ای.

جبران خلیل جبران : رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد.

وین دایر : تو، جدا از دیگران نیستی، قضاوت در مورد کارهای خوب دیگران هم دست کمی از قضاوت در مورد کارهای بدشان ندارد.

آلن لاکیس: برنامه ریزی، آوردن زمان آینده به حال است تا بتوانید اکنون برای آن کاری انجام دهیم.

شوپنهاور : جمال اگرچه مایۀ شرافت است ولی مقرون به هزاران شر و آفت است.

اُرد بزرگ : هنر خوراک روان و هنرمند آفریننده آن است. بارگاه هنرمند با هیچ جایگاهی درخور ارزیابی نیست.

 

بزرگمهر :امید، آهستگی و ملایمت زندگی را روشن و شیرین می کند، خشم و تیزی مایه رنج و بلاست. آهسته رو از عیبجوی می گریزد و شرم و آهستگی را دوست می دارد.

آگ ماندینو : تنها ابزار موفقیت که قطعا به آن نیاز دارید، صرف نظر از اینکه کارتان چیست، این است که بیشتر و بهتر از آنچه از شما انتظار می رود کارایی داشته باشید و خدمات عرضه کنید.

آلفونس کار : دوستان عبارت از خانواده ای هستند که انسان اعضای آن را به اختیار خود انتخاب کرده است.

فردریش نیچه :استعداد آدمی را می پوشاند و وقتی استعدادش کاهش یافت آنچه هست نمایان می شود.

ارد بزرگ : اگر شیفته کارت نباشی، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد.

ویلیام تن : زناشویی عبارتست از سه هفته آشنایی، سه ماه عاشقی، سه سال جنگ و سی سال تحمل.

جبران خلیل جبران : اگر گام در معبدی نهادی تا اوج فروتنی و هراس خود را اظهار کنی، برای همیشه برتری کسی نسبت به کس دیگر نخواهی یافت. برای تو کافی است که گام در معبدی نهی، بی آنکه کسی تو را ببیند.

والتر : انسان در همان لحظه كه تصميم ميگيرد آزاد باشد آزاد است.

اُرد بزرگ : اگر نتوانیم به خاندان خویش آرایشی سامان یافته دهیم همیشه در خانه ایی بی دیوار زندگی می کنیم.

علی شریعتی : اساسا، خوشبختی فرزند نامشروع حماقت است. همه کسانی که در جست و جوی خوشبخت بودن هستند بی خود تلاشی در بیرون از خویش نکنند اگر بتوانند " نفهمند" می توانند " خوشبخت " باشند.

باب هاپ : زنان تحصيلكرده همسران خوبي از آب در مي آيند , زيرا براي اينكه توضيح بدهند كه چرا غذا شور يا بيمزه شده است كلمات بيشتري در اختيار دارند.

شوپنهاور : هوش و استعداد خود را پرورش ده ولی نه از راه مطالعه صرف بلکه به وسیله تفکر توام با عمل، تمايل اکثر فضلا به مطالعه شبيه تلمبه است، خالي بودن مغزهاي خودشان موجب می شود که افکار مردم ديگر را به سوي خود بکشند؛ هرکس زياد مطالعه کند به تدريج قدرت تفکر را از دست می دهد.

بزرگمهر :اگر باخردی، هرگز گرد بدی مگرد، که نیکوترین کسان آن بود که بیرون و درونش پاکیزه و نیک باشد.

ارد بزرگ : اسب رام شده، نگران شلاق نیست، دوری از سوار، زین و یا حتی گاری برای او نگران کننده است.

اِریک کِستنِر : با سنگهایی که در سر راهت میگذارند هم میتوانی چیز قشنگی برای خود بسازی

ویلیام تن : مردم دنیا همچون دیوانگان کور و کر، به جان هم می افتند و یکدیگر را ندیده و نشناخته می درند و بر این دیوانگی نام جنگ افتخار می گذارند.

فردریش نیچه :انسان باید بهتر و شریرتر شود : من چنین می آموزانم ! شریرانه ترین چیز برای بهترین چیز در ابرانسان نیاز است.

جبران خلیل جبران : پند آموز است ماجرای مردی که زمین را می کاوید تا ریشه های بی ثمر را از اعماق زمین بیرون کشد، اما ناگاه گنجی بزرگ یافت ؟!

اُرد بزرگ : اندیشه برتر در روزهای توفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد.

شاتوبريان : كسانيكه حقيقت را درك كرده اند با افرادي كه حقيقت را دوست دارند برابر نيستند

اُرد بزرگ : ارزش پیمان شکن، باندازه کفن هم نیست.

اف. جي. بنسون : مردها به سه دسته تقسيم مي‌شوند: خوش قيافه‌ها، باهوش‌ها و اكثريت.

شوپنهاور : به من بگو قبل از آمدن به اين دنيا كجا بودي، تا بگويم بعد از مرگ كجا ميروي

فردریش نیچه :ابرانسان است كه مي آفريند.

جبران خلیل جبران : مگر نه چیزی که امروز در تسلط توست ناچار روزی از دست تو خواهد رفت ؟ پس، اکنون از ثروت خویش ببخش و بگذار فصل عطا یکی از فصلهای درخشان زندگی تو باشد.

شوپنهاور : افراد پست و فرو مایه از خطاهای اشخاص بزرگ لذت فراوان می برند.

ویلیام تن : بدگویی حسود دلیل برتری شماست.

بزرگمهر :اگر امیدواری که رنجت بار نیکو دهد هرگز گفتار آموزگاران را خوار مدار و از فرمانشان سر مپیچ

ارد بزرگ : از سفر کرده، ارزش سرزمین مادری را بپرس.

ویلیام تن : با اینکه می دانیم زیبایی و خوبی دشمن هم هستند، چرا این آب و آتش را در یک وجود طالبیم ؟

آلبرت هوبارد : انضباط فردی عبارت است از : توانایی مجبور کردن خود به انجام کاری که باید در زمان معینی به اتمام رسد، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم.

ارد بزرگ : اهل فرهنگ و هنر، سازندگان آینده اند.

اقبال لاهوری :
زمین به دوش خود الوند و بیستون دارد
غبار ماست که بر دوش او گران بوده ست

ارد بزرگ : بسیاری از جنگها و آوردهای توده آدمیان از روی نبود شناخت و آگاهی نسبت به یکدیگر بوده است.

جبران خلیل جبران : ای که در رنج و عذابی ! تو آنگاه رستگاری که با ذات و هویت خویش یکی شوی.

فردریش نیچه :انسان های آزاده دل شکسته و پر غرور، خود را از تیررس نگاه دیگران پنهان می کنند.

بزرگمهر : برای نادان پیرایه ای سزاورتر و زیباتر از خاموشی نیست.

گادامر : هنر آموختن گوش کردن است.

اُرد بزرگ : بسیاری از چیزهای را که می خواهیم داشته باشیم می توانیم با نشان دادن توانمندی خویش به آسانی بدست آوریم.

هوراس : در میان امواج، در جاده های پر فراز و نشیب و درد دریاها به دنبال خوشبختی می دویم، در حالیکه خوشبختی در اینجاست.

جیمز بریانت: به لاک پشت ها نگاه کنید، آنها تنها وقتی پیشرفت می کنند که سرشان را از لاک خود بیرون می آورد.

چارلی چاپلین : درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند در آتش کوره ها ساخته شده است.

فلمز : یکبار پشیمان نشدم بر اینکه چرا گفتم ولی باره ندامت بردم به آنچه گفتم.

اُرد بزرگ : دوستان فراوان نشان دهنده کامیابی در زندگی نیست، بلکه نشان نابودی زمان، به گونه ای گسترده است.

ف – ب – سبزن : خوانندۀ دقیق می تواند در یک سال از روزنامه ها بیش از آن چیزهای مفید بخواند و بیاموزد که دانشمندان از کتابخانه های بزرگ خود می آموزند.

اُرد بزرگ : دشمن ابزار نابود ساختن آدمی را، در درون سرای او جست و جو می کند.

فتحی الرمکی : ما هنوز در زمان ماقبل تاریخ هستیم. زیرا تاریخ بشریت آن روز آغاز می شود که بشر از همۀ رنجها و گرفتاریها نجات یابد.

ارد بزرگ : دل به همدلی خوش است نه به شکستن.

فیلر : انسان آزاد خلق شده است ولی در میان قیود به دنیا می آید.

فردوسی خردمند : خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند.

ارد بزرگ : دریاها نماد فروتنی هستند. در نهاد خود کوه هایی فراتر از خشکی دارند اما هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند.

  

فرانسیس بایگون : گشادن عقده های درون در پیش دوستان دو تأثیر دارد : یکی آنکه شادی را دو برابر می کند و دیگر آنکه غم را به دو نیم می سازد، زیرا آنکس که دوستان را در شادی خود شریک می کند سرور خاطرش بیشتر شود و آنکه غم دل به یاری موافق می گوید بار اندوه خویش را سبکتر خواهد یافت.

فردریش نیچه :آن کس که نمی تواند فرمان دهد بایستی فرمان ببرد.

اُرد بزرگ : در درازهنگام هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر ایستادگی کند.

فونتاکو : آنچه می خورید باعث زخم معده نمیشود، بلکه آنچه شما را می خورد موجب پیدایش این زخم می شود.

اُرد بزرگ : در دوی زندگی، هماورد را کنارت بپندار و همیشه با خود بگو تنها یک گام پیشترم، تنها یک گام.

فرانس لوريو اسميت : مهمترين نكته در مورد انگيزه، ايجاد هدف است، همواره بايد هدفي داشت.

اُرد بزرگ : در خواب می توانی نیروی روان خویش را بنگری.

کرامول : مرد جنگی برای دولت بهترین و مناسبترین سفیر و ساستمدار بشمار می رود.

لائوسته : براي هدايت مردم پشت سرشان حركت كن.

اُرد بزرگ : آینده جوانان را از روی خواسته ها، و گفتار ساده اشان، می توان پی برد، تنها خواسته و آرزوی آنها گواه آینده است.

فردریش نیچه :آنچه برای یک نفر سزاوار است را نمی توان گفت برای فرد دیگر هم سزاوار است. به عنوان مثال انکار نفس و افتادگی سزاوار یک فرمانده نیست و برایش فضیلت محسوب نمی شود. حکم یکسان صادر کردن برای همه غیر اخلاقی ست.

فردوسی خردمند : خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است.

ویلیام جیمز : تا وقتیکه قلب شما نخواهد، مسلماً مغزتان هرگز به چیزی عقیده پیدا نمی کند.

اُرد بزرگ : آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین منشهای خداوند است، در ما نیز نشانی هست ؟

ویلیام جیمز : مغز ما یک دینام هزار ولتی است که متاسفانه اکثرمان بیش از یک چراغ موشی از آن استفاده نمی کنیم.

اُرد بزرگ : آه و بردباری، ریشه هر دیوزاد، و بد رایی را، خواهد کَند

ویلیام جیمز : خوشبختی، جستن خوشبختی است نه یافتن آن.

اُرد بزرگ : آزمودگی آدمیان، از زر هم با ارزشتر است.

ویلیام جیمز : سگی که هم خانه من است نمی فهمد من که هستم و چه هستم اما احساس می کند که دوست اویم , مرتب دم خود را می جنباند و در ذهن من چون فرشته ای که در ماورای ابرهاست , تاثیر خوشی به جا می گذارد! او آرزو می کند کارخوبی انجام دهد.

ارد بزرگ : هنرمندان و خردمندان قهرمانان ناب روزگارند.

وین دایر : بیشتر مردم به پشت شیشه خودروهایشان این برچسب را می زنند:" امروز، اولین روز از بقیه زندگی من است." من ترجیح می دهم اینگونه تصور کنم:" امروز، آخرین روز زندگی من است و می خواهم طوری زندگی کنم که انگار دیگر هیچ فرصتی ندارم."

فردریش نیچه :آنچه آدمی را والا می کند مدت احساس های والا در اوست نه شدت آن احساس ها.

ارد بزرگ : هر آرزویی بی پژوهش و تلاش، سترون (عقیم) باقی می ماند.

وینه : زندگی به وجود آوردن اثری جاودان است.

شوپنهاور: ایده ها در بیرون زمان قرار دارند و در نتیجه ابدی هستند.

فردوسی خردمند : اولین مرحله شناخت آفرینش همانا خرد است چشم و گوش و زبان سه نگهبان اویند که لاجرم هر چه نیکی و شر است از همین سه ریشه می گیرد.و افسوس که بدنبال کنندگان خرد اندکند باید که به سخن دانندگان راه جست و باید جهان را کاوش نمود و از هر کسی دانشی آموخت و یک دم را هم برای آموختن نباید از دست داد.

سایمونز : روزنامه باید خبرگذار باشد نه خبرساز، حقیقت و مایۀ سرگرمی واقعی چندان زیاد است که نیازی به خیال پردازی و دروغسازی نیست و نشر خبر دروغ خیانت به حقیقت است.

فردریش نیچه :آنچه كه بايد بيشترين علاقه را در ما به وجود آورد اين نيست كه آيا تفسير ما از جهان، حقيقي است يا دروغين، بلکه اين است كه آيا اين تفسير، خواست قدرت را براي نيرومندي و كنترل جهان پرورش مي دهد، يا هرج و مرج و ناتواني را.

غررالحکم و دررالکلم : دانش انسان را از بلاها حفظ می کند.

اُرد بزرگ : بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود، گیتی رو به پویندگی و رشد است. با نگاهی به گذشته می آموزیم آدمیان، نابخردیهایی همچون : برده داری، همسر سوزی و زنده بگور کردن کودکان و... را رها نموده اند. خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد. بکار گیری آشنایان در یک گردونه کاری برآیندی جز سرنگونی زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت.

سورن کی یر کگارد: زندگی گره ای نیست که در جست و جوی گشودن آن باشیم. زندگی واقیتی است که باید آن را تجربه کرد

اُرد بزرگ : بخش درخوری از پیروزی های آدمهای بزرگ روزگار، از روی رایزنی و گفتگو با خردمندان، بوده است.

غزالی: پرهیزگار باش که هرگز هیچ پرهیزگاری از درستی نمی میرد.

اُرد بزرگ : با خرد، به سرچشمه پاکی بیاندیش. آدمی گاهی مبدا را اشتباه می گیرد، برسان زمانی که رودها را سر چشمه دریاها می نامد، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و رودها و چشمه ها را لبریز می کنند

فرانسيس بيكن : بدگمانی میان افکار انسان مانند خفاش در میان پرندگان است که همیشه در سپیده‌دم یا هنگام غروب که نور و ظلمت بهم آمیخته است بال‌فشانی می‌کند

فردوسی خردمند : روح و روان و دل جهان روشن است و زمین را بی دریغ روشن می سازد خورشید از خاور برخاسته بسوی باختر که مسیری درست و بی نظیر است ای آنکه همچون آفتاب لبریز از نور و خردی تو را چه شده است که بر من نمی تابی ؟!!.

فردریش نیچه :آموزش را در خانواده و دانش را در جامعه می آموزند و بینش را در تفکرات تنهایی.

فوللر : آدمی که پول ندارد مانند کمانی است که تیر ندارد.

اُرد بزرگ : راز اندوختن خرد، یکرنگی است و بخشش.

دوفون : ارادۀ قویست که به همۀ قوای دیگر حکمرانی می کند. بشرطیکه ما آنرا با قوۀ عقل هموار سازیم.

ارد بزرگ : رازها، در هنگامه شادی و پایکوبی آدمی است، اساس فراموش شده جهان فلسفه، تعریف درست این چگونگی هاست.

 

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱

 

توجه !

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به «
اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

 

 

www.esalat.org