چهرشنبه، ۹ می ۲۰۱۲

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد

کوچی مساپر

 اظهارات شرمساری

فرید مزدک با خبرنگار بی بی سی؟


فرید احمد مزدک معاون دکتور نجیب الله

در آن سالها به خصوص در شهر های افغانستان به ویژه شهر کابل در دانشگاه ها و مکتب ها زیاد اعتراض ها و تظاهرات می شد و بخش زیادی از نسل جوان را به طرف خود می کشاند. من هم به همانسو کشانیده شدم. چرا؟ دلیلش بیشتر عقلانی و فکری نبود. من خط مش و برنامه های سازمان ها و جریان هایی را که در آن زمان وجود داشتند، مورد ارزیابی و مطالعه قرار نداده بودم. (فرید احمد مزدک)

 

 

هموطنان عزیر و اعضای شرافتمند ح.د.خ.ا. (حزب وطن)!

 بعد از تأسیس حکومت سران تنظیم های به اصطلاح جهادی (اشرار) در بهار سال ۱۹۹۲ در کابل، دشمنان داخلی و خارجی حزب دموکراتیک خلق افغانستان با تمام قوت به بهانه های مختلف همواره کوشیده و میکوشند که در پهلوی تذکرات شان از اشتباهات عملکردهای گذشته حزب هزاران نوع از تحریفات، افترأت و بهتانها را به آدرس حزب دموکراتیک خلق افغانستان اظهار نمایند۰ دشمنان حزب دموکراتیک خلق افغانستان تلاش دارند تا جعلیات خود را بلادرنگ نتنها توسط رهبران تنظیمها و گماشتگان شان چون سیاه سنگها، امیریها، عباسیها، و جانبازها، بلکه توسط یکعدهء از افراد تصادفی اعضای قبلی حزب دموکراتیک خلق افغانستان که متاسفانه خود را به مقامات رهبری حزب نیز رسانیده بودند بازگو کنند.

بیش از بیست سال است که نیروهای صادق و آگاه حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) این سد مطمین دفاع از آرمانهای والای مردم زحتمکش افغانستان به اثر توطئه های دشمن پراگنده گردیده و متاسفانه همه وسایل و امکانات مادی اش را بشمول ملکیت قانونی آن، که از پول حق العضویت اعضای حزب قانونی خریداری شده بود از دست داده اند که آن امکانات برای رد اتهامات دشمنان و به اطلاع رساندن حقایق برای اذهان عامه هموطنان عزیز ما وسایل موثر بوده میتوانست، بدسترس ندارند.

افراد اماتور که در وقت حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) به خون اعضای دلیر و شهدای آن در برابر دشمنان سوگند خورده میهن ما حفاظت میگردیدند۰ آنان کرسیها حزبی و دولتی را اشغال نموده بودند و از آن بحیث وسیله منافع شخصی خود استفاده کردند، حالا روز تا روز هر چه بیشتر خودرا رسوا میسازند۰ آنان کسانی بوده اند که با اهداف شریفانه حزب دموکراتیک خلق افغانستان صادق نبودند، بمجرد تغییر توازن در قوا به همکاران وفادار دشمنان حزب تبدیل گردیدند.  

اظهار نظر و تحول در افکار حق مسلم هر انسان است، مگر اظهارات تحریف حقایق و گفتن افترأ در مورد دیگران بخصوص علیه یک سازمان معتبر سیاسی که بیشتر از سیزده سال حاکمیت دولتی را در شرایط یک جنگ تحمیلی رهبری نموده و بپیش برده اند وتپه های کشور از شهدای گلگون کفن آن پر است جرم نابخشودنی شمرده میشود.

اظهارات افترأ آمیز، ضد ـ نقیص و غیرمسؤولانه فرید مزدک سابق عضو هیأت اجراییه و معاون شورای مرکزی حزب وطن (معاون دکتور نجیب الله) در بیستمین سالگرد سقوط حاکمیت حزب وطن با خبرنگار رادیو بی بی سی و همچنان سیاه مشق های وی در فیسبوک نمونه های بارز از افترأت و چشمپوشی صریح از حقایق در مورد حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) و اعضای آن میباشد۰

من در این یادداشت کوتاه ام به چند نمونه ی از این افترأت مختصراً اشاره مینمایم.

 

۱ـ آقای فرید مزدک مدعی است که یکی از علل اساسی سقوط حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) آنست که آن حزب بومی نبوده است.

مردم افغانستان و بخصوص اعضای کنگره مؤسس و سایر اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان که تا هنوز هم شکر خدا تعداد زیاد شان زنده هستند و حیات دارند بخوبی میدانند که حزب دموکراتیک خلق افغانستان بحیث یک جریان ملی و دموکراتیک وارث مبارزات حقطلبانه مردم افغانستان و ادامه دهنده گان راه مبارزه مشروطه خواهان و جوانان بیدار در کشور برضد استبداد شاهی در نیمه سالهای شصت در زمان اوج جنگ سرد ابر قدرتهای جهانی تأسیس گردیده است.

تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان بحیث یک پدیده سیاسی محصول جبر زمان و مکان مشخص جامعه افغانی بوده، که ناگذیر از حوادث داخلی و خارجی ماحول خود متأثر بوده است.

سوال اول همه ی ما از آقای فرید مزدک اینست که لطفاً بحیث عضو قبلی هیأت اجراییه شورای مرکزی و معاون حزب وطن اسم یکی از سازمانهای سیاسی را در تاریخ افغانستان بگیرد که بحیث یک سازمان سیاسی سراسری بغیر از حزب دموکراتیک خلق افغانستان دارای ریشه ی بومی تر و پایه های اجتماعی قویتر در جامعه افغانی بوده باشد.

به یقین هیچکسی چنان سازمان سراسری منظبط و منظم را که دارای اهداف ترقیخواهانه و وطنپرستانه سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی کامل برای کشور بوده باشد به جز حزب دموکراتیک خلق افغانستان سراغ ندارند.

بیجهت نیست که همه دشمنان رنگارنگ مردم افغانستان با تمام وسایل دستداشته شان در یک سنگر نامقدس در میان بیش از یکصد حزب و موجودیت فاسد ترین دولت کره زمین در کشور تنها و تنها تمام حملات خود را بیشتر از "القاعده" و "طالبان" علیه حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) قرار داده اند و موج از افترأت را در داخل و خارج از کشور علیه حزب بصورت متداوم پخش مینمایند۰   

سالهاست که همه کشورهای غربی تلاش دارند تا احزاب سیاسی را در افغانستان ایجاد کنند و بیش از یکصد سازمان نامنهاد را هم در روی کاغذ بوجود آورده اند و در این راه سالانه ملیونها دالر را هم بمصرف میرسانند۰ حتی تعدادی از افرادِ معین از اعضای قبلی حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) را که از طریق کانالهای مختلف استخباراتی با حاکمیت "جهادی" و سران تنظیمهای احزاب اخوانی در گذشته همکاری داشته بودند نیز شامل نموده اند، مگر نتوانستند با تعداد اعضای انگشت شمار چهره های تلویزیون شان از محدودهء شهر کابل خارج شوند۰

صرفنظر از بحث طویل در زمینهء رد اتهامات دشمنان بر ضد حزب دموکراتیک خلق افغانستان، اعضای صادق و وفادار حزب دموکراتیک خلق افغانستان (وطن) از بر شمردن نواقص و کمبودیهای عملکرد کار خود و حزب خود انکار و یا بهتر بگویم هراس ندارند، بشرط آنکه قضاوتها بیطرفانه و درست باشند.

تنها و تنها خاینین و منحرفین اند که از بازپرس و محاکم هراس دارند و دست به در کوبیدن هر دشمن حزب زده اند و به آنها پناه برده اند تا مصؤنیت شخصی خود را تضمین نمایند۰

آنها باز هم  در فکر اشغال کرسیها در عقب سراب میدوند۰ مگر آنها غافل از آن اند که دشمنان حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) از آنها فقط در وقت ضرورت خود بحیث دستپاک کار میگیرند و جای نهایی ایشان باطله دانهای دشمنان حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) است۰

اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) به همهء آنانی که چنین خیالات خام را در سر میپرورانند یکبار دیگر به صراحت اعلام میدارند که اگر شما جنابان تا دیروز از برکت حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) در کشور چیزی هم بودېد گذشت۰ یکبار به تجارب بیست سال اخیر و موقف ذلتبار همقطاران فریب خورده که در زد و بندهای پس پرده و ایتلافهای ضد منافع ملی با دشمنان حزب دموکراتیک خلق افغانستان(حزب وطن) یکجا شده اند با چشمان باز نگاه کنید و در زمینه ارزیابی صادقانه کنید۰

جناب فرید مزدک اسناد معتبر و شواهد عینی نشان میدهند که شکست حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) از علت بومی بودن و یا بومی نبودن آن نبوده است، بلکه مقصر اصلی اعضای رهبری قبلی حزب افراد همچو مزدکها و پاکتینها بوده اند که از یکطرف در عملکرد شان به حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) صادق نبودند و از جانب دیگر اهداف شریفانه حزب را بدرستی درک ننموده بودند و آنرا درست عملی نکرده اند.

 

۲ـ آقای فرید مزدک بهتان میزند که ح.د.خ.ا. در چوکات کار خود حزب لیننی بوده، ای کاشکی چنین میبود، در آنصورت افرادی چون فرید مزدک و راز محمد پکتین به مقام های رهبری آن بطور اتومات نمیرسیدند و اکنون فریادهای شرمندگی دلخراش ایشان روح پاک شهدای آن حزب محبوب را آزار نمیداد.

آقای مزدک بفرمایید همه اسناد حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) را بدرستی بخوانید، در هیچ یک از اسناد حزبی بشمول سند اساسی حزب مرام جریان دموکراتیک خلق افغانستان که در اولین شماره های جریده تابناک "خلق" بچاپ رسیده است چنین چیز وجود ندارد.

 

۳ـ آقای مزدک ادعا دارد که حزب وطن نتوانست با قوماندانهای مخالف داخلی که با خارج ارتباط نداشتند کنار آیند که اشاره و هدف وی بطرف شورای نظار احمدشاه مسعود است۰ جنگ افغانستان در جبهات دشمن کاملاً ابعاد بین المللی داشت و قوماندانان داخلی بدون ارتباط خارجی که مستقل بوده باشند وجود نداشت، هرگاه چنین قوماندانان داخلی مستقل در بین آنها وجود میداشت در طی قریب بیش از دهسال ارتباط مستقیم دستگاههای امنیتی افغانستان و شوروی با قوماندانان شورای نظار و پرداخت ملیونها افغانی پول بیت المال کشور فقیر مانند افغانستان که به آنها داده شده بود چنین واقع نمیشد که عده ی از اعضای هیأت رهبری حزب و دولت (هیأت "مصالحه") با آنها میرفتند۰ آنعده افراد مؤظف هیأت رهبری حزبی و دولتی که شما هم شخصاً در ترکیب آن هیأت اشتراک داشتید، بجای آنکه به نفع حزب و دولت کار میکردند و آنها را بطرف خود میآوردند و یا حداقل دلیرانه در دفاع از منافع حاکمیت مقاومت میکردند، برعکس، شما به دشمن پناه بردید که این تغییر موقعیت بی مسوولیت شمار هیأت ‎‎‎‎‎رهبری حزبی و دولتی نخست منجر بشهادت وزیر امنیت دولتی وقت گردیده و به تعقیب آن صدها تن از کادر و نخبگان حزبی و دولتی توسط دستان همان قوماندانان شورای نظار و سایر قاتلین حرفوی تنظیمهای به اصطلاح جهادی در مرکز و ولایات کشور بشهادت رسیدند۰

در نزد شما آنها بنابر هر دلیلی که بوده باشد مستقل گفته شده است مگر بروی اسناد معتبر منابع ملی و بین المللی مستقل بودن هیچیک از قوماندان داخلی بشمول قوماندانان شورای نظار واقعیت ندارد۰

به حیث کلام اخیر جناب فرید مزدک شما بحیث عضو هییت اجراییه و معاون حزب وطن بعد از بیست سال خاموشی تان لطفاً توضیح بدهید که مسوول پراگندگیها و بی سرنوشت ساختن بیش از دوصد هزار عضو حزب وطن کیست؟ صفوف بیخبر را کی با دستان خالی شان در میدان جنگ با دشمن رها کردند؟

آیا خاموشی بر لبان عده ی از اعضای رهبری حزب بشمول جناب شما در بیشتر از بیست سال و یا نوشتن کتب خاطرات شان چگونه مبارزه وطنپرستانه حزبی است؟

صادقانه باور کنید که در حزب دموکراتیک خلق افغانستان(حزب وطن) قحط الرجال کادرهای آگاه و سالم نبوده و همین حالا با تمام بروز مشکلات هم موجود نیست، بلکه مشکل اساسی درعدم اعتماد و وحدت در رهبری حزب، که نبود صداقت و کفایت آنان بوده که باعث عدم اجرای اهداف و وظایف حزب گردیده بود میباشد۰

صفوف و کادرهای حزب وطن این سپاهیان دلیر هیچگونه تقصیر در همین زمینه ندارند.

 

جناب فرید مزدک شما تنها فردی از آن افراد رهبری نیستید که چنین درد سرهای را بر سر حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) آورده بودید۰ دیشب عضو دیگر هیأت اجراییه شورای مرکزی حزب وطن وزیر داخله وقت رازمحمد پکتین در مصاحبه ی با تلویزیون نامنهاد پیام افغان عمر خطاب چنان درفشانی میکرد که کاملاً مایه خجالت و رسوایی یک حزبی عضو هیأت رهبری بود، آیا رهبری وقت گفته میتوانند که چطور در یک حزب غنی با کادر واقعاً صادق و مستعد تحصیلکرده که در آن وجود داشت، چگونه چنین افراد تصادفی بی کفایت و فاقد ابتدایی ترین سواد سیاسی به موقف های عالی رهبری حزبی رسیده بودند بینهایت شرم آور بود۰  

 

به امید پیروزی وحدت و اتحاد صادقانه همه رفقای سالم حزب که همه درسها و تجارب تلخ گذشته را درست آموخته باشند و بتوانند آنها را در عمل برای نجات حزب و میهن محبوب ما پیاده نمایند۰

    

پایان

 

از دهلیز فیسبوک تا رادیوی BBC

 یعقوب هادی

 

*     *     *

 

مزدک: حزب دموکراتیک خلق افغانستان، دموکراتیک نبود

BBC

 

*     *     *

 

پیرامون گفته های فرید احمد مزدک

 یعقوب هادی

 

*     *     *

 پاسخ های فرید احمد مزدک

به پرسش های هموطنان ما در بیسبوک

در رابطه به فاجعه ی سقوط دولت جمهوری افغانستان و حوادث سال ۱۹۹۲

 

 

  (اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)