محمد طاهر نسیم

 

محمد طاهر نسیم:

جنایت وطنفروشانه

                  نیازی به بررسی و قضاوت شیوۀ بورژوازی ندارد!

 

در سایت های اینترنتی، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و وسایل گوناگون اطلاعات جمعی، دیالوگ ها، تبادل اتهامات توهین آمیز و موضعگیری های بیهوده و حاشیوی و ننگین، گویا هر گروپ در دفاع از "حقانیت" کردار و رفتار خود، یا به اصطلاح "مشروعیت" بخشیدن به فعالیت های خیانت کارانه شان در فروپاشی ح.د.خ.ا. و دولت دموکراتیک افغانستان و تسلیم دهی آن به دشمنان در سال ۱۹۹۲ و شرکت فعال در پروسۀ دارای ابعاد وسیع جنایت کارانه باند "گورباچف" و شرکاء مطابق طرح ها و استراتیژی جبهه امپریالیستی جهانی، پدیدار است که در این مورد از رفیق محمد طاهر نسیم دیپلمات سابق و کارشناس امور بین المللی، پرسش بعمل آمد که نظر مشخص شان در این باره چیست؟ و پاسخ خود را قرار آتی ارائه کردند و ذیلاً به نشر سپرده میشود:

 

چندین مراتبه نگارشات، مصاحبه ها و بررسی های دقیق در این مورد انتشار یافت و در آن با وضاحت گفته شده است که پروسۀ فروپاشی و وطن فروشی از آغاز تا ختم آن در راه خیانت روان بوده است. واقعیت ها و حقایق نباید پنهان بماند، و تپه های جنایت را نباید با ریختن خاک بیشتری اخفاء کرد!

قبل از ادامه پاسخ ضرورت است که در اینجا از حقیقت دیگری یادآوری شود. سایت وزین «اصالت» ارگان نشراتی اندیشه ها، آرمانها و اهداف مرامی خط مشی توده ای آن هدف عمدۀ جزو اهداف پلید و تخریب کارانه دشمنان وطن فروش بوده و هست، و تلاش بیهوده خود را به خرج میدهند که موانعی در راه پیکار با قاطعیت، حقانیت و اصولی آن ایجاد نمایند و به گمراهی و زوال بکشانند!

آنان تا کنون این واقعیت را درک نکرده اند، یا نمیخواهند درک کنند که «اصالت» سایت اشخاص و افراد نبوده است، بلکه منبر سیاسی و افکار شریفانه خلق های زحمتکش افغانستان است که پرچم گلگون مبارزه توقف ناپذیر ملی و دموکراتیک در دفاع از آن افکار، اهداف و نیازمندی ها و بمنظور تحقق آن با بازو های آهنین برافراشته است، و با دشمنان آشتی ناپذیر وطن و راه و رسم رهبر زحمتکشان افغانستان زنده یاد ببرک کارمل، نبرد سرسخت و همیشه گی خویش را به پیش میبرد!

بعضی از رفقا "دلسوزانه" اما با طرز تفکر ساده می اندیشند و میگویند دامن زدن بیشتر این پروسه- فروپاشی و خیانت- به نفع دشمنان واقع میشود! آنان از ماهیت امر بشکل درست و مناسب آگاهی ندارند که امروز بیشتر از هر وقت دیگر وسایل و دستگاه های استخباراتی و اطلاعاتی امپریالیستی- در این قرن- هرچه بیشتر پیشرفت و ارتقاء یافته است، به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، به آسانی توانسته اند معلومات گسترده ای از شکاف های پنهانی فرو رفته زمین و آسمان بدست آورند. رویداد ها و جنبش های جهان سوم یا رو به انکشاف بسیار کوچک و حاشیوی نزد آنان بشمار میرود. نباید فراموش کرد که صحنه های دوره تسلیمی حزب و وطن را- ملکی و نظامی- به آدم کشان حرفوی "جهادی" سال ۱۹۹۲ بوسیله کاسیت ها و سایت های اینترنتی توسط ارگانهای استخباراتی امپریالیستی انتشار یافت. و در اسناد و تألیفات تعدادی از خبره گان آنان منتشر گردید، و هنوز هم وقتاً فوقتاً مطابق به استراتیژی شان به نشر میرسد و در معامله گری های سیاسی و چانه زنی ها از آن استفاده میشود، به حیث شمشیر داموکلیس بر سر هر یک جنایتکار آویزان است! هیچ چیز از آنان پنهان باقی نمانده است!

گروه دیگری به این باور است که باید این موضوع در یک کنگره حزبی مطرح و بررسی صورت گیرد، و قضاوت اعلام گردد.

وقتی که حزب و دولت توسط عده ای کثیری از رهبری حاکم و مسلط- وقت – به بازار لیلامی به فروپاشی کشانیده شد، سازش ها و معامله گری های دارای ابعاد وسیعی بین آنان و دشمنان رنگارنگ میهن و خلق های افغانستان صورت گرفت، و هر کدام در یک کنج و کنار کوه پهناور از شرم و ننگ پنهان شده است، کدام انگشت شماری و اندکی "صلاحیت دار" خواهد توانست چنین کنگره ای را دایر و به قضاوت واقعبینانه ای رسیده گی نماید؟ به جز اینکه خیانت جدیدی بر خیانت های گذشته بافزایند!

در جنبش ها و احزاب ملی دموکراتیک و مترقی کشور های متعددی اشتباهات و حتی خیانت ها صورت گرفته است و استراتیژی فروپاشی باند "گورباچفی"  مزدور نقش خود را در این آشوبگری ها داشته است، اما بررسی ها و قضاوت ها بدون یاوه سرایی با وضاحت، انتشار یافت، و حقانیت راه مبارزه برملا گردیده است. در اینجا بحیث مثال برجسته به حزب توده ایران اشاره میشود که تقریباً بیش از ده مجلد درباره زنده گی و نارسائی های مبارزه آن حزب از لحاظ سازمانی، سیاسی و ایدئولوژیکی- به نشر رسیده است.

و بحیث اقدامات عبرت انگیز و استفاده نسل آینده به میراث باقیمانده است.

بررسی ها و نتیجه گیری های سازمانی مترقی اندیشه نباید به بررسی های "قضایی" لیبرال بورژوازی مبدل شود، و از دیسیپلین حزبی، ریسمان کشمکش و بازی با بنیاد های عمده وطن و مردم صورت گیرد! صحنه های انتشار یافته در سایت های اینترنتی که وطن فروشان را با نام، نشان، مدال، قیافه، مراتب و مقام وظیفوی عرضه میدارد، چه نیازی به بررسی و قضاوت دارد؟!

خیانت، خیانت است نه شاخ دارد و نه دُم!

مسئولیت های تاریخی، به حیث اقدامات وظیفوی جبری تاریخ بدوش هر فرد و فرزند ح.د.خ.ا. قرار دارد که باید حقایق و واقعیت های عینی را بر ملا، و راه سالم فعالیت را روشن سازد، و از بیم، هراس، خویشاوندی و چشم پوشی خودداری نماید، و با قاطعیت قانونمندی مبارزه طبقاتی، و با دلیری انقلابی باید به پیش رود!

موضعگیری واقعبینانه ایجاب مینماید که سهم گیری در دیالوگ و تبادل نظر ها در این مورد باید بر اساس منطق، دلایل، مدارک و بررسی های علمی استوار باشد، و از هرگونه شیوه های تحقیر و توهین و فحش گوئی و تعرضی به نوامیس و نزاکت های فامیلی و اجتماعی، خودداری شود.

با هیچ فرد، مقامی، و رتبه ملکی و نظامی نباید خصومت و دشمنی شخصی وجود داشته باشد، اختلافات در حقیقت بر پایه سیاسی و ایدئولوژیکی و منافع عمده وطن و مردم، بوده و هست. یا روشنتر اختلاف در برابر موضعگیری های ضد ملی، در برابر سازش کاری و تسلیمی وطن به دشمنان رنگارنگ سوگند خورده، قاتلان آدمکش ضد پیشرفت، انکشاف و ترقی اجتماعی و آرامی زندگی مردم است.

افراد، گروهها، احزاب و سازمانهای که از چنان موضعگیری های نا درست ضد ملی و پیشرفت، جانبداری مینمایند با کاروان مخالفت و دشمنی و خصومت با حقایق و واقعیت ها پیوسته، با آنان روان هستند، و منافع ملی زحمتکشان کشور را زیر پا می گذارند و بحیث مزدوران، نیرو و توانائی خود را در خدمت باداران قرار داده و میدهند!

و از سوی دیگر دشمنان راه مبارزه راستین، تلاش میورزند که مبارزه را از راه واقعبینانه خود به گمراهی بکشانند، باید جداً و با آگاهی کافی متوجه شد که با افشای چهره های جنایت کار و خائنانه، نباید از قاطعیت فعالیت، و هوشیاری در نبرد دوری جُست و خالیگاهی برای نفوذ آنان فراهم ساخت.

چنانچه برخی از وطن دوستان با عدم درک کافی و با نا امیدی ابراز میدارند که شرایط کنونی ایجاب نمیکند که برخورد رویاروئی را با جبهه خیانتکار و ضد ملی را ادامه داد، زیرا جنبش را تضعیف و مبارزه را به خاموشی و سردرگمی میرساند! چنین تعلل بیهوده و بی پایه بیشتر جنبش و مبارزه را به منجلاب ناکامی و سرنگونی میکشاند.

هر اندازه ایکه از تحرکات پشت پرده ای دغل بازان، خاموشی صورت گیرد و بیشتر افشاء نشوند، ضربه ای ناگهانی به جنبش و مبارزه همگانی رهائی بخش وارد میگردد. مبارزه با دشمنان باید با هوشیاری و بیداری کامل و دایم همنوا باشد!

در شرایط دشوار و بغرنج کنونی، دشمنان در موضعگیری های خصمانه خود از شیوه های رنگارنگ متضاد استفاده می نمایند. دشمنان را نباید ببر های کاغذی شمرد! در مقابل از نیرو و توانائی خود نباید کاست!

در برابر دشمنان متحد، باید با قاطعیت، با وحدت نظر و عمل، و اتکای کامل و جسورانه بر نیروی توده ای بسیج یافته و دارای خلاقیت اعتماد کرد.

مبارزه رهائی بخش ملی کنونی برای آزادی از تسلط اشغالگران و حاکمیت دست نشانده و در دفاع از استقلال، استکمال تمامیت ارضی، دستیابی به حاکمیت ملی و دموکراتیک، و ارگانهای ذی اهمیت و بنیادی انتخابی، صلح و ثبات و ترقی اجتماعی و اجرای تحولات ریشه ای زیربنایی، به وحدت و یکپارچگی مستحکم تمام ملیت ها و خلق های زحمتکش افغانستان، و افشای کامل و متداوم دسایس امپریالیستی و مزدوران شان، نیاز کلی و مبرم دارد.

باید با نیرومندی، هوشیاری، توانائی و آگاهی کامل، و شیوه های کار و فعالیت سنجیده شده، به پیش رفت!

حقانیت با ماست و پیروزی حتماً از آن ما میباشد!

۲۲ جون ۲۰۱۴         محمد طاهر نسیم

 

مطالب مرتبط:

 

  

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org