دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !        اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد           دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !      دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !          اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند     اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند  
 

 
 

ناشر افکار دموکراتیکِ خلق افغانستان

اهداء به فرزند اصیل خلق افغانستان ببرک کارمل بانی ح.د.خ.ا. و رهبر زحمتکشان کشور

 
 


مصاحبه ها
نامه های شما
صدای ملت
طنز
گزارشها
یوتیوب

تاریخی
مسایل اجتماعی
علمی و معلوماتی
موسیقی
ورزش
صفحۀ مشق شما
ادیان و مذاهب
اعلانات فوتی

 

 بیانیه ها و سخنرانیهای ببرک کارمل
در دنیای ما چه میگذرد
مروری به حوادث اطراف افغانستان
تحلیل و تجزیه حوادث و رویدادهای افغانستان

فلم مستند دربارۀ ببرک کارمل و سخنرانی تاریخی ایشان در پارلمان سلطنتی

تزسهای دهگانه ببرک کارمل منشی عمومی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا.
 

اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان

 

مقالات
ادبیات و فرهنگ
ترجمه ها
دیدگاه ها
 پیامها
از منابع دیگر
آلبوم تصاویر
شعر
مقالات اقتصادی
مسایل زنان
صدا و سیما
شخصیت ها
پیوند ها


 

 
 
 

 البوم تصاویر

ببرک کارمل

 

 

مراسم جنازۀ

ببرک کارمل

در شهر ماسکو

 

 

کتابخانه

 

 

 

به وقت افغانستان

 

 

سرودِ ملی ج.د.ا.

 

Download

 

 

Google

 

 

 

 

  از سخنرانی شفاهی و تاریخی زنده یاد ببرک کارمل

بعد از اطلاعات دقیق و مؤثق، قبل از شش جدی که من شخصاً در افغانستان در مخفیگاه بودم و با دوستان و رفقای خودما دوباره وحدت حزب خودرا تأمین کردیم، هم در عرصۀ ملی و هم در عرصۀ نظامی تصمیم گرفتیم که امین نا امین و نا بکار را که غیرقانونی قدرت را غصب کرده و ظلم و ستم را در مورد مردم افغانستان روا میداشت باید سرنگون ساخت. خوب دوستان محترم! حقیقت دیگری چه بود؟ ما نقشه های محیلانه یی را می فهمیدیم و از سابق هم میدانستیم و اطلاعات مؤثق هم به دست آوردیم که چه پلان وحشتناک در مورد افغانستان هرآن و هر روز در حال پیاده شدن است. فقط یک اصل را برای شما میگویم همه ما اتباع افغانستان استیم، همه فرزندان خلق های افغانستان استیم، ما وطن خودرا دوست داریم. به مردم خود و به وطن خود عشق داریم نه تنها عشق داریم، عشق به زبان، بلکه با آماده باش برای هرگونه قربانی. ما از نقشه بس خطرناکی اطلاع حاصل کردیم که در طول زمان دورۀ ظاهر شاه مطرح بود. اگر به خاطر داشته باشید من در وقت رأی اعتماد مربوط به حکومت مرحوم داکتر ظاهر برایش اعلام کردم که تو آخرین تیر قانون اساسی استی. برای اینکه توطئه های عظیم در کشور موجود است. به خاطر دارید؟ در آن وقت ما اطلاع داشتیم که چه پلان رذیلانه و خاینانه یی در مورد مردم ما، وطن ما، حاکمیت ملی کشور ما و تمامیت ارضی کشور ما در جریان طرح و تطبیق است. از یک طرف کودتای خود ظاهرشاه مطرح بود که باید علیۀ خود کودتا کند. کودتای به اصطلاح سردارولی دامادش مطرح بود. کودتای میوندوال مطرح بود و دیگر اجنت های امریکایی در پیوند با پاکستان و رژیم شاهنشاهی ایران. به هر حال طوریکه خصوصیت همین سلسله دودمان بود که روی منافع خود برادر، برادر را کور کرده و همیشه افغانستان را در خاک و خون کشانیده اند و بالای مردم افغانستان ظلم و ستم روا داشته اند پس از میان خودشان بعداً داؤد به وجود می آید در اینجا شک نیست، ما اعتراف می کنیم که در مرحلۀ اول داؤد را پشتیبانی کردیم برای اینکه سلطنت سرنگون شود برای اینکه زمینه های اساسی برای یک انقلاب بعدی به وجود بیاید. ما می شناختیم که این آدم جاه طلب، خود خواه و خودسر در کشورما موجود است.

به هر حال ما صادقانه از داؤد پشتیبانی میکردیم برای اینکه وعده کرد در افغانستان خدمت و کار میکند ولی بعداً ثابت شد که عیناً همان نقشه ارتجاع منطقه و امپریالیستی بود که وی هم در همان دام بسته شد. در آن وقت دیگر راهی نبود برای نجات افغانستان جز سرنگونی تمام بقایای سلطنت نادرشاه، ظاهرشاه و داؤد. حزب ما این وظیفۀ تاریخی را اجرا کرد. برای جامعۀ ما در مرحلۀ جدید عینی حلقه های توطئه و دسیسه بسته شده بود. من پیشتر به شما گفتم ما در پیشگاه مردم خود تعهد سپرده ایم که حقیقت را بگوییم.

خوب نقشه چه بود؟ اینجا کسانی هستند که راجع به تاریخ گذشته کشور میدانند دوبار انگلیس ها سعی کردند که افغانستان را اشغال کنند و جزء قلمرو استعماری خود و جزء نیم قاره قرار بدهند. هویت ملی افغانستان را از نقشه جغرافیایی جهان محو سازند و یا حداقل تا کوه هندوکش را باید اشغال کنند. کوه هندوکش به حیث سد دفاع مصالح و منافع امپراتوری انگلیس، وارث این پلان خاینانه علیۀ افغانستان کی بوده میتواند؟ جز محافل مرتجع و نظامیگر و حاکم پاکستان که همیشه با افغانستان مواجه بوده اند. علی الرغم اینکه افغانهای ما وقتاً فوقتاً پاکستان را پشتیبانی کرده اند. خوب به ارادۀ خود البته و هر وقتی پاکستان در وضع خطرناک قرار داشته مردم افغانستان از وقت علیۀ پاکستان استفاده نکرده اند. خوب این هم سؤال تاریخ است.

همچنین تاریخ روابط افغانستان با سلاطین ایرانی به افغانها کاملاً معلوم است همیشه آنها آرزوی اشغال افغانستان را از سمت غرب، شمال غرب و جنوب غرب تا مناصفۀ افغانستان داشته اند. آیا این صحیح نیست دوستان محترم؟

این نقشه، این پلان دوبار قبل از مرحلۀ نوین در دستور کار ارتجاع و امپریالیزم قرار داشته و با تأسف چین هم نقشه امپراتوری خودرا طوری ساخته که یک بخش از افغانستان یعنی قسمت های بدخشان، تخارستان، قسمت های نورستان و بخش دیگر باید طعمۀ چین باشد. این پلانی بود که در افغانستان پیاده میشد.

  از سخنرانی ارزشمند زنده یاد ببرک کارمل

حزب دموکراتیک خلق افغانستان به مثابۀ حزب طبقه کارگر و کلیه زحمتکشان کشور با بدست گرفتن قدرت دولتی به اجرای دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی، به تحقق آرمان های دموکراتیک توده ها، مراعات سنن و عنعنات شایسته ملی مردم افغانستان پرداخت، اما بعد از اندک مدتی بنا بر علل مختلف یعنی عقب ماندگی عمومی کشور و عدم پختگی کافی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، خیانت آگاهانه امین این عامل امپریالیزم و یارانش از مسیر اصلی و اصولی انقلاب انحراف صورت گرفت و انقلاب به بیراهه و گمراهی کشانیده شد، در عین حال جنگ اعلان ناشده علیه افغانستان انقلابی آغاز و گسترش یافت و دهها هزار افراد مزدور، رهزن و جیره خوار مسلح با سلاح های خارجی و تربیه یافته به وسیلۀ مربیان خارجی از آن طرف سرحدات به کشورما نفوذ کردند. این جنایت کاران حرفوی با کمک و پشتیبانی محافل ارتجاعی و امپریالیزم جهان خوار به سرزمین ما مرگ، ویرانی و هرج و مرج را با خود همراه می آوردند. این دشمنان بودند که میخواستند با استفاده ناجایز از مشکلات و دشواری های داخلی، انقلاب ما را خفه سازند و ح.د.خ.ا. و همه مدافعین راستین راه ترقی و انقلاب افغانستان را وحشیانه سرکوب نمایند، استقرار دکتاتوری خونین و ارتجاع قرون وسطایی را در همه شوون زندگی، نابودی آزادی، استقلال ملی، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، تسلط و حکمروایی امپریالیزم در کشور، تبدیل افغانستان به پایگاهی به غرض خفه ساختن و سرکوب جنبش های مترقی در آسیا، اینها مقاصد شوم و اهداف اساسی توطئه های امپریالیست های امریکا، هژمونیست های چین و ارتجاع منطقه را تشکیل میدادند. اما نقشه و پلان های جنایت کارانه دشمنان به غرض خفه نمودن انقلاب افغانستان نقش برآب شد، در شش جدی ۱۳۵۸ مطابق بیست و هفت دسامبر ۱۹۷۹ اکثریت سالم و وطن پرست حزب ما بنا بر ارادۀ تزلزل ناپذیر مردم افغانستان انقلاب را نجات داد و رژیم خونین حفیظ الله امین را از بین برد، بدین ترتیب مرحله نوین انقلاب یا مرحله نجات وطن، مردم و انقلاب آغاز گردید، وظایف نهایت دشوار و عظیم تاریخی ملی به عهده آنانی که در این مرحله در راس حزب و دولت قرار گرفته اند گذاشته شده است. از سخنرانی زنده یاد ببرک کارمل

 

    گفتنی های اصالت در رستاخیز اصالتداران

   اعلامیۀ کادرها و فعالان ح.د.خ.ا. پیرامون انکشافاتِ سیاسی مؤرخ ۶ حمل ۱۳۹۱

    اظهارات شرمساری فرید مزدک با خبرنگار بی بی سی؟ - کوچی مساپر

    پیام امین الله مفکر امینی به مناسبتِ روز خجستۀ مادر

   شرکت بیلانس سازی و حساب رسی امبريلا لمتد - کابل - افغانستان

   گفت و شنود فضل الرحیم رحیم با دکتور فرید طهماس

   از دهلیز فیسبوک تا رادیوی BBC- یعقوب هادی

   غنم به کله پاخه شی - زبیر شیرزاد

   فاجعه ادامه مییابد!؟ - داؤد اسعد

   جوانان کمونیست شهر زوریخ به مناسبت روز تولد انقلابی نستوه لنین . . .  - و. خوږمن

   به جوابِ عقده نامه قاضی العموم آقای عارف عباسی! - کوچی مساپر

   پیرامون گفته های فرید احمد مزدک - یعقوب هادی

   ۱ می - روز همبستگی کارگران جهان

   د می اوله نیټه د کارګرانو د یووالی نړیواله ورځ - انجینر محمود صافی

   جنبش جهانی کارگری و بازتاب آن در افغانستان - عبدالوکیل کوچی

   آرزوهای بارانی - پوهندوی شیما غفوری

   باران سنگ - عبدالله (وفا) نورستانی

   پیآمد تسلیمی قدرت دولتی توسط نجیب الله و هیئت اجرائیه حزب وطن به اشرار - نصیر

   بعد از کودتای نافرجام، در قطر وضعیت بی ثباتی بوجود آمده است - و. خوږمن

   نامۀ زرنگار به ادارۀ سایت اصالت

   هشت ثورجنایتی خونینی در پیشانی تاریخ - وحیدالله "پائیز"

   "جهادیها" کی هستند و چه کردند؟ - احسان الله خپلواک

   جنایتکارانیکه هنوز دست از جنایت بر نمیدارند - عبدالله جان

   به مناسبتِ سی و چهارمین سالروز انقلاب ۷ ثور ۱۳۵۷ - امین الله مفکر امینی

   تسلسل جنایات دشمنان علم و معارف

   د ثور پسرلۍ - انجينر عبدالکبير کاکړ

   حقوق بشر امریکائی - ح. حریف - آلمان

   شمله - انجنیر عبدالکبیر کاکړ

   گفت و شنود فضل الرحیم رحیم با آقای عزیز جرئت

   یادی از اجمل نقشبندی - زبیر شیرزاد

   پسا دموکراسی: رسانه تلویزیونی سانسور شده در آلمان - و. خوږمن

   نامۀ اسدالله خمچانی به ادارۀ اصالت

   نامۀ اسد حمزه از شهر کابل به ادارۀ اصالت

   بحرین: خاموشی رسانه یی بر تظاهرات - و. خوږمن

   نامه ی وارده به سایت اصالت

    کودتای ۱۴ ثور روس- نجیب

   په مونشن کې د نارنج گل د مشاعرې راپور

    موقعیت تاریخی و جغرافیایی سرزمین خراسان - استاد (صباح)

    اول یک سوزن به خود و بعد، یک جوالدوز به دیگران - ا. م. شیری

    ټولنیز خوځښت (اجتماعی جنبش) - نورمحمد غفوری

    آنچه را شما در مورد گروه بیلدربرگ نمیدانید - و. خوږمن

   ویرانه آشیانم - مســـعــود حـــداد

   ماوای من - امین الله مفکر امینی از ایالت مینی سوتای آمریکا

   شادروان رفیق ببرک کارمل پرچمدار چنبش چپ افغانستان

   عنان او سوریې ته مهلت ورکول - مجیب الرحمن ساپی، کابل

   کابله مه ژاړه ته - داکتر حنیف بکتاش

   "القاعده" او په افغانستان کې د امریکا شتون - مجیب الرحمن ساپی، کابل

    ایران؛ ښکاره ملګری، پټ دښمن - میرویس جواد

    لبخند شیطان - اکبر سیدآبادی

    بلوچستان؛ د امریکا او چین د سیالۍ ډګر - مجیب الرحمن ساپی، کابل

   د ایران نوې توطيه - میرویس جواد

   زرغونه ژواک عطا در مصاحبه یی با دکتور فرید طهماس

   عملکرد دولتِ(!) افغانستان و بازی با خون بی گناهان! - کوچی مساپر

   جشن دهقان - محمد الله نصرت از اشکاشم بدخشان

   پیام اصالت به مناسبتِ حلول سال نو ۱۳۹۱

   نوروز و سال نو بر شما مبارک باد! - کادرها و فعالان ح.د.خ.ا. از شهر کابل

   آغاز فصل بهار و آرزو های نو به همه گان مبارک - امــــرالله همـــــرزم

   بی بی سی را چگونه از گمراهی نجات بدهیم؟؟؟

    میلهء سمنک در بین شهریان کابل - سید ضیأالدین قطبی

   د ۱۳۹۱ نوی کال، نوی سپرلی، او نوی هیلی - انجینر محمود صافی

   سوریه و بهار (!) عربی - جلیل پرشور

   لار ورکی - د افغانستان رنځیدونکو او رنځولو ښځو ته ډالۍ - اسدالله زمری

   ولې مو په لوی لاس خپل نیم وجود له کاره غورځولی؟ - سهیلا اصغري وردک (نظیمي)

   نغمۀ آزادی - به مناسبتِ هشتم مارچ، نورالدین همسنگر

    قصه ها، حکایتها و ضرب المثل ها - بخش ۳ - استاد (صباح)

    در رسانه های بزرگ جهان چه میگذرد؟؟؟ - بخش ۴ - استاد (صباح)

    پیرامون نوشتۀ آغای آریانفر دربارۀ فتنهء طالبان . . . - دوکتور جهش

     قضاوت یکجانبه، عادلانه نیست! - مسعود فارانی

    جايگاه و نقش زن معاصر افغان - محمد حریف (حریف)، آلمان

    وطن در تنور داغ - سروده ای زیبایی از استاد عبدالله وفا نورستانی

    شمه ای از جنایات مائوئیست ها (موسیچه های بیگناه) در افغانستان

   مرام و پیکار ح.د.خ.ا. : . . . ، به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد ح.د.خ.ا. - ظاهر دقیق

   "توافقات" ژنیو: در خدمت پلانهای امپریالیستی، و فروپاشی وطن!! - محمد طاهر نسیم

    پیام حمایت رفیق یعقوب نداء از شهر دورت موند آلمان از فراخوان بزرگ اصالت

    پیام حمایت رفیق ببرک غفوری از فراخوان بزرگ اصالت

     فرخنده باد۴۷ مین سالگرد حزب پرافتخار ما ح.د.خ.ا. - خلیل احمد از شهر هانوور جرمنی

   ماتریالیزم تاریخی - درس ۷۲ - مبارزۀ طبقاتی  

    ماتریالیزم دیالکتیک -  درس ۲۰ مقولات ديالکتيک، مقوله چيست؟  

 
 

ببرک کارمل،
 در دوره های مختلف حیات اجتماعی،
 سوابق فامیلی . . .

 

 
 

پټه خزانه 

 

 

پښتو ژبه
 

او
 

ادب

 


 

یادبود از

شهیدان

گلگون کفن حزب

 


 


 


 

 پیامهای دوستان

به مناسبتِ

پنجمین سالگردِ نشراتِ

اصالت

 

  Free Counter
 

 
 

 


 ۱۳ اگست ۲۰۰۶

 
             
     
 

برای این که وحدت ملی و وطن پرستانه واقعاً استوار و خلل ناپذیر باشد به اساس و
  پایه مستحکم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ضرورت است
. ببرک کارمل


 

 
     
     
 

رفقا، دوستان عزیز !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرسهای پوست الکترونیکی سایت بفرستید:

admin@esalat.org

esalatadmin@hotmail.com

صاحب امتیاز و مدیر مسوول : انجنیر فضل الرحیم همت

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به اصالت می باشد.

Copyright2006  Esalat