فــــدا لاروۍ به قــــــادر یــــامان

نامۀ رفیق امین الله مفــکـــر امینـــی

دو و نیم سال میشود که متفکر قــــلابی متفکر اصـلی را فریب میدهد

قهرمانی های پدرم را زیر خاک نکنید! - همایون اچکـــــزی

نامۀ امتنانیه عبدالرحمـن (بســام) عنوانی اداره سایت اصالت

نامۀ سرگشاده عنوانی: جلالتمآب محمد اشرف غنی، داکتر عبدالله عبدالله و دگرجنرال ارکانحرب نورالحق علومی

(از طرف دکتوران وطندوست: ش. ثابت.، ح. (منگل)، ب. کمال پوری و ا. ا. به نمایندگی از اتحادیه دکتوران شهر کابل)

نامۀ امین الله مفکر امینی از ایالت منی سوتای امریکا به ادارۀ سایت اصالت

ویـــروس در شبکۀ اجتماعی فیســـبوک کبیـــر فقیــــری

از کیها باید نالید، از خود یا بیگانگان!

امین الله مفکر امینی 

نامۀ رفیق عبدالوکیل کوچی به ادارۀ سایت اصالت

نامۀ رفیق امین الله مفکر امینی به ادارۀ اصالت

نامۀ وارده به ادارۀ اصالت

نامۀ رفیق عبدالوکیل کوچی و پاسخ اصالت

هر روزیک گلی نوی میشگفد - امین الله مفکر امینی

یک گلایه از رفقای "چپ دموکراتیک"! - یزدان ظفری ادیلاید آسترالیا

تکذیبیه - ا. م. شیری

 پاسخی به: فن ترجمه را جدی بگیریم - قسمت دوم -  محمد عارف عرفان

پاسخی به: فن ترجمه را جدی بگیریم - محمد عارف عرفان

رفیق گرانمایه ما جلیل پرشور مبارزمرد خطر پذیر سلامت باد! - یعقوب هادی، حفیظ روند

یادداشتی خدمت محترم عالم افتخار -  (معشوق رحیم)

نامۀ سید موسی عثمان هستی عنوانی انجنیز عزیز جرئت مدیر مسوول سایت آریایی

 نامۀ کوچی مساپر از ایالات متحدۀ امریکا عنوانی رفیق جمال ناصر

نامۀ زرنگار به ادارۀ سایت اصالت

نامۀ اسد حمزه از شهر کابل به ادارۀ اصالت

نامۀ اسدالله خمچانی به ادارۀ اصالت

نامه ی وارده به سایت اصالت

نامۀ امتنانیۀ محترم سید عبدالهادی مصدق غفوری به ادارۀ اصالت

یادداشتِ توضیحی عبدالواسع غفاری در رابطه با اتهام عنصر بدنام بنام نجیب روشن

سال نو عیسوی متصادف با مرگِ مادرم - صالحه (رشیدی)

یک گیله ی رفیقانه از محترم انجنیر عزیز جرئت مسوول سایت آریائی

نامۀ محترم باقی باور به ادارۀ سایت اصالت

خاطراتِ کبیر مسکینیار، فرزند مرحوم رفیق جنرال قدیر، از زنده یاد ببرک کارمل

نامۀ وارده به اصالت - نویسنده: امین الله مفکر امینی

نامۀ یک جوان افغان از شهر کابل به ادارۀ سایت اصالت

ابراز سپاس امین الله مفکر امینی

نامۀ وارده به اصالت - شاهین

نامۀ واردۀ بدون امضاء به اصالت عنوانی محمد نبی عظیمی

نامۀ میرویس محمدی محصل پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات به ادارۀ اصالت

برای اعمارِ مجددِ مسجد کُمک نمایید! - نامۀ وارده از شهر کابل

نامۀ وارده به اصالت از شهر فیض آباد ولایت بدخشان

دومین نامۀ محصل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به ادارۀ سایت اصالت

نامۀ محصل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل

نامۀ وارده به اصالت از داخل کشور